Zápis č.1 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.2.2007 v Hradišti od 20.00 hodin.

Zápis č.1/07
ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.2.2007 v Hradišti od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, PaeDr. Kotyzová Bohumila, Ladmanová Jaroslava

Omluveni: Ing.Červený František

Přítomní z řad veřejnosti: 12

Ověřovatelé zápisu: Hana Punčochářová a PaeDr. Bohumila Kotyzová

Zapisovatel zápisu: Pavel Novák

Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
 2. Návrh rozpočtu na rok 2007
 3. Rozpočtové změny k 31.12.2006
 4. Došlá pošta
 5. Různé
 6. Diskuse

Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky a byl schválen 6 hlasy.

Jenání:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 15.12.2006 v Bezděkově.
  ZO neschválilo návrh složení inventární komise pro inventarizaci za rok 2006, proto byl starosta nucen jmenovat členy inventarizační komise pro inventarizaci, kterou musela mít obec provedenou k 31.12.2006.
  ZO schválilo příspěvek ZKD Plzeň v částce 30.000,-Kč na registrační pokladnu do místní prodejny Bezděkov. Zástupci ZKD byli starostou telefonicky informováni o schválení tohoto příspěvku a vyzváni k zaslání návrhu smlouvy. K dnešnímu dni obec Hradiště návrh smlouvy neobdržela. Z tohoto důvodu nemůže být ZKD Plzeň zatím příspěvek poskytnut. Návrh smlouvy bude předložen ke schválení ZO.
 2. Členům zastupitelstva byl předložen návrh rozpočtu na rok 2007, který byl sestaven finančním výborem spolu s účetní obce. Tento návrh rozpočtu je vyrovnaný a činí celkovou částku 2.470.000,-Kč. Jednotlivé druhy příjmů a výdajů jsou uvedeny v příloze k zápisu č.2/2007 Finančního výboru obce, který byl zastupitelům obce předložen. Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce tento návrh rozpočtu na rok 2007 schválit.
  Po projednání tohoto návrhu se zastupitelstvo usneslo takto:
  ZO Hradiště neschvaluje předložený návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2007 v částce 2.470.000,-Kč.
  1 hlas pro
  3 hlasy proti
  2 se členové se zdrželi hlasování
 3. Starosta obce předložil členům zastupitelstva rozpočtové opatření k 31.12.2006, které vypracoval finanční výbor spolu s účetní obce. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu Finančního výboru č.1/2007 ze dne 8.1.2007 /Rozpočtové opatření č.3/ a je také přílohou tohoto zápisu. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce tyto rozpočtové změny schválit.
  Po projednání předloženého návrhu se zastupitelstvo usneslo takto:
  ZO Hradiště schvaluje „Rozpočtové opatření k 31.12.2006“.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 4. Na obecní úřad došlo 7 žádostí o osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2007. Po projednání všech žádostí ZO se usneslo takto:
  ZO schvaluje osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2007 tyto žádající občany: (***),(***), (***), (***), (***), (***), (***)
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 5. Západočeské konzumní družstvo Plzeň zaslalo obci Hradiště návrh dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 16.12.2003 o nájmu nebytových prostor-Bezděkov čp.25 – prodejna. V dodatku konzumní družstvo ruší výpověď k 31.12.2006, která byla obci Hradiště zaslána dopisem zn. 410/210/06 dne 20.9.2006. Dále s účinností od 1.1.2007 se mění výše nájemného na částku 1.200,-Kč ročně. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
  ZO schvaluje návrh dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 16.12.2003 o nájmu nebytových prostor-Bezděkov čp.25 a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 6. Na obecní úřad došla žádost od pana (***) o snížení platby za svoz komunálního odpadu.Jako důvod uvádí zřízení ekologického vytápění na dřevo ve svém domě a tudíž má minimální množství popela oproti spalování jiných tuhých paliv.
  ZO dne 15.12.2006 schválilo „Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu na rok 2007“, který činí částku 500,-Kč na jednoho trvale přihlášeného obyvatele v obci. Tento poplatek zahrnuje jak náklady na svoz netříděného tak i náklady na tříděný odpad. Ekologické vytápění v domě není důvod k osvobození nebo snížení místního poplatku za likvidaci odpadu. ZO se bude zabývat úpravou vyhlášky č. 1/2007 a pokud dojde ke změně, případně k osvobození jednotlivých občanů je toto možné až od platnosti nové vyhlášky o odpadech v roce 2008.
  ZO nesouhlasí se snížením platby místního poplatku za likvidaci odpadu pro občany mající trvalý pobyt v rodinném domě čp.24 v Bezděkově.
  0 hlasů pro
  6 hlasů proti
 7. Firma Rumpold-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň zaslala obci Hradiště dodatky ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště. V dodatku č.21 se uvádí cena za svoz a uložení odpadu na rok 2007 v částce 1.914,-Kč.V dodatku č. 22 se uvádí jednotlivé ceny za svoz a manipulaci a ceny za odstranění odděleně sbíraných složek komunálního odpadu. V dodatku č. 23 jsou uvedeny ceny za sběr, přepravu, třídění a využití odděleně sbíraného obalového materiálu pro rok 2007. V dodatku č. 24 se stanovují podmínky pro zpětný odběr elektromateriálu v rámci kolektivních systémů ELEKTROWIN a RETELA pro rok 2007. V dodatku č. 25 se stanovují podmínky kontrolního vážení zajištěné dodavatelem pro rok 2007.
