Zápis č.4 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 21.6.2007 v Hradišti od 20.00 hodin.

Zápis č.4/07
ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 21.6.2007 v Hradišti od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, Ing. František Červený, PaeDr. Kotyzová Bohumila

Přítomní z řad veřejnosti: 13 občanů

Ověřovatelé zápisu:Punčochářová Hana, Suda Josef

Zapisovatel zápisu: Braun Petr

Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
 2. Komunitní plánování
 3. Závěrečný účet obce
 4. Projednání připomínek SNK

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky a byl schválen 7 hlasy.

Jenání:

 1. Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání. Doplatek pronájmu pozemku p .č. 80/3 v k.ú. Bezděkov je v řízení /zaslána žádost o sepsání nájemní smlouvy/. Ostatní body zápisu bez připomínek.
 2. a/ Zastupitelstvo vzalo na vědomí výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsku“ a to především závěry zpracované analytické části jmenovitě:
  • sociodemografická charakteristika
  • výsledky zjišťování potřeb seniorů v Horažďovicích a na Prácheňsku
  • výsledky zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením v Horažďovicích a na Prácheňsku
  • výsledky dotazníkového šetření u dětí, mládeže a rodičů v Horažďovicích a na Prácheňsku
  • SWOT analýzu – senioři
  • SWOT analýzu – lidí se zdravotním postižením
  • SWOT analýzu – lidé ohrožení sociální exekucí, děti a mládež.

  Zastupitelstvo vzalo dokumenty na vědomí .

  b/ Zastupitelstvo se seznámilo s vizí rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a s prioritními oblastmi, kterým se bude prioritně věnovat sociální politika obce:

  VIZE 2012
  Prácheňsko je region se silnou rodinnou soudržností a sociálním cítěním. Sociální služby jsou zajištěny až do domů kvalifikovaným personálem a doplněny domovem se sociální a zdravotní péčí. V regionu je zajištěna vlastní dopravní služba a řešeny bariéry. Existuje sociální poradenství a široká nabídka volnočasových aktivit dětí a mládeže v duchu moderních trendů.

  PRIORITNÍ OBLASTI
  Posílení sociální politiky obcí
  Podpora terénních sociálních služeb
  Vybudování domova se sociální a zdravotní péčí v regionu
  Vytvoření vlastní dopravní služby přístupné všem a odstraňování bariér
  Posílení sociálního poradenství
  Modernizace volnočasových aktivit mládeže

  Starosta obce vyzval členy zastupitelstva obce k podání případných připomínek v co nejkratším termínu.
 3. Hospodářský výsledek obce za rok 2006 a závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 10.5.2007 do 25.5.2007. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek obce Hradiště za rok 2006 a závěrečný účet obce Hradiště za rok 2006 7 hlasů pro
 4. Na obecní úřad byl zaslán dopis od členek SNK ze dne 29.5.2007 ohledně svolání zasedání zastupitelstva obce s návrhem programu. Připomínky členek SNK byly projednány na veřejném zasedání ZO. V příloze č.1 k tomuto zápisu je uveden průběh projednávání, který zapsala a doručila p.Kotyzová.

Zapsal: Petr Braun

Ověřovatelé: Punčochářová Hana Suda Josef

Příloha č.1

Příloha k zápisu ze zasedáni zastupitelstva dne 21.6.2007

 1. Na žádost zastupitelek SNK vysvětlil ing.Machovec způsob hospodaření v obecním lese, seznámil s výnosy, zalesňováním, problémy s kůrovcem a likvidací polomového dřeva. Vysvětlil též pracovní náplň a vytížení zaměstnance obce p.Augustýna.
 2. Zastupitelky SNK předložily návrh na snížení úvazku účetní p.Tesařové a navrhly finančně podpořit obě prodavačky v Hradišti a Bezděkově. Návrh nezískal podporu většiny zastupitelů, především p.starosta považuje plný úvazek p.Tesařové za nezbytný.
 3. Prostor návsi v Hradišti je předmětem zájmu občanů a nedokončené práce zvláště kolem kapličky působí neupraveným dojmem. Debata na toto téma nevyústila v žádné konkrétní řešení. Byla kritika na nedokončenou hradbu, objednaná zakázka nebyla zhotovena. P.starosta sdělil, že nejsou finanční prostředky na celkové řešení prostoru návsi.
 4. Předsedkyně kulturní komise p.Puncochářová seznámila zastupitelstvo s konáním pouťové zábavy v místní hospodě dne 8.7.2007 a požadovala souhlas zastupitelstva,který obdržela.
 5. Předsedkyně kontrolního výboru p.Kotyzová seznámila zastupitelstvo se členy kontrolního výboru (Martin Kovář a Jiří Chvátal) a navrhla provést kontrolu majetku obce . Seznámila členy zastupitelstva s úkolem kontrolního výboru dbát na dodržování právních předpisů.

Zapsala: Kotyzová

Zveřejněno: 22.6.2007