Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v Hradišti

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce panem Petrem Braunem. Po té , jak bylo předem dohodnuto předal vedení zasedání nejstarší člence nově zvoleného zastupitelstva paní Jaroslavě Ladmanové („dále jako „předsedající“).  

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění a bylo provedeno ověření voleb do zastupitelstva obce dle sdělení registračního úřadu o platnosti voleb.

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010 po 16.00 hod., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hradiště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.11.2010 do 11.11.2010 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7, všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce  a jejích  občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Miroslava Merhouta a Ing. Františka Červeného  a zapisovatelem pana Pavla Nováka.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu pana Miroslava Merhouta a Ing. Františka Červeného a zapisovatelem pana Pavla Nováka.

Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasů             Proti: 0 hlasů             Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění (vzhledem k časové tísni, byl vypuštěn bod č. 5 –rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 • Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba předsedy kulturní komise
  • volba členů finančního a kontrolního výboru a členů kulturní komise
 •   Diskuse

Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasů        Proti : 0 hlasů         Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům  i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:   Pro : 7 hlasů      Proti: 0 hlasů        Zdrželi se : hlasů Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů              Proti: 1 hlas     Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva  paní Jaroslava Ladmanová navrhla zvolit do funkce starosty pana Karla Čadu. Člen zastupitelstva Ing. František Červený navrhl zvolit do funkce starosty pana Petra Brauna.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  volí starostou pana Karla Čadu.
Výsledek hlasování:   Pro: 4 hlasy     Proti: 3 hlasy          Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zvolením  prvního kandidáta bylo hlasování o dalším kandidátovi vypuštěno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání(dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Karel Čada navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Jaroslavu Ladmanovou.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí místostarostkou paní Jaroslavu Ladmanovou.
Výsledek hlasování:   Pro: 4 hlasy  Proti: 0 hlasů             Zdrželi se: 3 hlasy
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, a kulturní komisi , přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor a kulturní komisi. Oba výbory budou tříčlenné.Kulturní komise bude tříčlenná.
Výsledek hlasování:   Pro : 7 hlasů   Proti : 0 hlasů          Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Karel Čada  navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Miroslava Merhouta. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí předsedou finančního výboru pana Miroslava Merhouta.
Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů    Proti: 0 hlasů           Zdrželi se: 1 hlas
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Karel Čada navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Pavla Nováka. Pan Pavel Novák  funkci předsedy kontrolního výboru odmítl.  Dalším navrženým kandidátem byl pan Václav Šulc. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí předsedou kontrolního výboru pana Václava Šulce.
Výsledek hlasování:   Pro: 5 hlasů    Proti: 0 hlasů           Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kulturní komise:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturní komise.  Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Pavel Novák  navrhl zvolit do funkce předsedy kulturní komise  paní Hanu Punčochářovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Paní Hana Punčochářová sdělila, že tuto funkci přijímá. Jiné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí předsedou kulturní komise  paní Hanu Punčochářovou.
Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasů    Proti: 0 hlasů           Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru  a kulturní komise z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech a kulturní komisi na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasů    Proti: 0 hlasů           Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.11  bylo schváleno.

Bod III - Diskuse

1.  diskusní příspěvek

Diskutující pan Pavel Novák poděkoval voličům za hlasy při volbách. Dále poukázal na volební systém, který v některých případech preferuje kandidáty na předních místech kandidátní listiny. To má za následek, že se do zastupitelstva nedostanou kandidáti ze spodních míst kandidátní listiny, v podstatě s větším počtem obdržených hlasů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere diskusní příspěvek pana Pavla Nováka na vědomí.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hodin .

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 • Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2010

Podepsáni:
Karel Čada - starosta
Jaroslava Ladmanová - místostarostka

Ověřovatelé:
Miroslav Merhout a Ing. František Červený

Zveřejněno: 15.11.2010