  ZO schvaluje předložené dodatky č. 21, 22, 23, 24 a 25 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 8. Obecní úřad obdržel od fa. JV PROJEKT s.r.o. Příbram žádost o vyjádření ke stavbě polní cesty VPC1, HPC1 a HPC2 v k.ú. Nezdřev. Tyto polní cesty jsou navrženy v rámci projektu KPÚ Nezdřev v plánu společných zařízení. ZO byla předložena přehledná situace se zákresem trasy polních cest.
  Po projednání ZO rozhodlo takto:
  ZO souhlasí se stavbou polních cest v k.ú. Nezdřev v rámci KPÚ, plánu společných zařízení dle předloženého zákresu trasy.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 9. Fa GEOREAL , která provádí KPÚ v k.ú. Hradiště zaslala obci Hradiště žádost o vyjádření k pomístnímu názvosloví, které je uvedeno v seznamu pomístních názvů. Toto pomístní názvosloví je převzato ze Základní mapy ČR 1:10000 a původní katastrální mapy. Dále byl předložen přehled pomístních názvů. Po projednání ZO rozhodlo takto:
  ZO schvaluje pomístní názvosloví dle seznamu pomístních názvů v k. ú.Hradiště.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 10. Dalším bodem bylo projednání odprodeje plechového přístřešku z bývalé MŠ, který se nachází na obecním pozemku u budovy čp.62 v Hradišti. Na OÚ Hradiště došla jediná žádost o odprodej dne 25.7.2006 od pana (***) Záměr prodeje plechového přístřešku byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 8.9.2006 do 24.9.2006. Jiná žádost na OÚ nebyla doručena. Dále byl proveden průzkum využívání tohoto přístřešku mezi obyvateli bytového domu čp.62 v Hradišti. Nikdo z těchto obyvatel tento přístřešek nevyužívá.
  ZO se usneslo takto:
  ZO schvaluje odprodej /předání/ plechového přístřešku z bývalé (***) za odstranění betonového základu přístřešku včetně úpravy terénu tj. urovnání a osev trávníku.
  6 hlasů pro
  0 hlasů proti
 11. Dále byla projednána žádost pana (***) který je vlastníkem pozemku a stavby v k.ú.Hradiště o koupi 22 m odpadních rour do příkopu před jeho stavbou /p.č. 2056/1 /.
  ZO žádost projednalo a vzalo na vědomí. Pokud finanční možnosti dovolí, budou v průběhu roku 2007 roury zakoupeny a obec zajistí jejich pokládku na výše uvedený pozemek.
 12. Na OÚ Hradiště byla doručena dne 21.1. 2007 žádost pana (***) na dořešení přejezdu přes pozemkovou parcelu č. 708/6 v k.ú.Bezděkov.
  ZO bere tuto žádost na vědomí, s tím že někteří členové zastupitelstva obce nejsou detailně s touto situací seznámeni a přednesli návrh nejprve se s touto situací obeznámit a poté na tento dopis písemně odpovědět – návrh přednesla PaeDr. Bohumila Kotyzová. Starosta informoval p. Sudu, že tuto věc považuje za uzavřenou a spor o užívání pozemku ve vlastnictví určité osoby je nutné řešit soudní cestou, případně dohodou všech zúčastněných stran.
 13. Starosta obce vyzval členy ZO, aby předložili seznam stavebních firem do výběrového řízení na provedení akcí „Oprava tarasu na návsi v Hradišti“ a „Oprava dláždění podél státní komunikace v Hradišti“ . Seznam navržených firem bude projednán na příštím zasedání ZO.
  ZO bere na vědomí.
 14. Dále starosta obce seznámil přítomné s podáním žádosti o dotaci na opravu dláždění poděl státní komunikace od hasičské zbrojnice k vjezdu do VHD Hradiště. Předložil i nabídkový rozpočet na opravu tarasu na návsi a dláždění podél státní komunikace v Hradišti.
  Další sdělenou informací starosty obce bylo podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci místních rozhlasů v rámci „Mikroregionu obcí na povodí Hradišťského potoka“.
  ZO bere na vědomí
 15. Starosta obce podal informaci o průběhu KPÚ v k.ú. Zahorčičky. Starosta se zúčastnil jednání na Pozemkovém úřadu v Plzni a po dohodě se zástupci fa.Georál, Katastrálního úřadu a Pozemkového úřadu bylo podepsáno, že v rámci KPÚ bude řešeno k.ú. Zahorčičky jako celek včetně intravilánu i extravilánu. Dále je nutné navrhnout do sboru zástupců tři členy, kteří budou zastupovat vlastníky pozemků v k.ú. Zahorčičky, jednoho náhradníka a jednoho člena za Obec Hradiště.
  ZO bere na vědomí
 16. Starosta obce informoval přítomné o zdravotním řezu vzrostlých lip v Hradišti a Bezděkově, který provedla odborná firma BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. Únětice 3.
  K této informaci vznesla připomínku PaeDr. Kotyzová s tím, že tento ozdravný řez je proveden v malém rozsahu a dle jejího názoru nadále hrozí poškození okolních domů korunami těchto vzrostlých stromů. Na tuto skutečnost poukazuje i paní (***) v dopise doručeném na OÚ dne 25.1.2007. ZO bere tyto informace na vědomí.
  PaeDr. Kotyzová navrhuje, že její známý pracovník ˇŠumavského národního parku“ provede odborné posouzení k ořezání vzrostlých lip.
  ZO tento návrh schvaluje.
  5 hlasů pro
  0 hlasů proti
  1člen se zdržel hlasování
 17. Starosta obce podal informaci o zpracování dřeva po kalamitě v obecních lesích. V současné době polomy zpracovává zaměstnanec obce. Jakmile proběhne těžba dřeva, budou řešeny jednotlivé žádosti o zpracování palivového dřeva včetně úklidu.
  ZO bere na vědomí

