Zápis 7/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 11.12.2008 v Hradišti od 15.00 hodin.

Zápis 7/2008
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 11.12.2008 v Hradišti od 15.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, Ing. František Červený, Jiří Chvátal

Přítomní z řad veřejnosti:

Ověřovatelé zápisu: Červený František, Suda Josef
Zapisovatel zápisu: Novák Pavel
Jednání řídil: Braun Petr

Program:

  1. Návrh rozpočtu na rok 2009
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2009 a jeho pravidla
  3. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2011

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky, ani nedoplnil program o další body a byl schválen 7 hlasy.

1) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2009, který vypracoval Finanční výbor spolu s účetní obce. K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky a bylo navrženo, aby se tento návrh rozpočtu na rok 2009 zveřejnil na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.
7 hlasů pro
0 hlasů proti
0 se zdrželi hlasování

2) Protože se nestihne rozpočet na rok 2009 schválit do konce roku 2008, bude muset obec hospodařit v začátku roku 2009 dle rozpočtového provizoria a jeho pravidel. Zastupitelstvu obce bylo předloženo „Rozpočtové provizorium Obce Hradiště na rok 2009“ a „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2009“. K rozpočtovému opatření na rok 2009 a jeho pravidlům nebyly vzneseny žádné námitky. „Rozpočtové opatření na rok 2009“ a „Pravidla rozpočtového provizoria“ byly zastupitelstvem obce schváleny v nezměněném znění.
7 hlasů pro
0 hlasů proti
0 se zdrželi hlasování

3) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2009 až 2011, který vypracoval Finanční výbor spolu s účetní obce. K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky a bylo navrženo, aby se tento návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2011 zveřejnil na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.
7 hlasů pro
0 hlasů proti
0 se zdrželi hlasování

Zapsal: Novák Pavel
Ověřovatelé: Suda Josef
Červený František

Zveřejněno: 12.12.2008