Zápis č.5 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 12.10.2007 v Bezděkově od 19.00 hod.

Zápis č.5/07
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 12.10.2007 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, Ing. František Červený,

Přítomní z řad veřejnosti: 9 občanů

Ověřovatelé zápisu:Punčochářová Hana, Novák Pavel

Zapisovatel zápisu: Braun Petr

Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Návrh rozpočtového opatření
 2. Inventarizace majetku za rok 2007
 3. Zdravotní řez lip v Hradišti
 4. Určení opatrovníka pro KPÚ Zahorčičky
 5. Názvosloví pro KPÚ Zahorčičky
 6. Společná zařízení KPÚ Zahorčičky
 7. Komunitní plánování-1. a 2. etapa projektu
 8. Rozvoj sociálních služeb – VIZE 2012
 9. Prodloužení projektu „Komunitní plánování
 10. Žádost – p.Suda, Bezděkov
 11. Žádost – VHD Hradiště
 12. Příprava stavební akce „Dláždění příkopu v Hradišti“
 13. Zásady kontrolní činnosti výborů ZO a náplně činnosti
 14. Náplň činnosti a jednací řád kulturní komise
 15. Třídění plastů v obci-změna od 1.10.2007
 16. Návrh odsouhlasení nového člena sboru zástupců pro KPÚ Zahorčičky
 17. Diskuse, různé

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky a byl schválen 6 hlasy.

Jenání:

