Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2007.

Výtisk č.: 2
Č.j.: EK/1741/07

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VC Hradiště, IC: 00256625 za rok 2007

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 12.3.2008 do 12.3.2008
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadu Hradiště
Hradiště 62, 335 44 Kasejovice

Přezkoumání vykonaly:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šašková
kontroloři: Ing. Miroslava Vyskočilová, Ing. Daniela Kozová

Zástupci ÚC: Alžběta Tesařová - účetní

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. J písm. aj plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- Zákon: Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- § 17 odst. 7: Projednání závěrečného účtu za rok 2006 nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm.b).
- Zákon: Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
- § 13 odst. 1 písm. b): Územní celek nepodal na KÚPK informaci o přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2006.

Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. §2 odst. 2písm. hJ účetnictví vedené územním celkem
- Zákon: ČÚS 501 - 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
- ČÚS 517: Nebyly dodrženy postupy účtování vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a účtování rozpočtových a ostatních finančních účtů. Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno chybné účtování na účtu 261 - Pokladna.
- Zákon: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- § 6 odst. 3: Nebyla provedena inventarizace závazkových účtů (331 - Zaměstnanci, 336 -Závazky ze soc.zabezp.a zdrav.poj., 342 - Ostatní daně a poplatky, účtu 378 - Ostatní pohledávky)

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:
Druh písemnosti
Dohoda o hmotné odpovědnosti Hlavní kniha
Inventurní soupis majetku a závazků
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Pokladní kniha (deník)
Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Rozvaha
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu
Smlouva (půjčky, darovací, zástavy, nájemní atd)
Smlouva a další materiály k přijatým i poskytnutým účelovým dotacím Účetní a pokladní doklad Ú četní deník
Vnitřní předpis a směrnice
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Zápis zjednání rady a zastupitelstva
Zápis zjednání výborů finančního a kontrolního
Závěrečný účet

C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2006 Byly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání Nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště za rok 2007

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona Č. 420/2004 Sb.).
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Chyba: Nebyly dodrženy postupy účtování vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a účtování rozpočtových a ostatních finančních účtů - chybné účtování na účtu 261 - Pokladna.

Byly zjištěny nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona Č. 420/2004 Sb.), spočívající v závažnosti:

Závažnost: C 1 - Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně
Chyba: Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem
Závažnost: C4 - Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
Chyba: Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu
Závažnost: C2 - Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví
- Chyba: Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena: Nebyla provedena inventarizace závazkových účtů (331 - Zaměstnanci, 336 - Závazky ze soc.zabezp.a zdrav.poj., 342 - Ostatní daně a poplatky, účtu 378 - Ostatní pohledávky)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště za rok 2007
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona Č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště za rok 2007
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,55 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 22,54 %

Podpisy kontrolorů:
Ing. Miroslava Vyskočilová Ing. Daniela Kozová

Ing. Marcela Šaškova kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č.420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště o počtu 5 stran byl seznámen ajeho výtisk číslo 1 obdržel:

Petr Braun
starosta obce

Rozdělovník:
Výtisk č. Počet výtisků Předáno Převzal(a)
1x ÚC Hradiš ě Petr Braun
1x Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kon roly Ing. Marcela Šaškova

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h} zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

Zveřejněno: 20.3.2008