Zápis 6/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 12.12.2013 v Hradišti od 18.00 hodin.

6/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 12.12.2013 v HRADIŠTI od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO:,Merhout Miroslav, Petr Braun, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, František Červený, Čada Karel(dostavil se v 19.30 hod.)

Omluvení členové ZO:  Šulc Václav
              
Přítomní z řad veřejnosti: 3

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  František Červený, Miroslav Merhout

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
  1/ Schválení programu
  2/ Určení ověřovatelů zápisu
  3/ Kontrola usnesení
  4/ Rozpočtové opatření č. 8/2013
  5/ Rozpočet na rok 2014
  6/ Místní poplatek na likvidaci odpadů na rok 2014
  7/ Různé
  8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                Proti:  0        Zdrželi se: 0
Usnesení č. 195    bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Františka Červeného a p. Miroslava Merhouta a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 5/2013 z 31.10.2013 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtové opatření č.8/2013

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.8/2013, které bylo sestaveno k 30.11.2013. Toto opatření sestavila a navrhla účetní obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č. 8/2013.

Výsledek hlasování:   Pro:   5      Proti: 0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 196  bylo schváleno.

5/ Rozpočet na rok 2014

Nebyl sestaven a schválen rozpočet na rok 2014. Obec bude hospodařit v začátku roku 2014 dle rozpočtového provizoria a jeho pravidel. Zastupitelstvu obce Hradiště bylo předloženo k projednání  „Rozpočtové provizorium s pravidly rozpočtového provizoria na rok 2014“. K tomuto rozpočtovému provizoriu včetně jeho pravidel nebyly vzneseny žádné námitky. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014“.

Výsledek hlasování:   Pro:  5   Proti: 0      Zdrželi se: 0
Usnesení č. 197    bylo schváleno.

Dále starostka obce vyzvala členy ZO, aby podávali návrhy na sestavená rozpočtu na rok 2014:

 • p. Braun- výstavba přístřešku na stroje, nářadí a palivo u klubovny v Hradišti
 • p. Braun – poražení smrků u dětského hřiště v Hradišti a poražení staré poškozené vrby u klubovny v Hradišti
 • pí. Ladmanová – upravení a rozšíření dětského hřiště v Bezděkově o 3 herní prvky
 • pí. Ladmanová – oprava obecní komunikace od Jamského rybníka do Zahorčiček
 • p. Červený – oprava interiéru kapličky v Zahorčičkách
 • p. Braun – nákup štěrku a drtě na opravy obecních komunikací.

6/ Místní poplatek za likvidaci odpadů na rok 2014

Zastupitelstvu obce byly předloženy podklady pro projednání a stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hradiště na rok 2014 (Příloha č.1/2013 k obecně závazné vyhlášce č.2/2012 obce Hradiště, kterou schválila starostka a místostarosta obce). Po projednání se zastupitelstvo dohodlo, že výše tohoto místního poplatku v roce 2014 bude nezměněna a přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO bude nezměněno a bude stejné jako v roce 2013. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hradiště na rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013 a přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro:   3      Proti: 1    Zdrželi se:  1
Usnesení č.  198     bylo schváleno.

7/ Různé

 • Dále se projednával za přítomnosti pana Slavíčka z fa.Vatec stav místního rozhlasu v Bezděkově. Pan Slavíček seznámil přítomné se situací vedení místního rozhlasu v Bezděkově. Nyní jsou osazeny 2 hnízda bezdrátového systému (u řp.44 a před čp.25), ostatní části obce jsou ozvučeny starým systémem. Při spuštění obou systémů se reproduktory překřikují. Při spuštění pouze nového systému je zbytek obce ozvučen nedostatečně.  Bylo navrženo zřízení a doplnění reproduktorů místního rozhlasu tak, aby byl funkční v celé obci Bezděkov. O tomto se hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje doplnění a dodělání místního rozhlasu v Bezděkově tak, aby byl funkční po celé obci.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                  Proti: 0    Zdrželi se:  0
Usnesení č.  199     bylo schváleno.

 • Starostka obce informovala přítomné o průběhu oprav havarijního stavu budovy čp.62 v Hradišti. Při opravách bylo zjištěno, že jsou z původního počtu poškozených trámů poškozeny ještě další dva trámy. Navrhla, aby se tyto dva poškozené trámy vyměnily a strop  se v bývalé třídě  snížil. P. Braun navrhl vyměnit všechny trámy a horní strop nedělat vůbec.

Bylo dohodnuto, že bude pozván odborník, který posoudí danou situaci a navrhne a vypracuje varianty řešení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o průběhu oprav havarijního stavu budovy čp.62 v Hradišti.

 • Uvolněný obecní byt č. 2 v Hradišti čp. 62 je od 29.8.2013 nabízen k pronájmu. Záměr k pronájmu byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 10.9.2013 do 25.9.2013. Zastupitelstvu obce byla doručena pouze jedna žádost o pronájem tohoto bytu. Žádost byla od Maksyma Syechkova z Polánky u Kasejovic. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o pronájmu bytu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pronájem bytu č. 2 v Hradišti čp.62 panu M. Syechkovovi, bytem Polánka 21.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                  Proti: 0    Zdrželi se: 1
Usnesení č.  200     bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci o zakoupených kamnech na tuhá paliva do prodejny v Bezděkově. Nájemkyni prodejny tato kamna nevyhovují, poukazuje na jejich závadu při rozpálení kamen. Kamna budou nainstalována v hasičské zbrojnici v Hradišti.    

8/ Diskuse

 • pí. Vlková vznesla dotaz, zda jsou obci oficiálně nahlášeny zemní prace na obecním pozemku u čp.15 v Zahorčičkách. Majitel čp.15 má opravu nemovitosti včetně zemních úprav řádně ohlášenou a povolenou stavebním úřadem včetně souhlasného stanoviska obce Hradiště.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 20.00 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 8/2013
 • Rozpočtové provizorium na rok 2014
 • Přehled hlasování ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2013.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Červený František a Merhout Miroslav a zapisovatel Tesařová Alžběta.

Zveřejněno: 16.12.2013