Zápis 6/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 27.10.2011 v Bezděkově od 19.00 hodin.

6/2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 27.10.2011 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, Braun Petr, Čada Karel,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Červený František  
              
Přítomní z řad veřejnosti: 20 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Braun Petr, Merhout Miroslav

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisup. Petra Brauna a p. Miroslava Merhouta a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 5/2011 z 25.8.2011 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Rozpočtové opatření č.6/2011
2/ Zpráva Finančního výboru
3/ Inventarizace 2011 – inventarizační komise
4/ KPÚ Bezděkov - pomístní názvosloví
5/ Dohoda o úhradě nákladů na žáka ZŠ a MŠ Kasejovice na rok 2011
6/ Zadání Územního plánu obce Hradiště
7/ Různé
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 7            Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 85  bylo schváleno.

1/  Rozpočtové opatření č.6 k 30.9.2011

Zastupitelstvu obce bylo  předloženo rozpočtové opatření č.6/2011, které bylo sestaveno k 30.9.2011. Rozpočtové opatření sestavil Finanční výbor spolu s účetní obce a opatření bylo schváleno starostkou a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 k 30.9.2011 .

Výsledek hlasování:   Pro:     7          Proti:                         Zdrželi se:
Usnesení č. 86     bylo schváleno.

2/  Zpráva Finančního výboru

Předseda finančního výboru informoval  přítomné o provedené kontrole. Předmětem kontroly bylo plnění rozpočtu obce k 30.9.2011.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště „ Zprávu Finančního výboru“ bere na vědomí.

3/  Inventarizace 2011 

Informaci o inventarizaci podala starostka obce a účetní obce. Inventarizace za rok 2011 bude probíhat dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a dle vyhlášky č.270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Organizační zajištění inventarizace dle této vyhlášky bude stanoveno vnitřním předpisem (Směrnice o inventarizaci majetku obce Hradiště a její přílohy č.1 – Plán inventur na rok 2011). K 31.12.2011 dojde dle Českého účetního standardu č.708 ke změně metody. Majetek se bude odpisovat. Proto je nutné provést důkladně inventuru. Do konce roku je nutno provést kategorizaci majetku a sestavení odpisového plánu.
Po té starostka obce navrhla jmenování inventarizační komise k zajištění inventarizace pro rok 2011 v tomto složení:
předseda         -           Merhout Miroslav
člen                 -           Čada Karel
člen                 -           Červený František
člen                 -           Tesařová Alžběta.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2011 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro:    7            Proti:                 Zdrželi se: 
Usnesení č. 87    bylo schváleno.

4/  KPÚ Bezděkov – pomístní názvosloví

Fa GEOREAL, která zpracovává projekt KPÚ Bezděkov, požádala obec o vyjádření k pomístním názvům v k.ú. Bezděkov. Byli vyzváni občané obce, aby se k jednotlivým pomístním názvům co nejdříve vyjádřili, aby obec mohla včas správné údaje dodat. Pro lepší orientaci budou firmou GEOREAL ještě dodány větší mapy k.ú. Bezděkova.

5/  Dohoda o úhradě nákladů na žáka ZŠ a MŠ Kasejovice na rok 2011

Starostka obce seznámila přítomné s náklady ZŠ a MŠ Kasejovice za rok 2011 na žáky z Obce Hradiště. Náklady na ZŠ  a  MŠ činí celkem 89.800,- Kč. Tyto náklady jsou vyčísleny v „Dohodě na rok 2011“ mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2011 dle „Dohody na rok 2011“ v celkové částce 89.800,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:    7           Proti:                  Zdrželi se: 
Usnesení č. 88   bylo schváleno.

