Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko.

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly
Škroupova 18, 30613 Plzeň
Č.j. EK/1662/06
zveřejňuje:

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko.
IČO:68783922

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti DSO Mikroregion Nepomucko podle ustanoveni § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znéní (dále jen „zákon o obcích").

Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumáni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10. 6. 2004 (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.") a zákona č 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10. 6. 2004.

Přezkoumání se uskutečnilo dne 18.1.2007 na Úřadu městyse Žinkovy.

Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing. Marcela Šaškova
kontrolor - Ing. Miroslava Vyskočilová

Součinnost při přezkoumáni hospodařeni poskytovaly:
JUDr.Jiří Pomahač - předseda
Ing.Jiří Holec - manažer
Jana Horová - účetní

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.
Rozdélovník:
Výtisk č. 1 - pro svazek
Výtisk č. 2 - pro vedoucího odděleni kontroly KÚPK
Výtisk č. 3 - pro finanční kontrolu KÚPK

A. Výsledek přezkoumání

Pří přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.. spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušeni povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodařeni za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumáni hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

Zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru jsou dále v členění podle § 2 odst. 1a 2 zákona č.420/2004 Sb.

B. Plněni opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky
b) při přezkoumáni hospodařeni územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny nedostatky

C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodařeni DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2005 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb

a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,58%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,38%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

Za Krajský úřad Plzeňského kraje:
Ing. Marcela Šaškova
Ing.Miroslava Vyskočilová


Tato zpráva se předává jako Návrh zprávy o výsledku hospodaření. K tomuto návrhu máte právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předáni zprávy. Pokud nevyužijete své právo podat písemné stanovisko, považujte tuto zprávu za konečnou Zprávu o výsledku přezkoumáni hospodaření.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni obdržel a s jejím obsahem byl seznámen předseda svazku.

Dne 18.1.2007
 

Zveřejněno: 14.2.2007
Sejmuto: 01.3.2007