Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ:00256625 za rok 2008.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Č.j.:EK/955/08
Výtisk č. 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 16.4.2009 na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na OÚ Hradiště Hradiště 62,33544 Kasejovice
Přezkoumané období: 1. 1. 2008 - 31.12.2008

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Miroslava Vyskočilová
- kontroloři:
- Ing. Marcela Šašková

Zástupci ÚSC:
- Petr Braun - starosta obce
- Alžběta Tesařová - účetní

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:
Druh písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu
Závěrečný účet
Bankovní výpis
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Evidence majetku
Evidence poplatků
Evidence závazků
Hlavní kniha
Inventurní soupis majetku a závazků
Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Kniha pohledávek a závazků
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva
Pokladní doklad,pokladní kniha
Rozvaha
Účetní deník
Účetní doklad
Upomínka k pohledávce a závazku
Zápis z jednání rady a zastupitelstva
Smlouva nájemní
Smlouva o převodu majetku
Smlouva o věcných břemenech
Vnitřní předpis a směrnice
Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního
Přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky a byly odstraněny. byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů § 17 odst. 7 - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem (napraveno), Projednání závěrečného účtu za rok 2006 nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm.b). - (splněno dne: 16.4.2009) - zodpovídá starosta obce
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 6 odst. 3 - Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena (napraveno), Nebyla provedena inventarizace závazkových účtů (331 - Zaměstnanci, 336 - Závazky ze soc.zabezp.a zdrav.poj., 342 - Ostatní daně a poplatky, účtu 378 - Ostatní úpohledávjky) - (splněno dne: 16.4.2009) - zodpovídá účetní
b) při dílčím přezkoumání za rok 2008 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2008
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona Č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2008
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona Č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Hradiště za rok 2008
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,73 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,20%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,26%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 16.4.2009

Podpisy kontrolorů:
Ing. Marcela Šašková
Ing. Miroslava Vyskočilová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. I) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště o počtu 5 stran byl (a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Podepsán: Petr Braun
starosta obce 16.4.2009

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

Zveřejněno: 23.4.2009