6/  Zadání Územního plánu obce Hradiště

Zastupitelstvu obce bylo  předloženo ke schválení zadání „Územního plánu obce Hradiště“, které bylo zveřejněno na úřední desce obce od 28.7.2011 do 14.9.2011.        
Z řad občanů nebyly dány žádné požadavky v době zveřejnění. Zastupitelstvo obce návrh územního plánu projednalo a usneslo se takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště projednalo návrh zadání Územního plánu obce Hradiště.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zadání územního plánu obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:  7              Proti: 0              Zdrželi se: 
Usnesení č. 89    bylo schváleno.

7/ Různé

 • Starostka obce podala informaci o stavu obecního bytu v Hradišti čp.77, který se nabízí k prodeji za částku 350.000,- Kč. Dosud se žádný zájemce, který by měl vážný zájem o koupi nenašel. Starostka vyzvala přítomné, aby navrhli sníženou částku za prodej bytu. Byla navržena částka 290.000,- Kč a v případě, že se byt do šesti měsíců neprodá  možno cenu snížit na 250.000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje prodej obecního bytu v čp.77 v Hradišti za sníženou cenu.

Výsledek hlasování:   Pro:   7             Proti: 0              Zdrželi se: 
Usnesení č. 90    bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné se stavem budovy OÚ v Hradišti čp.62. Zdivo celé budovy je vlhké a je nutné odvlhčení zdiva. Obec nechala zpracovat studii na odvlhčení budovy. Je možnost chemického opatření, které zamezí vzlínání vlhkosti do zdiva. Chemické opatření je levnější než podříznutí zdiva a následné provedení izolace. Zastupitelstvo obce navrhlo, aby stav budovy posoudil ještě jiný stavební odborník.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o stavu budovy OÚ v Hradišti čp.62.

 • Starostka obce podala informaci o průběhu směny pozemků v Hradišti dle geometrického plánu č. 136-18/2011 ze dne 6.4.2011. Směna obecního pozemku p.č.2113/2 za pozemek pí. Krejčové p .č. 79/3 již proběhla a 19.10.2011 byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Účastníci směny pozemků, které zastupuje p. Šedivý, nesouhlasí s úhradou za poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu. Bylo jim odepsáno, že odsouhlasené podmínky směny pozemků se nebudou měnit. Na tento dopis nebylo dosud odpovězeno a ani nikdo ze zúčastněných nijak nereagoval. Obec udělala vstřícný krok, aby došlo k narovnání a uspořádání hranic pozemků ke spokojenosti vlastníků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o směně pozemků v k. ú. Hradiště.

 • Dále byla projednávána žádost pí. Chlandové, pí. Chvátalové a pí. Vachuškové, ve které výše uvedené matky dětí žádají o poskytnutí finančního příspěvku na dopravu jejich dětí do MŠ Kasejovice. Celkově jde o tři děti z obce Hradiště, které nemohou bez doprovodu osoby starší deseti let jezdit autobusovou dopravou. Po projednání této žádosti byl podán tento návrh: poskytnout finanční příspěvek v částce 200,- Kč za měsíc na jedno dítě. Tento příspěvek se stanovuje na dobu od 1.11.2011 do konce školního roku tj. do 30.6.2012 a poskytne se na tyto děti: Chvátalová Žaneta, Vachušková Natálie a Chlandová Andrea.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje finanční příspěvek na dopravu dětí do MŠ Kasejovice v částce 200,-Kč za měsíc pro Žanetu Chvátalovou, Natálii Vachuškovou a Andreu Chlandovou. Příspěvek se stanovuje od 1.11.2011 do 30.6.2012.

Výsledek hlasování:   Pro:  4              Proti: 1              Zdrželi se: 2
Usnesení č. 91    bylo schváleno

 • Přítomným byla starostkou obce podána informace o podání žádosti o dotaci na opravu komunikací v obci. V minulém období byly zpracovány projekty na opravu místních komunikací. Obec chtěla zažádat o dotace na místní komunikace. V rámci SZIF nyní dotační tituly na opravu komunikací vyhlášeny nebyly, proto obec o dotaci nežádala.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o dotačních titulech na opravu obecních komunikací.

