Zápis č.2 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.3.2007 v Hradišti od 18.00 hodin.

Zápis č.2/07
ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.3.2007 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, Ing. František Červený

Omluveni:PaeDr. Bohumila Kotyzová

Přítomní z řad veřejnosti: 4

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Ladmanová, Josef Suda

Zapisovatel zápisu: Pavel Novák

Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
 2. Návrh rozpočtu na rok 2007
 3. Hospodaření obce v roce 2006
 4. Došlá pošta, různé

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky a byl schválen 6 hlasy.

Jenání:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání nebyla provedena s tím, že se provede na příštím zasedání.
 2. Členům zastupitelstva obce byl předložen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2007 v částce 2.470.000,-Kč. Jednotlivé druhy příjmů a výdajů jsou uvedeny v příloze k tomuto zápisu. Po projednání tohoto návrhu se zastupitelstvo usneslo takto:
  ZO Hradiště schvaluje předložený návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2007 v částce 2.470.000,-Kč.
  6 hlasů pro
 3. Starosta obce předložil členům zastupitelstva obce „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006“. Přezkum hospodaření obce Hradiště za rok 2006 byl proveden pracovníky oddělení finanční kontroly Krajského úřadu plzeňského kraje dne 5.2.2007. Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 pod písmenem c/ zákona č. 420/2006.
  ZO Hradiště tuto zprávu projednalo a usneslo se takto:
  ZO Hradiště schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 4. Na obecní úřad došlo dalších 7 žádostí o osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2007. Po projednání všech žádostí se ZO usneslo takto:
  ZO Hradiště schvaluje osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2007 tyto žádající občany: (***), (***), (***), (***), (***), (***) a (***).
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 5. Starosta obce podal informaci ohledně dopravní obslužnosti v roce 2007 a o finančním příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2007, který pro obec Hradiště činí částku 5.180,-Kč. Dále seznámil přítomné s dodatkem č.1/2007 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Po projednání bylo navrženo, aby školní autobusový spoj v době letních prázdnin jezdil do našich obcí dvakrát týdně /pondělí a středa /. Jako důvod byly uvedeny návštěvy lékařů a úřadů našich občanů.
  ZO se usneslo takto:
  ZO Hradiště schvaluje dodatek č.1/2007 ke smlouvě o poskytnutí finančního príspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostátní dopravou.
  6 hlasů pro
  ZO Hradiště ukládá starostovi obce zajistit u příslušných úřadů dopravní obslužnost školního autobusu v našich spádových obcích v době letních prázdnin dvakrát týdně.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti

Podepsáni: Jaroslava Ladmanová, Josef Suda

Zveřejněno: 08.3.2007