Zápis 6/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 18.12.2012 v HRADIŠTI od 17.00 hodin.

6/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 18.12.2012 v HRADIŠTI od 17.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,  Čada Karel, Červený František, Merhout Miroslav,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Braun Petr,

Omluvení členové ZO: 0

Přítomní z řad veřejnosti:  1

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová  Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Merhout, Pavel Novák

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Rozpočtová opatření č.8/2012 a 9/2012
5/ Rozpočet na rok 2013
6/ Pronájem bytu v Bezděkově čp. 41
7/ Různé
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   7    Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 146   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Novák Pavel a p. Merhout Miroslav a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č.5/2012 z 30.10.2012 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtová opatření č.8/2012 a 9/2012.

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání rozpočtová opatření č.8/2012, které bylo sestaveno k 31.10.2012 a č.9 /2012, které bylo sestaveno k 30.11.2012 . Tato opatření sestavil finanční výbor obce za spolupráce  účetní obce a byla schválena starostkou obce a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2012 a č. 9/2012.

Výsledek hlasování:   Pro:  7         Proti:                  Zdrželi se:
Usnesení č. 147   bylo schváleno.

5/ Rozpočet na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce obce Hradiště od 30.11.2012 do 16.12.2012. Návrh rozpočtu na rok 2013 je vyrovnaný v částce 3.500.000,-Kč. Ke zveřejněnému návrhu nebyly do dnešního dne vzneseny žádné námitky a připomínky z řad veřejnosti. Byly pouze po obdržení informace o přesné částce dotace na výkon státní správy upraveny příjmové položky 4112 z 60.000,-Kč na 54.400,-Kč a položka 1211 z 1.200.000,-Kč na 1.205.600,-Kč. Po projednání návrhu rozpočtu na rok 2013 zastupitelstvo přistoupilo k hlasování a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2013 v částce 3.500.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2013 je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:   Pro: 7    Proti:           Zdrželi se: 
Usnesení č. 148  bylo schváleno.

 

6/ Pronájem bytu v Bezděkově čp.41

Na minulém zasedání se hlasovalo o přidělení obecního bytu v Bezděkově čp.41 k pronájmu mezi dvěma zájemci ( manželé Slukovi a F. Kondel ml.). Protože výsledek hlasování byl nerozhodný, přidělení bytu k pronájmu bylo odloženo na další zasedání ZO. K dnešnímu dni žádost o přidělení bytu k pronájmu zrušil F. Kondel ml. a na OÚ byla dne 12.12.2012 doručena žádost o pronájem obecního bytu v Bezděkově od J. Tikala.  Zájemci jsou tedy dva. O pronájmu obecního bytu se rozhodovalo tajnou volbou.
Hlasování:        manželé Slukovi        -           1 hlas
J.Tikal             -           5 hlasů
zdrželi se hlasování    -           1         

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pronájem bytu č. 4 v Bezděkově čp. 41 panu
J. Tikalovi, bytem Kotouň 22E.

Výsledek hlasování:   Pro:   5    Proti:  1       Zdrželi se:  1
Usnesení č. 149  bylo schváleno.

7/ Různé

 • Bylo projednáváno znění nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů od 1.1.2013. Návrh smlouvy byl projednán a po té se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů od 1.1.2013 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro:   7    Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 150  bylo schváleno.

 • Dále byla projednávána výše nájemného v obecním bytě č.5 a č.4 v Bezděkově čp.41 od 1.1.2013. Byt č.4 je podkrovní , má snížené stropy. Vzhledem k této skutečnosti je navrženo také snížit nájemné. Pro vytápění bytu č.4 je nainstalován elektrokotel. Novému nájemci je nutno oznámit, že v žádném případě nemůže na vytápění bytu použít spotřebič na pevná paliva. ZO se dohodlo, že v tomto bytě nájemné nesníží.

Byt č.5 se nachází v přízemí budovy a má sníženou kvalitu. Vzhledem ke snížení kvality bytu byla za pronájem navržena částka 1.500,- Kč měsíčně. O této částce se dalo hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje částku 1.500,-Kč měsíčně za pronájem obecního bytu č.5 v Bezděkově čp.41 od 1.1.2013.

Výsledek hlasování:   Pro:   7    Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 151  bylo schváleno.

 • Na OÚ došla dne 14.12.2012 žádost od V. Eichingera a J. Eichingera o odkoupení obecního pozemku p.č. 2879 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. ZO žádost projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2879 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Výsledek hlasování:   Pro:   0    Proti:  6       Zdrželi se:  1

 • Dále starostka podala přítomným informaci o jednání se zástupcem fa. Rumpold Plzeň. Pak následovalo projednávání přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci směsného komunálního odpadu v obci od 1.1.2013. dle předloženého návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO v obci Hradiště od 1.1.2013 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro: 5       Proti: 1           Zdrželi se:  1
Usnesení č. 152    bylo schváleno.

 • Římskokatolická farnost Kadov u Blatné dala vypracovat „Darovací smlouvu“ na bezplatný převod hřbitova včetně márnice na parc.č. 1020 a parc.st. 88  v k.ú. Bezděkov u Kasejovic obci Hradiště. ZO návrh „Darovací smlouvy“ projednalo, a po té se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje návrh „Darovací smlouvy“ na bezplatný převod hřbitova v Bezděkově včetně márnice do vlastnictví obce Hradiště v předloženém znění.

Výsledek hlasování:   Pro:  7       Proti:             Zdrželi se: 
Usnesení č. 153    bylo schváleno.

 • Na OÚ došla žádost od P.Brauna prostřednictvím M. Chárové  o souhlas s provedením stavby „Přístřešek pro volné ustájení skotu a sklad krmiv“ na pozemku parc.č. 2526 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. ZO projednalo žádost a po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s provedením stavby „Přístřešek pro volné ustájení skotu a sklad krmiv“ na pozemku parc.č. 2526 v k.ú. Hradiště u Kasejovic za předpokladu dodržení stavebního zákona.

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:               Zdrželi se:  1
Usnesení č.   154   bylo schváleno.

 • Dále byla projednávána žádost pana R. Vlka o souhlas s provedením oplocení pozemku parc.č. 536 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví R. Vlka. ZO žádost projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s provedením oplocení pozemku parc.č. 536 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví R. Vlka.

Výsledek hlasování:   Pro: 6       Proti:              Zdrželi se:  1
Usnesení č. 155    bylo schváleno.

 • Dne 21.11.2012 došlo na OÚ Hradiště rozúčtování příspěvku na neinvestiční náklady provozu mateřské školy Svéradice za rok 2012, který činí částku 1000,-Kč  za řáka cizí obce. Počet žáků z naší obce: 1 žák. Celková částka finančního příspěvku je 1000,- Kč. Zastupitelstvo obce projednalo výši příspěvku a rozhodlo se, že příspěvek schválí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na žáka MŠ z Obce Hradiště Obci Svéradice za rok 2012 v celkové částce 1000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro: 7       Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 156    bylo schváleno.

9/ Diskuse
Nikdo se do diskuse nezapojil.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 18.45 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 8/2012
 • Rozpočtové opatření č. 9/2012
 • Rozpočet na rok 2013
 • Návrh nájemní smlouvy na byt
 • Návrh přidělování reg.a jedn.známek na likvidaci SKO
 • Návrh darovací smlouvy

Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2012

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák a Miroslav Merhout a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 19.12.2012