Zápis 8/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.12.2011 v Hradišti od 16.00 hodin.

8/2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.12.2011 v Hradišti od 16.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, , Čada Karel, Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel

Omluvení členové ZO:  Braun Petr , Červený František  
              
Přítomní z řad veřejnosti:  2 občané

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Karel Čada, Václav Šulc

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Rozpočet obce Hradiště na rok 2012
5/ Různé
6/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:  4          Proti:           Zdrželi se:

Usnesení č. 98   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisup. Václava Šulce a p. Karla Čadu a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 7/2011 z 29.12.2011 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/  Rozpočet obce Hradiště na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce obce Hradiště od 14.12.2011 do 29.12.2011. Návrh rozpočtu na rok 2012 je vyrovnaný v částce 3.500.000,-Kč. Ke zveřejněnému návrhu nebyly do dnešního dne vzneseny žádné námitky a připomínky z řad veřejnosti. Pouze byly upraveny příjmové položky 4112 z 60.000,-Kč na 60.100,-Kč a položka 1211 z 880.000,-Kč na 879.900,-Kč. Po projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 zastupitelstvo rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2012 v částce  3.500.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2012 je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:   Pro:  5            Proti:                          Zdrželi se:
Usnesení č. 99  bylo schváleno.

5/  Různé

 • Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání tyto vnitřní předpisy:
  - Vnitro-organizační směrnice k vedení účetnictví obce Hradiště
  - Směrnice k finanční kontrole
  - Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Hradiště včetně přílohy č.1-Plán inventur r. 2011
  - Odpisový plán obce Hradiště

Zastupitelstvo vnitřní předpisy projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje tyto vnitřní předpisy: vnitro-organizační směrnici k vedení účetnictví obce Hradiště, směrnici k finanční kontrole, směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Hradiště včetně přílohy č.1- plán inventur na r.2011 a odpisový plán obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:  5           Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 100  bylo schváleno.

 • Na OÚ Hradiště došla od SÚSPK žádost o projednání převodu pozemku p.č. 1026/1 v majetku obce Hradiště, v k.ú. Bezděkov u Kasejovic. ZO Hradiště dne 10.9.2004 schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 843 v k.ú. Bezděkov u Kasejovic ve vlastnictví obce Hradiště Plzeňskému kraji. Během přípravy a realizace stavby „Silnice III.třídy Chanovice-Oselce“ došlo na základě zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí ke změně pozemků. Z pozemku p.č. 843 byl oddělen pozemek p.č. 1026/1, který se nachází pod tělesem nově vybudované silnice a vznikly zbytkové pozemky p.č. 843/1 a p.č. 843/2. Bez projednání darování konkrétního pozemku stranou darující i stranou obdarovanou nelze pozemek v katastru nemovitostí převést. Z tohoto důvodu SÚSPK žádá obec Hradiště o projednání darování pozemku p.č. 1026/1 v k.ú. Bezděkov u Kasejovic. Zastupitelstvo žádost o bezúplatný  převod pozemku projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1026/1 v k.ú. Bezděkov u Kasejovic ve vlastnictví obce Hradiště do vlastnictví Plzeňského kraje.

Výsledek hlasování:   Pro: 5      Proti:               Zdrželi se: 
Usnesení č. 101   bylo schváleno.

 • Starostka obce vyzvala přítomné zastupitele o vyjádření k vlhkosti v budově čp.62 v Hradišti. Náklady na odvlhčení budou přibližně 100.000,-Kč. Prozatím , než se bude provádět opatření , by se mohl zakoupit vysoušeč vlhkosti.
  Dva přizvaní odborníci doporučují chemické odvlhčení a po té udělat sanační omítky. Zastupitelstvo se dohodlo, že ještě zkusíme kontaktovat p. Kašpara, který prováděl odvlhčení kostela v Bezděkova, aby posoudil stav a navrhl opatření.
 • Dále byla diskutována situace ohledně prodejny v Hradišti a prodejny v Bezděkově.

6/  Diskuse 

 • Připomínka p.Nováka – do budoucna zvážit poskytnutí příspěvku občanům obce na zřízení vrtů.
 • P.Merhout – hasičská siréna není v obci Hradiště veřejně přístupná.

Závěr:
Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast, popřála všen šťastný nový rok a po té ukončila jednání v 17.20  hod.

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočet na rok 2012

Zápis byl vyhotoven dne:   29.12.2011

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Václav Šulc, Karel Čada a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 02.1.2012