Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2007 Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství Čižická 133 332 09 Štěnovice

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ k 31.12.2007 Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství Čižická 133 332 09 Štěnovice
IČO: 66365457

Ověřované obdobi 01.01.2007 až 31.12.2007

Auditorská společnost:
a.tc AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ sto. číslo auditorské licence 172 Lučni uL 4, Plzeň, 301 00

Auditor: Ing. Pavel Holub, číslo osvědčeni 1397 Luční ul. 4, Plzeň, 304 44

Spolupracovníci auditora: Jana Bogásová

Rozdělovnik: výtisk č. 1 až 3: Sdružení obci okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
výtisk č. 4. : a.tc. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

I.Úvod
Přezkoumáni hospodařeni OSO bylo provedeno na základe smlouvy uzavřené mezi Sdružením obci okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a auditorskou společností ze dne 20.09.2007.

2.Předmět přezkoumání
Předmětem přezkoumáni byly:

  • údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použiti peněžních fondů.
  • údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků.

Ověřováno bylo:

  • dodržování povinnosti uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci,
  • soulad vedení ůčetnictvi územního samosprávného celku dobrovolného svazku obci se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedeni,
  • soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnáni s rozpočtem

3. Vymezení odpovědností
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumáni, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán DSO- Úlohou auditora je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumáni hospodařeni.

4. Podmínky přezkoumáni
Při přezkoumáni byly využity informace a doklady o hospodařeni DSO. Přezkoumáni hospodařeni bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádřeni.
Rozsah prací požadovaných pro přezkoumáni hospodaření nesplňuje požadavky pro vydáni auditorského výroku, a proto tato zpráva neni zprávou o provedeni finančního auditu účetní závérky.

5. Závér prozkoumání
5.1. Rozpočtové hospodaření
Proces sestavení, projednáni a schváleni rozpočtu a rozpočtových změn proběhl v souladu s ustanoveními zákona . Při kontrole nebylo zjištěno porušeni rozpočtové kázně. tj. neoprávněné použiti nebo zadrženi penéžnich prostředku patřících Či svěřených DSO. Rovněž tak nebylo zjištěno neplnění povinností nebo podmínek stanovených zákonem pro hospodaření územních samosprávných celků.
5.2. Vedeni účetnictví Účetnictví je úplné, průkazné a správné a je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazujícími předpisy. Pro vedeni účetnictví jsou zpracovány náležité interní předpisy. Jednotlivé účetní operace jsou doloženy účetními doklady, které obsahují předepsané náležitosti. Byla provedena kontrola účetní závěrky k 31 12. 2007 a nebyly zjištěny nedostatky. Stavy rozvahových účtů jsou doloženy inventurami.
5.3. Dodržování pravomocí a povinností orgánů DSO Při kontrole dodržováni pravomoci a povinností orgánů DSO nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zákon o zadáváni veřejných zakázek byl dodržen.
5.4. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních

Nedostatky zjištěné při předchozím přezkoumání byly ve stanovených termínech odstraněny, respektive při předchozím přezkoumáni nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zpráva vyhotovena v Plzni dne: 12.03.2008

Auditorská společnost a.tc AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ sto. číslo auditorské licence 172 Lučni uL 4, Plzeň, 301 00

Auditor: ing. Pavel Holub, čislo osvědčení 1397 Se sídlem: Luční ul. 4, Plzeň

Přílohy tvořici nedílnou součást zprávy:
1. Rozvaha DSOk 31.12.2007
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO k 31.12.2007

Zveřejněno: 18.3.2008
Sejmuto: 02.4.2008