Změna daně z nemovitostí od 1.1.2010

Informace v souvislosti se změnami daně z nemovitosti na rok 2010.

Dle zákona č. 338/1992 Sb. ve znění zákona č. 362/2009 Sb. o dani z nemovitostí, se mění sazby daně u některých pozemků a staveb na dvojnásobek sazeb platných pro zdaňovací období roku 2009. ( viz přiložené tabulky) Na tyto změny poplatníci nepodávají daňová přiznání, novou daňovou povinnost přepočte finanční úřad a poplatníci budou vyměřeni formou hromadných předpisných seznamů a budou v souladu s dosavadní praxí obesláni složenkou k úhradě daně z nemovitostí na rok 2010. Koeficienty podle počtu obyvatel a další koeficienty, stanovené obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí v r. 2009, zůstávají v platnosti i pro zdaňovací období roku 2010.

Pozemky:

Druh pozemku Sazba daně za 1m2 výměry
  r.2009 r.2010
Zastavěná plocha a nádvoří 0,10 Kč 0,20 Kč
Ostatní plocha 0,10 Kč 0,20 Kč

U zemědělských pozemků včetně zahrad jsou  sazby daně a ceny půdy za 1m2 pro rok 2010 beze změn.

Stavby:

Druh stavby Sazba daně za 1m2 zastavěné plochy:
  r.2009 r.2010
Obytné domy 1,00 Kč 2,00 Kč
Ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům 1,00 Kč 2,00 Kč
Stavby pro individuální rekreaci 3,00 Kč 6,00 Kč
Stavby tvořící doplňkovou funkci k rekreačním stavbám 1,00 Kč 2,00 Kč
Garáže vystavěné odděleně od bytových domů a samostatné nebytové prostory užívané jako aráže 4,00 Kč 8,00 Kč
Stavby užívané pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových rostorů využívaných pro podnikatelskou činnost :
1.sloužících  pro zemědělskou prvovýrobu,pro lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč 2,00 Kč
2.sloužící pro průmysl,stavebnictví, dopravu ,energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5,00 Kč 10,00 Kč
*3.sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 10,00 Kč 10,00 Kč
Ostatní stavby 3,00 Kč 6,00 Kč
Byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1,00 Kč 2,00 Kč

*Sazba daně u staveb sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost zůstala zachována.

Zveřejněno: 02.2.2010
Sejmuto: 02.4.2010