Zápis 6/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 8.12.2015 v Hradišti od 18.00 hodin.

Zápis 6/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 8.12.2015 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO:
Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Benešová Daniela, Rolníková Jana, Krliš Václav, Braun Petr (dostavil se v 18.03 hod).

Přítomní z řad veřejnosti:   8 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Pavla Nováka pí. Janu Rolníkovou    a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočet na rok 2016
5/ Pronájem pozemků
6/ Odpadové hospodářství
7/ Různé
 8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro: 6   hlasů      Proti: 0  hlasů      Zdrželi se: 1   hlas
Usnesení č. 57 bylo schváleno.

3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění minulého usnesení zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 5/2015.

4/  Rozpočet na rok 2016
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce obce Hradiště od 20.11.2015 do 7.12.2015. Návrh rozpočtu na rok 2016 je vyrovnaný v částce 4.200.000,-Kč. Ke zveřejněnému návrhu nebyly do dnešního dne vzneseny žádné námitky a připomínky z řad veřejnosti. Při jednání p. Braun vyslovil námitku, že s takto sestaveným rozpočtem nesouhlasí a má k němu výhrady.Konkrétní výhrady neuvedl. Během jednání o rozpočtu na rok 2016 už nikdo jiný připomínky a návrhy neměl. Starostka obce přistoupila k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2016 v částce 4.200.000,- Kč. Schválený rozpočet na rok 2016 je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:   Pro: 6  hlasů      Proti: 1   hlas           Zdrželi se:  0   hlas
 Usnesení č. 58   bylo schváleno.

5/  pronájem pozemků

Na  OÚ Hradiště  došla 23.11.2015 žádost od p. J. Sudy na  propachtování  pozemků  p. č. 1503 a p. č. 1487 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic. Na pronájem pozemku p. č. 1487 byl schválen dne 25.2.2015 záměr k pronájmu. A do dnešního dne nikdo neprojevil zájem o pronajmutí. Pozemek p. č. 1503 není pronajatý. Pan J. Suda na těchto pozemcích pase dobytek a rád by si oba tyto pozemky pronajal. Dále byla na OÚ 8.12.2015  doručena žádost  Jiřího Brauna  na propachtování pozemků p. č. 1170, 1286, 1452, 1166, 1114, 1202, 1462 a 1601 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic.
Tyto pozemky musí obec zkontrolovat a posoudit zda jsou k propachtování. Po projednání žádostí bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  schvaluje záměr pachtu pozemků v k. ú. Bezděkov u Kasejovic p. č. 1503 a p. č. 1487.

Výsledek hlasování:   Pro:  5  hlasů                Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   2  hlasy
 Usnesení č. 59     bylo schváleno.

6/  Odpadové hospodářství

Starostka obce předložila k projednání obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla konzultována s referentem rozvoje systému veřejné správy Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:   Pro: 6   hlasů                Proti:  1  hlas          Zdrželi se:  0   hlasů
 Usnesení č. 60 bylo schváleno.

7/ Různé

 • Starostka obce podala informaci o veřejnoprávní kontrole. Kontrolu provedli kontrolní pracovníci Úřadu práce ČR-krajské pobočky Plzeň. Kontrola byla zahájena 12.11.2015 a byla zaměřena na „Hospodaření s veřejnými prostředky – dohody o VPP v období od 1.4.2014 do 30.11.2014. Kontrola byla dokončena 23.11.2015 s tímto výsledkem:
  V rozsahu provedené veřejnoprávní kontroly a na základě předložených dokladů kontrolovanou osobou – příjemcem veřejné finanční podpory nebylo prokázáno, že by s veřejnými prostředky bylo nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně, nebo v rozporu s právními předpisy. Účel, podmínky, výše i termíny uzavřené dohody byly splněny a porušení rozpočtové kázně nebylo prokázáno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o veřejnoprávní kontrole na hospodaření s veřejnými prostředky – dohody o VPP.                                                  

 • Starostka obce informovala přítomné o povinnosti obce provozovat kanalizační síť odborným zástupcem. Za tímto účelem byla oslovena společnost VAK SERVIS s.r.o. se sídlem v Klatovech, která předložila návrh mandátní smlouvy s částkou 600,-Kč měsíčně za služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací, objekt kanalizace Obec Hradiště včetně jejích částí. Bylo navrženo, aby obec oslovila ještě několik odborných společností nebo osob.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o povinnosti obce provozovat kanalizační síť odborným zástupcem.