 1. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření k 30.9.2007, který vypracoval za účasti účetní obce finanční výbor. Nerozpočtové příjmy činí částku 134.210,-Kč, rozpočtové příjmy byly překročeny o 26.090,50 Kč, nerozpočtové výdaje činí částku 221.684,70 Kč a rozpočtové výdaje byly překročeny o částku 139.774,74 Kč. Vzniklý rozdíl činí částku 201.158,94 Kč, která představuje vyšší výdaje. Tyto překročené výdaje doporučuje finanční výbor uhradit z finančních prostředků obce z minulých let.
  K navrženému opatření nebyly dány žádné připomínky.
  Pro 6 hlasů.
 2. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. je obec povinna provést inventarizaci majetku ke dni roční účetní závěrky tj. k 31.12.2007. Proto je nutno ustanovit inventarizační komisi. ZO byl předložen tento návrh složení inventarizační komise pro rok 2007 : předseda IK – Novák Pavel členové - Červený František, Kotyzová Bohumila, Tesařová Alžběta.
  Tento návrh se obešel bez připomínek.
  Pro 6 hlasů.
 3. Po terénním šetření provedeném dne 5.9.2007 , které proběhlo v Hradišti ohledně odborného ošetření vzrostlých lip na návsi, byla firmou BAOBAB- péče o zeleň s.r.o. doručena obci Hradiště cenová nabídka . Účelem ošetření stromořadí lip na návsi v Hradišti je zajištění bezpečnosti osob a nemovitostí, provozních parametrů a v neposlední řadě podpoření zdravotního stavu a vitality šetřených jedinců. Zásah bude proveden stromolezeckou technologií práce jakožto nejšetrnější metodou s nejvyšší dostupností ošetřovaných partií stromů. Termín provedení prací je X-XI/2007. Celková částka nabídky na odborné ošetření lip činí 29.700,- Kč bez DPH.
  ZO souhlasí s objednáním této nabídky.
  Pro 6 hlasů
 4. K probíhajícím KPÚ Zahorčičky je nutno určit opatrovníka. Opatrovníkem byl navržen pan Pavel Novák, Bezděkov 49.
  Pro 5 hlasů 1 se zdržel hlasování
 5. Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání a schválení návrh pomístního názvosloví k.ú. Zahorčičky v rámci zpracování KPÚ Zahorčičky . Na základě návrhu sboru zástupců byl pozměněn původní pomístní název „Pode Vsí“ na nový název „Nade Vsí“.
  Tento pozměněný návrh byl schválen .
  Pro 6 hlasů
 6. V rámci KPÚ Zahorčičky byl ZO předložen návrh „Plán společných zařízení KPÚ Zahorčičky“. Projednávaný návrh obsahoval mapový list a zprávu v písemné podobě, kde se řeší cestní síť a zařízení technické infrastruktury, zeleň a vodohospodářská opatření.
  Projednaný návrh byl schválen v nezměněné podobě bez připomínek.
  Pro 6 hlasů.
 7. ZO projednávalo výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ a to především závěry zpracované analytické části, jmenovitě:
   sociodemografická charakteristika
   výsledky zjišťování potřeb seniorů v Horažďovicích a na Prácheňsku
   výsledky zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením v Horažďovicích a na Prácheňsku
   Výsledky dotazníkového šetření u dětí, mládeže a rodičů v Horažďovicích a na Prácheňsku
   SWOT analýzu – senioři
   SWOT analýzu – lidi se zdravotním postižením
   SVOT analýzu – lidé ohrožení sociální exekucí, děti a mládež.
  ZO vzalo dokumenty na vědomí bez připomínek.
 8. ZO se seznámilo s vizí rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a prioritními oblastmi, kterým se bude prioritně věnovat sociální politika obce : VIZE 2012. Prácheňsko je region se silnou rodinnou soudružností a sociálním cítěním. Sociální služby jsou zajištěny až do domů kvalifikovaným personálem a doplněny domovem se sociální a zdravotní péčí. V regionu je zajištěna vlastní dopravní služba a řešeny bariéry. Existuje sociální poradenství a široká nabídka volnočasových aktivit dětí a mládeže v duchu moderních trendů.
  Prioritní oblasti:
   posílení sociální politiky obcí
   podpora terénních sociálních služeb
   vybudování domova se sociální a zdravotní péčí v regionu
   vytvoření vlastní dopravní služby přístupné všem a odstraňování bariér
   posílení sociálního poradenství
   modernizace volnočasových aktivit mládeže
  ZO přijalo vizi rozvoje systému sociálních služeb a prioritní oblasti bez připomínek
  Pro 6 hlasů.
 9. ZO vzalo na vědomí a souhlasí s tím, že projekt „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsku“ , bude prodloužen o dva měsíce a tedy že bude uzavřen k 31.12.2007. Důvodem je potřeba delšího času na kvalitní zpracování celého dokumentu a přípravu projektových záměrů.
  Pro 6 hlasů.
 10. Byla projednávána žádost pana Z.Sudy, bytem Bezděkov čp.44 o pronájem obecního pozemku p.č. 652 v k.ú. Bezděkov o celkové výměře 8.848 m2. Na základě žádosti ZO souhlasí se záměrem pronájmu tohoto obecního pozemku.
  Pro 6 hlasů.
 11. ZO projednalo žádost VHD Hradiště ze dne 12.10.2007 o pronájem pozemků v k.ú. Hradiště. Nabídnutá cena pronájmu za 1 ha činí 800,-Kč. Pronájem pozemků navrhuje VHD Hradiště uzavřít na dobu 5-ti let. Nájemní smlouva je přiložena k žádosti. ZO požaduje od VHD Hradiště doložení identifikace pozemků /parcelními čísly nebo pracovními čísly/, o jejichž pronájmu uvažuje. Po té ZO rozhodne o záměru pronájmu.
  Pro 6 hlasů.
