Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ FINANČNÍ KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Č.j.:EK/2203/06
Výtisk č. 1

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006
IČO: 256625

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce ze dne 25.4.2005 podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích").

Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10.6.2004 (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.") a zákona č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10.6.2004.

Přezkoumání se uskutečnilo dne 5.2.2007 na Obecním úřadu v Hradišti.

Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bedřich Dvořák
kontrolor: Ing. Šárka Tomanová
Součinnost při přezkoumání hospodaření poskytovala:
účetní obce: Alžběta Tesařová

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

Rozdělovník:
výtisk č.1 - pro obec
výtisk č.2 - pro vedoucího odd.finanční kontroly KÚPK
výtisk č.3 - pro finanční kontrolu KÚPK

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru( § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.) a jsou uvedeny dále v členění podle § 2 odst.1.a2 uvedeného zákona.

- Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
Účetní jednotka neprovedla inventarizaci ve smyslu § 25 - 30 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Dle předložených zápisů o inventarizaci bylo zjištěno, že údaje uvedené v inventurním soupise jsou v rozporu se skutečností ověřenou dle prvotních dokladů (účet 331 - Zaměstnanci, účet 342 - Ostatní přímé daně, účet 378 - Jiné pohledávky).

- Účetnictví vedené územním celkem
Z hlavní účetní knihy k 31. 12. 2006 dále vyplynulo, že v účetnictví obce není veden účet 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, na kterém je nutné vyčíslit aktuální rozdíl v ocenění podílových listů ve vlastnictví obce oproti hodnotě za kterou byly zakoupeny.
V uvedeném případě se jedná o částku 201 647,29 Kč, tzn. že podílové listy zakoupené za 700000,- Kč měly k 31. 12. 2006 hodnotu 498 352,71 Kč (nedodržení § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

- Další zjištění
Předložené zápisy z veřejných zasedání Zastupitelstva obce Hradiště jsou podepsány pouze osobou, která zápis zpracovala. Podpisy starosty či místostarosty a určených ověřovatelů chybí, toto je uváděno pouze na usneseních, čímž je však porušováno ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (... o průběhu zasedáni zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení).

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 nebyly zjištěny nedostatky.

C. Závěr

  1. Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 pod písmenem c) zákona č. 420/2006.
  2. Podíl   pohledávek   a   závazků   na   rozpočtu   územního   celku   a   podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
    a)podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,33 %
    b)podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,26 %
    c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 22,50%

Za Krajský úřad Plzeňského kraje:
Bedřich Dvořák
Ing.Šárka Tomanová

Tato zpráva se předává jako Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K tomuto návrhu máte právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání zprávy. Pokud nevyužijete své právo podat písemné stanovisko, považujte tuto zprávu za konečnou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obdržel a s jejím obsahem byl seznámen starosta obce Petr Braun.

Dne 5.3.2006 podepsán Petr Braun

Zveřejněno: 13.3.2007