Zápis 6/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.11.2008 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Zápis 6/2008
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.11.2008 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, Ing. František Červený, Jiří Chvátal

Přítomní z řad veřejnosti: 5 občanů

Ověřovatelé zápisu: Chvátal Jiří, Suda Josef
Zapisovatel zápisu: Novák Pavel
Jednání řídil: Braun Petr

Program:

  1. Žádost p. Štolby
  2. žádosti o odprodej obecních pozemků
  3. Projednání návrhu KPÚ Zahorčičky
  4. Rozpočtové změny č.5/2008-8/2008
  5. Stavba vodní nádrže v Hradišti
  6. Inventarizační komise
  7. Úhrada nákladů na provoz ZŠ a MŠ v r.2008
  8. Zpracování projektové dokumentace-klubovna v Hradišti
  9. Došlá pošta, různé

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky, ani nedoplnil program o další body a byl schválen 7 hlasy.
Pak následovala kontrola zápisu č.4/2008 ze dne 23.7.2008. Na tomto zasedání ZO byla provedena volba člena ZO na uvolněný mandát zastupitele. Ze zasedání ZO č.2/2008 je dosud nevyřešena žádost o odkoupení pozemků v k.ú. Hradiště a žádost p. Štolby. Tyto body budou předmětem jednání na dnešním zasedání ZO.

1) Dne 9.10.2008 byla domluvena schůzka se členy ZO a p.Štolbou ohledně projednání jeho žádosti. Tato schůzka po dohodě se členy ZO byla zrušena z důvodu nutného jednání s Ing. Machovcem ohledně zpracování Lesního hospodářského plánu. Bylo navrženo, že další schůzka zúčastněných se uskuteční dne 8.11.2008 v dopoledních hodinách.

2) Nejprve byla projednána žádost o odprodej pozemků p.č. 2900 v k.ú. Hradiště ve vlastnictví obce Hradiště, kterou zaslala paní Marie Nová , Blatná a pan Miroslav Zach, Kasejovice. Jedná se o veřejně přístupný pozemek. Tento pozemek obec nebude prodávat žádným žadatelům. Dále se projednala žádost pana Mašíka z Kasejovic, který žádá o odkoupení obecních pozemků p.č.2891 a p.č. 2914 v k.ú. Hradiště nebo o směnu za pozemky p.č.567/5, p.č.559/2 a p.č.558/2 v k.ú. Kasejovice. ZO rozhodlo, že obecní pozemky nebudou prodány, ani směňovány za pozemky jiného katastrálního území.
ZO hlasovalo takto:
0 hlasů pro prodej 7 hlasů proti prodeji 0 se zdrželi hlasování
0 hlasů pro směnu 7 hlasů proti směně 0 se zdrželi hlasování
ZO neschvaluje odprodej obecního pozemku p.č. 2900 v k.ú. Hradiště ani odprodej nebo směnu pozemků p.č. 2891 a 2914 v k.ú.Hradiště.

3) ZO byl předložen konečný mapový návrh KPÚ Zahorčičky . ZO se s tímto návrhem seznámilo. ZO tento návrh bere na vědomí a pověřuje starostu obce k podepsání návrhu.

4) V měsících červenci až říjnu 2008 schválil starosta a místostarosta obce rozpočtové změny č.5/2008-8/2008. Starosta obce tyto rozpočtové změny předložil k projednání a odsouhlasení.
ZO bere tyto rozpočtové změny na vědomí a souhlasí s nimi.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželi hlasování

5) ZO byla předložena nabídka na zpracování akce „Stavba vodní nádrže v obci Hradiště“. ZO se s nabídkou seznámilo a bylo navrženo, že se tato akce bude realizovat za předpokladu získání 100 % státní finanční podpory z dotačních titulů.
6 hlasů pro 0 hlasů proti 1 se zdrželi hlasování

6) ZO byl předložen návrh inventarizační komise ve složení : Ing. F.Červený, P.Novák , J.Chvátal a A.Tesařová. Inventarizace bude zahájena do 15.12.2008.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželi hlasování

7) ZO byla předložena dohoda na rok 2008 o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a MŠ Kasejovice. Příspěvek na provoz ZŠ činí 35.820,-Kč a na MŠ činí 41.160,-Kč. ZO s touto dohodou na rok 2008 s městem Kasejovice souhlasí a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželi hlasování

8) Starosta obce podal návrh, aby projektovou dokumentaci /stavební projekt, projekt el.vedení, projekt vodoinstalace a odpadů, požární posouzení / na legalizaci stavby klubovny provedl Ing. Škoda. Po telefonické dohodě pan Ing. Škoda požaduje za zpracování projektové dokumentace včetně všech náležitostí pro stavební řízení částku 50 – 55 tisíc Kč. Členové ZO se dohodly aby projektovou dokumentaci zpracoval další projektant a navrhl cenovou nabídku na tento projekt. Po podání další nabídky bude rozhodnuto, kdo zpracuje projektovou dokumentaci.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželi hlasování

9) Starosta informoval ZO o konání čtvrté valné hromady ZS - PRÁCHEŇSKO ze dne 4.11.2008. V bodu 6 zápisu z této valné hromady bylo dohodnuto, že v roce 2009 by měly začít projektové přípravy na výstavbu domova důchodců v Horažďovicích. Každá členská obec sdružení uhradí 0,5 % z daňových příjmů obce na zpracování společných projektů tak jak je uvedeno v zápise č.3/2007 z valné hromady ze dne 17.10.2007.
ZO bere tuto informaci na vědomí a souhlasí s úhradou podílu.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželi hlasování

10) Starosta informoval přítomné o výsledcích rozborů vody z obecních vrtů. Vrty je nutno vyčistit dezinfekcí. Dále podal informaci o tom, že byla za obec podána žádost o dotaci na opravu obecních komunikací a návesních prostor na SZIF České Budějovice. Další informace se týkala dokončení opravy místního rozhlasu v Hradišti, s tím, že předpokládaná částka za dokončení opravy bude cca 50.000,- Kč. ZO byla předložena zpráva o likvidaci odpadů v obci za rok 2007 a r.2008 /k 31.10.2008/. V roce 2008 bylo vybráno na poplatcích za likvidaci odpadů 128977,60 Kč a z rozpočtu obce bylo již uhrazeno 236.101,-Kč. Za odvoz plastů v roce 2007 bylo uhrazeno 10.836,-Kč a v roce 2008 za odvoz kontejnerů s plasty bylo již uhrazeno 23.123,-Kč. Dále byla předložena zpráva o čerpání elektrické energie za obec Hradiště. Po té starosta požádal členy ZO, že je třeba dohodnout uskladnění zakoupených pivních souprav a stanu , určit zodpovědnou osobu a určit podmínky případného zapůjčení tohoto inventáře. Dále bylo ZO seznámeno s nabídkou na zajištění akce „Kanalizace v obci Hradiště“. Bylo dohodnuto, že se osloví další firma na zajištění této akce. O této akci se bude jednat v roce 2009.

11) Členové ZO byli vyzváni, aby připravili připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2009.

Zapsal: Novák Pavel
Ověřovatelé: Chvátal Jiří
Suda Josef

Zveřejněno: 08.11.2008