 12. Starosta obce seznámil ZO a přítomné s přípravou stavební akce „Dláždění příkopu v Hradišti“ Na základě vyjádření Dopravního inspektorátu P-J byl projekt zamítnut z důvodu žádosti obce Hradiště o přemístění dopravní značky „Začátek obce“ a „Konec obce“, na konec intravilánu obce. Dle vyjádření DI-PJ nemohou být v obci otevřené dlážděné příkopy. Proto je nutno vypracovat nový projekt na zatrubnění příkopu. Projekt byl již zadán ke zpracování a po té bude opět zaslán ke schválení Dopravnímu inspektorátu - PJ. Na tuto stavební akci byla již obci přiznána dotace od Krajského úřadu.
  ZO vzalo tuto informaci na vědomí a souhlasí s tímto postupem.
  Pro 6 hlasů
 13. Členům ZO byly předloženy zpracované návrhy „Zásady kontrolní činnosti výborů ZO obce“, „Náplň činnosti kontrolního výboru“ a „Náplň činnosti finančního výboru“. Do těchto návrhů měli jednotliví členové ZO možnost nahlédnout v dostatečném předstihu před zasedáním ZO. Členové ZO byli vyzváni , aby tyto návrhy prostudovali a případně podali připomínky a návrhy. Během zasedání byl přečten v pověření dopis nepřítomné p .B.Kotyzové , kde poukazuje na to, že některé body v návrzích jsou vypracovány v rozporu se zákonem. Bohužel, tento dopis s připomínkami ZO neobdrželo a nebyl předložen ani návrh , který by řešil poukazované připomínky. Z iniciativy OÚ byly předloženy návrhy , které byly zkritizovány, ale bohužel nebyly předloženy návrhy, které by bylo možno schválit, případně o nich diskutovat.Z tohoto důvodu ZO nedoporučilo schválení předložených návrhů a tato záležitost se bude řešit na příštím zasedání ZO.
  Pro 0 hlasů proti 6 hlasů
 14. Dále byl ZO předložen návrh „Jednacího řádu“ a „Náplně činnosti kulturní komise“. I do těchto návrhů měli možnost členové ZO nahlédnout několik dní před zasedáním ZO, aby mohli podat případné připomínky a návrhy. Po připomínkách byl upraven bod, který upravuje nákup darů pro jubilanty takto:
  a/ nakoupení a předání daru pro jubilanty od 65 do 80 let vždy po 5-ti letech – věcný dar do výše 200,-Kč,
  b/ od 80-ho roku každý rok-věcný dar do výše 400,-Kč,
  c/ zlatá svatba - věcný dar do výše 500,-Kč.
  Další připomínky vzneseny nebyly a tak byl návrh schválen v pozměněném znění.
  Pro 6 hlasů
 15. Starosta obce podal informaci o změně třídění odpadů v obci. Jedná se o změnu třídění plastového odpadu. Od 1.10.2007 jsou v každé obci k dispozici kontejnery na plast. Z tohoto důvodu bude muset obec vydat do konce roku 2007 novou vyhlášku o systému třídění odpadu.
  ZO vzalo tuto informaci na vědomí.
 16. Na návrh členů sboru zástupců pro KPÚ Zahorčičky byl jmenován členem sboru zástupců pan Bohumil Šolle ml. , bytem Zahorčičky čp.9 za člena pana Josefa Vadlejcha, bytem Zahorčičky čp.16 , který pozbyl mandátu člena „Sboru zástupců pro KPÚ Zahorčičky“ /převod pozemků na syna/.
  Tento pozměňující návrh byl předložen ke schválení ZO.
  Pro 6 hlasů
 17. Diskuse.
   Starosta seznámil přítomné s možností vstupu Obce Hradiště do svazku obcí proti daňové diskriminaci. ZO souhlasí se stanovami tohoto svazku a se vstupem do „Sdružení místních samospráv ČR“. Pro 6 hlasů.
   Dále bylo ZO seznámeno s možností odkoupení pozemku p.č. 2153/1 v k.ú. Hradiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 a Zemědělského obchodního družstva Hradiště v likvidaci z důvodu možnosti napojení polní cesty HPC1 v rámci KPÚ Hradiště. ZO souhlasí s podáním žádosti o odkoupení tohoto pozemku. Pro 6 hlasů
   Starosta seznámil přítomné o možnosti připomínkování a o pravidlech týkajících se změn jízdních řádů. ZO bere na vědomí
   Proběhla diskuse o pořádání soutěže „Hry bez hranic“ , ale bohužel nedošlo k jednoznačnému závěru kde toto sportovní klání pořádat. Zda-li v Hradišti nebo v Bezděkově. Obec se bude podílet finanční částkou cca 25 000,- Kč na zajištění služeb a materiálu, případné navýšení této částky se bude odvíjet při dalších jednáních. ZO bere na vědomí.
   Dalším bodem diskuse byla rekonstrukce klubovny v Hradišti. Na OÚ došla žádost od občanů Hradiště o rekonstrukci klubovny v Hradišti spolu s návrhem stavebních úprav stávající klubovny. Starosta sdělil, že byla oslovena firma G – PROJECT, zajišťující administrativu k podání žádosti a vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu na rekonstrukci klubovny. Nabídka zpracování došla 5.9.2007 s tím, že zpracovatelská firma účtuje poplatek 20 000,-Kč za zpracování žádosti a další odměny jsou složeny z dalších dvou složek /8% + 2% z celkové výše dotace/. Dále bylo jednáno se zástupcem firmy RAVEN EU o zpracování žádosti a vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu. Bylo nám sděleno, že dotační titul na stavbu sportovních a kulturních zařízení byl již vyhlášen a žádosti o dotace je nutno podat do konce listopadu 2007 včetně technické dokumentace a stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Po dohodě s organizačním týmem soutěže a ZO je nutno najít řešení rekonstrukce klubovny a hřiště, pro pořádání soutěže v Hradišti. ZO bere tuto informaci na vědomí, s tím, že nebyl dosud dohodnut další postup.

Zveřejněno: 15.10.2007