 • Dále starostka obce informovala přítomné o dotaci na KC Bezděkov. Od 25.10.2011 do 7.11.2011 byla vyhlášena výzva na dotace z programu SZIF. Nebyly vyhlášeny tituly na hasičské zbrojnice, proto se o tyto dotace nemůže žádat. Vyhlášen byl titul na realizaci ČOV, ale bohužel zástupce Ateliéru PENTA, který vyřizuje stavební povolení nedoložil potřebné podklady pro povolení ke stavbě.V době zpracování projektu na KC Bezděkov stačilo k realizaci územní rozhodnutí., ale v současné době je nutno doložit k žádosti o dotace stavební povolení, což budou další náklady na tuto akci. Nyní  už je na rozhodnutí obce, zda podá žádost o dotace na rekonstrukci budovy čp.25 v Bezděkově včetně elektroinstalace v této výzvě. Po zvážení a projednání se zastupitelstvo usneslo takto:

Pokud bude možné podat žádost o dotace  na rekonstrukci čp.25 v Bezděkově včetně elektroinstalace , obec tuto žádost o dotace podá.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotace na rekonstrukci čp.25 v Bezděkově včetně elektroinstalace pokud toto bude splňovat vyhlášené podmínky.

Výsledek hlasování:   Pro:   7            Proti:                  Zdrželi se: 
Usnesení č. 92   bylo schváleno

 • Na OÚ bylo poukázáno ze strany nájemce, že v obecním bytě v Bezděkově čp.41 v přízemí jsou v dezolátním stavu kachlová kamna. Pan Hájek z Bezděkova se nabídl, že by tato kamna rozebral a použil pro sebe a za tato by do bytu nainstaloval svůj funkční sporák. P. Novák a p. Čada byli pověřeni dozorem této výměny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje výměnu poškozených kachlových kamen v obecním bytě v Bezděkově čp.41 v přízemí za funkční sporák p. Hájka.

Výsledek hlasování:   Pro:   7            Proti:                  Zdrželi se: 
Usnesení č. 93   bylo schváleno

 • Starostka obce podala informaci o veřejně prospěšných pracích (VPP) a o obecně prospěšných pracích (OPP). Pracovnice na VPP končí u obce k 30.10.2011. S pracovnicí byla obec spokojena Pracovník na OPP pracuje nedostatečně. Obec s jeho pracovní morálkou není spokojena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o VPP a OPP v obci.

8/ Diskuse

 • p. Novák vznesl dotaz ohledně laviček, zda souhlasí počet. Bylo mu odpovězeno, že počet laviček souhlasí.
 • p. Novák vznesl dotaz zda jsou plánovány opravy veřejného osvětlení v Bezděkově. Dále nahlásil jednotlivá světla veřejného osvětlení, která mají poruchu. Bylo dohodnuto, že výměnu žárovek na veřejném osvětlení v Bezděkově zajistí členové SDH Bezděkov, protože mají ještě náhradní žárovky z minulého období.
 • p. Novák upozornil na to, že je nutno zakoupit uhlí do objektů OÚ v Bezděkově.
 • pí. Vlková se zeptala v jakém stádiu se nachází řízení ohledně průjezdu kamionů v obci Zahorčičky. Bylo odpovězeno, že se v současné době dodělává projekt na opatření a zamezení průjezdu kamionů obcí Zahorčičky.
 • p. Braun upozornil na most na obecní komunikaci vedoucí z Hradiště k vlakové zastávce, který je v dezolátním stavu. Je nutno jej opravit. Jsou zde vypadané betonové části a most je  prohnutý.
 • p. Novák oznámil, že na komunikaci z Bezděkova do Nezdřeva je větší díra, kterou  je nutno opravit asfaltem.

Závěr:
Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve
21.50  hod.

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina

2/   Rozpočtové změny č.6 /2011 k 30.9.2011

Zápis byl vyhotoven dne:   27.10.2011

Podepsáni: zapisovatel, ověřovatelé, strostka

Zveřejněno: 16.11.2011