ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY

Preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat.

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

Č.j.: VET/51/2008  

V Plzni dne: 09.01.2008

Věc:    ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY
- preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat

 

Určeno: chovatelé hospodářských zvířat

_________________________________________________________________________

Rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro rok 2008 určuje „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace“ vydaná Ministerstvem zemědělství pod č.j.: 41433/2007-11000 ze dne 07.11.2007. Uveřejněna je ve Věstníku MZe, částka 2, listopad 2007.

2) Ministerstvo zemědělství ČR v souladu s § 5, odst. 1, písm. a) a § 44, odst. 1, písm.

d) zákona  č. 166/1999 Sb. v  platném  znění  (veterinární zákon)  stanovilo   tyto   

     termíny pro provedení zdravotních zkoušek v roce 2008:

a)zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2007 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen příslušnému inspektorátu KVS pro Plzeňský kraj do jednoho měsíce od provedení.

Doporučuje se provést tyto zkoušky do 30.06.2008.

b)V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2007 požadováno je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31.10.2008.

3)Provedení    zdravotních   zkoušek    si  každý   chovatel   zajistí   u   soukromého

veterinárního lékaře.

MVDr. Richard B í l ý v.r.

ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Zveřejněno: 17.1.2008
Sejmuto: 31.10.2008