Zápis č.6 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 13.12.2007 v Hradišti.

Zápis č.6 / 2007 ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště ze dne 13.12 2007 v Hradišti od 19 hod.

Přítomní členové zastupitelstva: P.Braun, P.Novák, J.Suda, H.Punčochářová, J.Ladmanová, F.Červený, B.Kotyzová.

Přítomní občané: 11

Ověřovatelé zápisu : J. Suda , J. Ladmanová

Jednání vedl: P.Braun, starosta

Program zasedání :

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 2. Návrh rozpočtu na r.2008
 3. Místní poplatek za likv. odpadu na r.2008
 4. Návrh OZV o změně OZV č.2/2001
 5. Dodatky ke smlouvě s fa. Rumpold-Plzeň
 6. Neplatiči
 7. Pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště
 8. Pronájem obec. pozemku p.č.652 v k.ú.Bezděkov
 9. Rozpočtové opatření č.2/2007
 10. Rozpočtový výhled obce na r.2009-2010
 11. Návrh na montáž kanal.potrubí v Hradišti
 12. Žádost p. Milera
 13. Diskuse, různé

1/Starosta přivítal přítomné, seznámil s programem schůze a přečetl závěry z posledního zasedání. Z něho nebyl schválen pouze návrh „ Zásad kontrolní činnosti“, které předložil starosta a zastupitelka B. Kotyzová poukázala na neoprávněnost požadavků ze strany starosty, neboť byly v rozporu se zákonem o obcích. Program byl schválen všemi zastupiteli.
Souhlasilo 7 zastupitelů

2/ Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2008, s kterým seznámil zastupitelstvo obce. Návrh rozpočtu nebyl schválen a byl předložen návrh, aby byl rozpočet dán k dispozici zastupitelům k podrobnému seznámení s možností předložit případné návrhy a změny. Bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo bude pracovat podle rozpočtového provizoria jako v roce 2007. Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové provizorium obce Hradiště na rok 2008“ a „Zásady hospodaření obce Hradiště na počátku roku 2008“.
Souhlasilo 7 zastupitelů.

3/ Zastupitelstvo obce projednalo místní poplatek za odpady v roce 2008. Poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2007 tj. 500,-Kč na osobu nebo jednu trvale neobydlenou nemovitost. Z tohoto důvodu se nemusí vydávat nová obecně závazná vyhláška a nadále platí obecně závazná vyhláška č. 1/2006.
Souhlas 7 zastupitelů.

4/ Dále byl zastupitelstvu obce předložen návrh „Obecně závazné vyhlášky č.1/2007“, kterou se mění „Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště“.
Návrh byl schválen v nezměněné podobě.
Souhlasilo 7 zastupitelů

5/ Dalším bodem projednávání byly předložené dodatky č. 26, 27, 28, 29 a 30 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD s.r.o. Plzeň.
Předložené dodatky byly schváleny bez připomínek.
Souhlasilo 7 zastupitelů

6/ Starosta seznámil zastupitelstvo obce s problémem neplatičů. Jedná se o nezaplacené místní poplatky za likvidaci odpadů za rok 2006 a 2007. Za rok 2006 činí dlužná částka 2.820,- Kč. Za rok 2007 činí dlužná částka 7.000,- Kč. Dále se jedná o nezaplacené nájemné z obecního bytu č.5 v Hradišti čp.77. Celková dlužná částka za toto nájemné činí k 30.11.2007 částku 24.453,- Kč Všichni neplatiči budou znovu písemně vyzváni k zaplacení dlužných částek.
Souhlas 7 zastupitelů.

7/ / Starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostmi 4 občanů obce o pronájem obecních pozemků ( p.Merhout, p.Vocelka, p.Chvátal, p. Braun) a VHD Hradiště.
Jelikož VHD Hradiště neuvedlo ve své žádosti o pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště konkrétní pozemky, které by chtělo pronajmout, zastupitelstvo
obce rozhodlo svolat jednání všech žadatelů se zástupci VHD Hradiště a zastupiteli obce Hradiště na 9.ledna 2008, kdy zástupci doloží přesný seznam pozemků, které si chtějí pronajmout. P.Tesařová zašle všem zúčastněným pozvání.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemků, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zápisu.
Souhlas 7 zastupitelů.

