ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Hradiště za rok 2005.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ FINANČNÍ KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Č.j.:EK/1149/05
Výtisk č. 1

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2005
IČO: 256625

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce ze dne 25.4.2005 podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích").

Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10.6.2004 (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.") a zákona č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10.6.2004.

Přezkoumání se uskutečnilo dne 1.3.2006 na Obecním úřadu v Hradišti.

Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová
kontrolor: Ing. Kateřina Kónigová
Součinnost při přezkoumání hospodaření poskytovala:
účetní obce: Alžběta Tesařová
Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprukaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 nebyly zjištěny nedostatky.

C. Závěr

  1. Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2005 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky
  2. Případné riziko nebylo zjištěno.
  3. Podíl   pohledávek   a   závazků   na   rozpočtu   územního   celku   a   podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
    a)podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,301 %
    b)podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,230 %
    c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 23,110%

Za Krajský úřad Plzeňského kraje:
Ing. Kateřina Kónigová 
Jitka Voldřichová

Tato zpráva se předává jako Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K tomuto návrhu máte právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání zprávy. Pokud nevyužijete své právo podat písemné stanovisko, považujte tuto zprávu za konečnou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obdržel a s jejím obsahem byl seznámen starosta obce Petr Braun.

Dne 1.3.2006 podepsán Petr Braun

Zveřejněno: 03.1.2006
Sejmuto: 15.1.2006