Diskuse:

 1. Předsedkyně kontrolního výboru PaeDr. Kotyzová vznesla námitku k inventarizaci majetku obce k 31.12.2006. Nesouhlasí s tím, že inventarizace proběhla bez kontroly kontrolního výboru.
 2. PaeDr. Kotyzová přednesla návrh na zrušení pevné telefonní stanice č. 371595614 obce Hradiště, kterou využívá starosta obce a je umístěna v jeho soukromém bytě. Tento návrh se bude řešit na některém z příštích zasedání ZO.
 3. (***) podal informaci o možnosti zřízení připojení na internet v obci Bezděkov. Tlumočil nabídku fa.SporkNet Blatná – jestliže se najde v obci Bezděkov nejméně 5 zájemců o připojení k internetu, je fa. SporkNet ochotna realizovat připojení v obci. Při menším počtu zájemců je pro výše jmenovanou firmu realizace připojení nereálná.
 4. Starosta obce informoval přítomné o nepravdivém informování veřejnosti ze strany některých členů zastupitelstva obce. Jednalo se o informaci ohledně výše rozpočtové položky „ služby telekomunikací a radiokomunikací“. Částka 114.484,-Kč nečiní pouze služby za telefonní hovory . V této položce jsou zahrnuty i služby za připojení internetu, tvorba a údržba www stránek obce, údržby a opravy místního rozhlasu, poplatky „Ochrannému svazu autorskému“, poplatky za rozhlas.
 5. PaeDr. Kotyzová konstatovala, že se nedaří se zastupiteli KDU-ČSL vytvořit tým ke konstruktivní spolupráci.

Podepsáni: Boh. Kotyzová a Punčochářová

Zveřejněno: 24.2.2007