8/ Dále byla předložena ke schválení zastupitelům žádost pana Z. Sudy o pronájem obec. pozemku parc.č. 652 o celkové výměře 8848 m2 v obci Bezděkov. Záměr k pronájmu tohoto obecního pozemku byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 1.11.2007 do 28.2007. Nikdo jiný neprojevil zájem o pronájem výše uvedeného pozemku. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 652 o celkové výměře 8.848 m2 v k.ú. Bezděkov panu Z. Sudovi. Nájemné za pronajatý pozemek bude činit 400,-Kč /ha.
Souhlas 7 zastupitelů.

9/ Zastupitelstvu obce bylo předloženo „Rozpočtové opatření č.2/2007“, které vypracoval Finanční výbor obce Hradiště spolu s účetní obce. Toto rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Souhlasilo 7 zastupitelů

10/ Dále byl projednáván návrh „Rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010.
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým výhledem na období 2009 až 2010, který je přílohou tohoto zápisu.
Souhlasili 7 zastupitelů

11 / Starosta předložil k projednání návrh na montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC v délce 40 m před domem p. Ježka v Hradišti. Důvodem je opakované stékání splašků od sousedů. Předpokládaná cena je 118 205 Kč bez DPH. Dále informoval o zatrubnění kanalizace v části obce Hradiště od hasičské zbrojnice v délce 140 metrů směrem na Kasejovice. Toto zatrubnění bylo provedeno za celkovou částku 359.658,-Kč bez DPH. Na tuto akci obec obdržela dotaci od krajského úřadu v částce 150.000,- Kč.
Souhlas 7 zastupitelů.

12 / Starosta seznámil zastupitele se žádostí p. Milera o opravu cesty kolem jeho domu i sousedů. Starosta byl pověřen zastupiteli p. Milerovi odepsat a vysvětlit řešení problému. Po obdržení žádosti bylo provedeno zadrťování blátivého úseku výše uvedené obecní cesty.

13/ Diskuse
Zastupitelka B.Kotyzová seznámila přítomné s nabídkou p. faráře Čepla uskutečnit Tříkrálové setkání v kapli v Hradišti s bohoslužbou a vystoupením souboru Notička a vyslovila přání, aby tuto akci obec podpořila.

Zastupitelka H. Punčochářová pozvala přítomné na Vánoční posezení v klubovně 19.12.2007.

J.Chvátal vznesl dotaz, zda by se nemohla využívat místnost v patře OÚ, neboť prostory i pro veřejné schůze jsou nevyhovující. H. Punčochářová navrhuje místnost připravit i na setkání rodáků. Nebyl učiněn žádný závěr, zastupitelé budou o této možnosti uvažovat.

Další diskuse byla na téma zdravotního řezu lip na návsi v Hradišti, odvozu dřeva a nedostatečného úklidu návsi. Zastupitelka B. Kotyzová vyslovila názor řady občanů, že bez dostatečného vysvětlení si p. Soukup odvezl dřevo po dohodě s p. starostou, třebaže mohlo dojít i k jinému využití. Na toto téma byly vysloveny názory různé.
Starosta obce podotkl, že pan Soukup již dříve žádal obec o dřevo z dobře přístupných míst obecního lesa, z důvodu jeho invalidního postižení. Proto mu bylo poskytnuto dřevo z pokácené lípy na návsi v Hradišti a dřevo od potoka v Hradišti.

Dále se p. Bláhová zajímala o finanční částku, kterou hodlá přidělit zastupitelstvo na Hry bez hranic, které budou uskutečněny v červnu 2008 v Hradišti. Zatím byla navržena částka 40 000Kč.

Dále byla debata na téma Setkání rodáků, které se nezačalo vůbec připravovat, ale nebyl dohodnut žádný další postup.

Zapsala : B. Kotyzová

Zveřejněno: 14.2.2008