 • Starostka obce podala informaci o získaných dotacích v rámci Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka v roce 2015. V současné době se podávají žádosti o dotace na rok 2016. Starostka vyzvala členy zastupitelstva o předložení konkrétních návrhů žádostí o dotace.
 • Starostka obce informovala o termínu podání žádostí o dotace z programu PSOVPK na rok 2016. Po té vyzvala přítomné k podávání návrhů. Starostka navrhla podat žádost o dotace na opravu sociálního zařízení v budově čp.41 v Bezděkově. Pí. Bláhová navrhla žádost o dotace na opravu místní komunikace k bytové jednotce čp.77 v Hradišti. Tato komunikace je poškozená podmáčením z prosakující vody ze sousedního rybníčka. Po projednání bylo dohodnuto, že se podá žádost o dotace na opravu soc. zařízení v čp.41 v Bezděkově. Dále bude osloven majitel rybníčka v Hradišti u čp.2, aby zamezil prosakování hráze rybníčka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku obce oslovit majitele rybníčka u č.p. 2 v Hradišti, aby zamezil prosakování vody z hráze rybníčka.

 • Na OÚ Hradiště došla dne 3.12.2015 žádost o dar na zřízení nového BABYBOXU v Příbrami. ZO žádost projednalo a po té se přistoupilo k hlasování.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu v Příbrami.

Výsledek hlasování:   Pro: 1   hlas       Proti:  4  hlasy          Zdrželi se:  2   hlasy
 Usnesení č. 61 nebylo schváleno.

 • Starostka obce dala na zvážení, zda pořádat setkání důchodců obce a za jakých podmínek.
 • P. Braun požaduje zřízení Fondu rozvoje bydlení pro občany obce.

8/ Diskuse

 • Pí. Vlková – požaduje jménem všech občanů opravu místní komunikace vedoucí za Zahorčiček směrem na Pole.
  - vznesla dotaz na výstavbu areálu čp.2 v Hradišti.
 • P. Miler – upozornil na množství různého nebezpečného odpadu (pneumatiky, lednice…), které jsou různě pohozené na katastru obce.
  - Upozornil na nevhodně uložené betonové roury u silnice v Hradišti. Tyto roury jsou z pozemku, kde byla provedena revitalizace toku. Tyto betonové roury slouží pro potřeby obce.
  - Pochválil dobře průjezdnou nově opravenou místní komunikaci z Hradiště na Lnáře.
 • Pí Bláhová – upozornila na znečištění a poškození  polní cesty v Hradišti v blízkosti stavby rybníka pana Chvátala.
 • P. Kondel – konstatoval, že je škoda, že se zrušil FRB. Bylo to dobré pro občany.
 • P. Braun – navrhl zvýšení osobního ohodnocení  na 20 % zaměstnancům obce.
  - Konstatoval, že oba zaměstnanci mají důchodový věk a proto je nutno řešit tuto situaci včas.
  - Podotkl, že lesní odborný hospodář obce je dotčen tím. že mu bylo vynadáno a uvažuje o ukončení provádění služeb pro obec.
  - Předložil návrh na opravu místní komunikace z Hradiště na vlakovou zastávku.
  - Podal informaci o dotacích na lesní techniku.
  - Poukázal na nevyhovující způsob přidělování dřeva z obecních lesů. Požaduje zakoupení drtiče na dřevo, místo pálení větví v lese. Navrhl, aby se respektovalo přání občanů Hradiště, aby se za dřevo z lesa v Hradišti neplatilo.
  - Vysvětlil proč zřídit u obce FRB (podporovat mladé lidi, aby v obci zůstávali bydlet).
  - Upozornil na lípu na návsi u kapličky, která je napadena houbou. Nutno posoudit odbornou firmou.
  - Podotkl, že rybník Jamský a ostatní rybníky v katastru obce jsou zanesené bahnem. Navrhuje zjednání nápravy a zapojit do této záležitosti i povodí Vltavy a majitele rybníků.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 21.30 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO
 • Rozpočet na rok 2016

Zápis byl vyhotoven dne   10.12.2015

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Jana Rolníková a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 22.12.2015