Zápis ustavující 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin.

ObecHradiště
Zastupitelstvo obce Hradiště

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v .18.00 hodin dosavadní starostkou obce Mgr. Jaroslavou Ladmanovou („dále jako„předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění.

Předsedající   schůze  konstatoval,  že  zasedání  bylo  řádně  svoláno  tak, aby  se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hradiště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ověření voleb do zastupitelstva obce dle sdělení registračního úřadu o platnosti voleb.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hradiště  a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového zastupitelstva obce.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu  paní Danielu Benešovou a pana Josefa Sudu a
zapisovatelem paní Alžbětu Tesařovou.
Schválení programu:
I) Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
IV) Diskuse

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh pana Josefa Sudy na vypuštění bodu č. III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Před hlasováním o této změně dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o upraveném návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vypuštění bodu č. III z navrženého programu ustavujícího zasedání.    

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti:  0          Zdrželi se:   0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Po té dal předsedající hlasovat o upraveném programu ustavujícího zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje upravený program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
III) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti:  0          Zdrželi se:   0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro:   7                Proti:   0             Zdrželi se:   0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:  0      Zdrželi se:  0  
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Člen zastupitelstva Josef Suda  podal návrh na tajné hlasování. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování: Pro:   7      Proti:    0        Zdrželi se:    0
Usnesení č. 5  bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Daniela Benešová navrhl zvolit do funkce starosty Mgr. Jaroslavu Ladmanovou. Člen zastupitelstva Petr Braun  navrhl zvolit do funkce starosty Petra Brauna. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a tak bylo přistoupeno k tajnému hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí starostou obce Hradiště Mgr. Jaroslavu Ladmanovou.

Výsledek hlasování: pro Mgr. Jaroslavu Ladmanovou: 4 hlasy
                                   pro Petra Brauna:                          3 hlasy
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako„předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jana Vařeková navrhl zvolit do funkce místostarosty Danielu Benešovou, člen zastupitelstva Václav Krliš navrhl zvolit do funkce místostarosty Pavla Nováka a starostka obce Mgr. Jaroslava Ladmanová navrhla zvolit do funkce místostarosty Josefa Sudu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí místostarostou Josefa Sudu.

Výsledek hlasování: pro Danielu Benešovou:  0 hlasů     
                                   pro Pavla Nováka :                     3 hlasy
                                                  pro Josefa Sudu:          4 hlasy         
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro:  7       Proti:   0         Zdrželi se:    0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Josef Suda  navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Pavla Nováka. Člen zastupitelstva Jana Vařeková  navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Danielu Benešovou.   Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí předsedou finančního výboru Pavla Nováka.

Výsledek hlasování: pro Pavla Nováka:            5 hlasů
                                   pro  Danielu Benešovou:   2 hlasy    
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Jaroslava Ladmanová navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru .Danielu Benešovou.
Člen zastupitelstva Pavel Novák navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Václava Krliše.
Člen zastupitelstva Daniela Benešová navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Janu Vařekovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Výsledek hlasování I. kola:
Václav Krliš                     – 3 hlasy
Daniela Benešová      – 3 hlasy
Jana Vařeková              – 1 hlas

Protože při hlasování v I.kole došlo ke shodě počtu hlasů u dvou kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru,  bylo přistoupeno k II. kolu hlasování mezi navrženými Václavem Krlišem a Danielou Benešovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí předsedou kontrolního výboru Václava Krliše.

Výsledek hlasování: pro Václava Krliše:         4  hlasy   
                                   pro Danielu Benešovou:  3 hlasy         
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech navrhl předsedající volbu členů kontrolního a finančního výboru odložit na nejbližší zasedání. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0     Zdrželi se:  1
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod III - Diskuse

 

Petr Braun – poděkoval za volební hlasy, které obdržel při volbách do zastupitelstva obce a vyzval  zvolené zastupitele, aby pracovali pro obec opravdu svědomitě a nestraně.

Jaroslava Ladmanová – poděkovala všem za volební hlasy a zároveň poděkovala zastupitelům a všem zúčastněným  za spolupráci v minulém volebním období.

Pavel Novák – připomínka na vyjádření k přístupové cestě k nemovitosti pana Holuba v Bezděkově. Pan Holub neobdržel vyjádření k jeho žádosti. Starostka obce uvedla, že pan Holub byl osobně přítomen zasedání, kde se jeho žádost projednávala a kde byl o vyjádření k žádosti vyrozuměn.
Připomínka, že paní Kovářová z Bezděkova nedostala odpověď na její žádost o příspěvek na otop do prodejny. Starostkou obce bylo odpovězeno, že žádost paní Kovářové došla elektronicky na OÚ Hradiště až po posledním  zasedání minulého zastupitelstva. Paní Kovářové bylo do 30 dnů od podání žádosti odpovězeno. Tuto žádost bude řešit nově zvolené zastupitelstvo obce.

Petr Braun – podal návrh, aby pozvánky na zasedání zastupitelstva byly jednotlivým členům zastupitelstva obce zasílány poštou.

Pavel Novák – poukázal na to , že má zaměstnání na směny. Každou změnu směny musí hlásit několik dní předem. Požádal, aby se při stanovování termínu zasedání zastupitelstva přihlíželo k jeho směnám, alespoň do doby, než půjde do důchodu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí diskusní příspěvky.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Hlasovací lístky pro jednotlivé tajné volby funkcí
5) Přehled o hlasování

Zápis byl vyhotoven dne:   10.11.2014

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Daniela Benešová, Josef Suda a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 10.11.2014