Zápis 6/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.12.2016 v Hradišti od 18.00 hodin.

6/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.12.2016 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Rolníková Jana, Krliš Václav, Benešová Daniela, Braun Petr

Omluveni:  0

Přítomní z řad veřejnosti:  0

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Pavla Nováka a p. Josefa Sudu a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Po té dala možnost vyjádřit se přítomným občanům. Pak bylo přistoupeno k hlasování.  

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/2016
5/ Zpráva Finančního výboru
6/ Zpráva Kontrolního výboru
7/ Rozpočet na rok 2017
8/ Rozpočtový výhled na roky 2017-2019
9/ Odpadové hospodářství r. 2017
10/ Projekty na rok 2017
11/ Různé
12/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro: 7     hlasů      Proti:  0    hlasů  Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č. 103  bylo schváleno.

3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 5/2016.

4/  Rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/2016

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.6/2016 ze dne 5.10.2016. Toto opatření navrhla účetní obce a schválila jej starostka obce.
Dále zastupitelstvo obce projednávalo předložené rozpočtové opatření č. 7/2016 ze dne 4.11.2016, které navrhla účetní obce a schválila starostka obce a místostarosta obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2016 a č. 7/2016.

Výsledek hlasování:   Pro: 7   hlasů             Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
 Usnesení č. 104   bylo schváleno.

5/  Zpráva Finančního výboru

Přítomní byli seznámeni se zprávou Finančního výboru obce Hradiště ze dne 4.11.2016, kterou přednesl p. Pavel Novák.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu Finančního výboru obce Hradiště ze dne 4.11.2016.

6/  Zpráva Kontrolního výboru

Přítomní byli seznámeni se zprávou Kontrolního výboru obce Hradiště ze dne 12.12.2016, kterou přednesl p. Václav Krliš.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru obce Hradiště ze dne 12.12.2016.

7/  Rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce obce Hradiště od 28.11.2016 do 13.12.2016. Návrh rozpočtu na rok 2017 je vyrovnaný v částce 4 400 000,-Kč. Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu na rok 2017 nebyly do dnešního dne z řad veřejnosti vzneseny žádné námitky a připomínky. Při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2017 bylo navrženo navýšení výdajové částky u paragrafu 5512 (činnost SDH) o 30.000,-Kč a ponížení výdajové částky u paragrafu 6171 (činnost místní správy) o 30.000,-Kč.
Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2017 v částce 4.400.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2017 je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:   Pro: 6    hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:    0   hlasů
                                    P. Braun odmítl hlasovat.
 Usnesení č. 105   bylo schváleno.

8/ Rozpočtový výhled na roky 2017-2019

Přítomní byli seznámeni s rozpočtovým výhledem obce Hradiště na roky 2017-2019. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2017-2019.

Výsledek hlasování:   Pro: 7    hlasů            Proti: 0   hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
 Usnesení č. 106   bylo schváleno.

9/  Odpadové hospodářství

Starostka podala informaci o stavu a cenách za likvidaci komunálních odpadů v obci na rok 2017. Dále bylo projednáváno přidělování registračních známek na zbytkový odpad v roce 2017 dle předloženého návrhu, který byl shodný s přidělováním registračních známek v roce 2016. Bylo dohodnuto, že způsob a počet přidělování registračních známek na zbytkový odpad v roce 2017 zůstane stejný jako v roce 2016 viz. příloha k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přidělování registračních známek na zbytkový odpad v roce 2017 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro:  6   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se: 1   hlas
 Usnesení č. 107      bylo schváleno.

10/  Projekty na rok 2017

Starostka obce seznámila přítomné s plánovanými projekty a akcemi, které obec plánuje uskutečnit v příštím období.

 1. Bylo dohodnuto, že se nechá zpracovat projekt na rekonstrukci části místní komunikace Hradiště-Lnáře a po té obec požádá MMR o dotaci na tuto rekonstrukci.
 2. Bylo navrženo, že po konzultaci a posouzení bude zpracována studie na opravu veřejných prostranství v Hradišti a v Zahorčičkách. P. Braun vznesl připomínku, že s opravou veřejného prostranství v Zahorčičkách nesouhlasí. Do části obce Zahorčičky se již investovalo v minulém období hodně. Požaduje přehled profinancování nákladů dle jednotlivých částí obce a uveřejnit na webových stránkách obce.
 3. Byla navržena výsadba stromů v Zahorčičkách. Bylo dohodnuto, že se zatím nebude zpracovávat projekt na výsadbu stromů.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zadání zpracování projektu na rekonstrukci části místní komunikace Hradiště-Lnáře a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci části místní komunikace Hradiště-Lnáře.

