Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Čj: EK/1658/09

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
16.3.2010
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na OÚ Hradiště
Hradiště 62, 335 44 Kasejovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2009-31. 12. 2009

Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
kontroloři:
Jitka Voldřichová

Zástupci ÚSC:
Alžběta Tesařová ­ účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu - byl projednán a schválen ZO dne 16.1.2009
Pravidla rozpočtového provizoria - byla schválena ZO dne 11.12.2008
Rozpočtová opatření - RO č. 1 až 9 za rok 2009
Rozpočtový výhled -byl předložen na léta 2009-2011, schválen ZO dne 11.12.2008
Schválený rozpočet - byl schválen ZO dne 16.1.2009
Závěrečný účet - byl projednán a schválen ZO dne 25.6.2009 bez výhrad
Bankovní výpis - u Čes.spořitelny č.ú. 1222-0725629359/0800,0725629359/0800 k datu 31.12.2009
Evidence majetku - vedena v počítači v programu Gordic
Hlavní kniha - za měsíc leden-prosinec 2009
Inventurní soupis majetku a závazků - k datu 31.12.2009
Pokladní doklad - za měsíc duben,červen,červenec.srpen až prosinec 2009
Pokladní kniha (deník) - za měsíc duben.červen až prosinec 2009
Příloha rozvahy - k datu 31.12.2009
Rozvaha - k datu 31.12.2009
Účetní doklad - za měsíc duben,červen až prosinec 2009
Účtový rozvrh - předložen na rok 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu- za měsíc leden-prosinec 2009
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - protokol o předání a převzetí PD stavby "Polní cesta v PC 5 v k.ú. Hradiště"
Vnitřní předpis a směrnice Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - Vnitroorganizační směrnice k vedení účetnictví obce č. 1/2009 ze   dne   11.12.2008,16.1..   27.3..   25.6..   30.9.,   27.11.   a 18.12.2009
Kontrolní a finanční výbor - Kontrolní výbor ze dne 1.12.2009, Finanční výbor ze dne 28.1., 28.4., 29.5., 29.6., 29.7., 28.8., 29.9., 30.10., 27.11. a 28.12.2009

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště:

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 12 odst. 2-0 příjmech a výdajích pokladny nebylo účtováno v okamžiku jejich uskutečnění, ale opožděně, až na základě bankovního výpisu. Např. šekem dne 11.11.2009 byla vybrána částka 40 910,— Kč na výplatu mezd, ale o příjmech a výdajích bylo účtováno až na základě bankovního výpisu.

§ 30 odst. 2 písm. e) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. Předložené inventurní soupisy za rok 2009 neobsahovaly u dokladové inventury a mimo účtu 031 - Pozemky, datum zahájení a ukončení inventury.

§ 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. K datu 31.12.2009 byly nově oceněny pozemky z důvodu pozemkové reformy a z účtu 031 - Pozemky byla odúčtována částka ve výši 1 604 480,80 Kč (tj.rozdíl mezi původním a novým oceněním).

§ 6 odst. 3 - Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena. K datu 31.12.2009 nebyla provedena inventarizace účtu 231 - Základní běžný účet.

§ 8 odst. 1 a 3 - Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období. Na základě protokolu o předání a převzetí bezúplatného převodu PD stavby "Polní cesta v PC 5 v k.ú. Hradiště" v částce 345 034,-- Kč bylo zjištěno, že nebyla tato PD zaúčtována na majetkový účet obce.

C. Závěr

I.   Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2009
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

c2) neprůkazné
Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena.

Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

O příjmech a výdajích pokladny nebylo účtováno v okamžiku jejich uskutečnění, ale opožděně, až na základě bankovního výpisu.

Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období.

Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona ě. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,39 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,28 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 21,73 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 16.3.2010

Posepsána Jitka Voldřichová - kontrolor
Podepsána Zoja Šťastná - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

V kontrolovaném   období   územní   celek   dle   prohlášení   statutárního   zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18. 306 13 Plzeň.

Podepsán Petr Braun - starosta obce dne 25.3.2010

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště o počtu 6 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Rozdělovník:

Výtisk č.1 - ÚSC Hradiště - Petr Braun
Výtisk č.2 - KÚPK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání obcí a kontroly - Zoja Šťastná

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

Zveřejněno: 07.4.2010