Výsledek hlasování:   Pro:  7   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:  0  hlas
 Usnesení č. 108  bylo schváleno.

11/  Různé

Starostka obce informovala přítomné o povinnosti obce zajistit předškolním dětem v obci spádovost do mateřské školy. Obec je povinna uzavřít smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s mateřskou školou. Pro naši obec je vhodné zajistit předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kasejovice. ZO se dohodlo, že obec  uzavře s Městem Kasejovice „Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Kasejovice“.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih s Městem Kasejovice

Výsledek hlasování:   Pro:  7   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:  0  hlas
 Usnesení č. 109  bylo schváleno.

 1. Starostka seznámila přítomné s výzvou č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí na zřízení domovních čistíren odpadních vod. Podmínky této dotace jsou pro naši obec nevyhovující. V minulosti bylo zastupitelstvem obce schváleno, že obec bude podporovat DČOV. Je třeba stanovit za jakých podmínek  a za kolik Kč bude poskytnuta podpora občanům obce. Po té bude nutno vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu obce. Dále starostka seznámila přítomné s návrhem podmínek pro podporu DČOV. Bylo dohodnuto, že se podmínky ještě upřesní a prokonzultují s osobami, které s tímto mají zkušenosti. Například sousední obce. Dále byla diskutována výše příspěvku obce občanům na zřízení DČOV.
 2. Starostka podala informaci o průběhu prací při opravě sociálního zařízení v budově čp.41 v Bezděkově. Zároveň se buduje WC a renovuje koupelna v obecním bytě č.5, který se nachází v přízemí budovy čp.41 v Bezděkově. Nájemkyně bytu pí. Sílová je při těchto stavebních úpravách dosti omezena. Proto bylo navrženo, že nájemkyni bytu č.5 v Bezděkově čp.41 bude prominuto nájemné za 2 měsíce, kdy rekonstrukce bytu probíhala.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště  schvaluje prominutí nájemného za dva měsíce nájemkyni obecního bytu č.5 v budově č.p. 41 v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro:  7   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:  0  hlas
 Usnesení č. 110  bylo schváleno

 1. Starostka obce seznámila přítomné s cenovou nabídkou Elektromontáže Blatná spol. s.r.o. na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Bezděkov“ v celkové částce 27.734,- Kč včetně DPH. Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště  schvaluje rozšíření veřejného osvětlení v Bezděkově dle předložené nabídky fa. Elektromontáže Blatná spol.s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro:  7   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:  0  hlas
 Usnesení č. 111  bylo schváleno

 1. Starostkou obce byla podána informace o splátce dlužného nájmu, který je vymáhán exekučně, v částce 2102,-Kč.
 2. Starostka obce informovala o veřejné telefonní stanici v Zahorčičkách. Dosud byl nájem stanice zdarma, od 1.12.2016 bude stanice zpoplatněna. Z tohoto důvodu bude VTS Zahorčičky zrušena. Za celý rok 2016 nebyl uskutečněn na této stanici ani jeden hovor.

12/ Diskuse

 1. P. Braun – vznesl dotaz zda bude zbudován vjezd ze státní silnice na  polní cestu v k. ú. Hradiště u Kasejovic, který byl navržen v rámci KPÚ Hradiště .
  Odpověď: projektantka konzultovala povolení tohoto sjezdu na dopravním inspektorátu v Plzni a bylo jí sděleno, že z důvodu špatné rozhledovosti sjezd dopravní inspektorát nepovolí.
 2. P. Braun – podal informaci o možnosti 100 % dotace na výstavbu rybníků a zadržení vody v krajině.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 8.50  hod.        

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Přehled hlasování ZO
 3. Rozpočtové opatření č.6/2016
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2016
 5. Návrh rozpočtu na rok 2017
 6. Rozpočtový výhled na roky 2017-2019
 7. Schválený rozpočet na rok 2017
 8. Přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO od 1.1.2017

Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2016.2016 

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Josef Suda a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 06.1.2017