Zápis 5/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 20.10.2016 v Bezděkově od 18.00 hodin.

5/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 20.10.2016 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Rolníková Jana, Krliš Václav,  Braun Petr (dostavil se v 18.10 hod.).

Omluveni:  Benešová Daniela

Přítomní z řad veřejnosti:   5  

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Pavla Nováka a p. Josefa Sudu a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Po té dala možnost vyjádřit se přítomným občanům. Pak bylo přistoupeno k hlasování.  

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 4/2016 a 5/2016
5/ Inventarizace 2016
6/ Rozpočet na rok 2017
7/ Místní komunikace
8/ Proplácení cestovních náhrad na r.2017
9/ Různé
10/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro:  5    hlasů      Proti:    0  hlasů  Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č. 97  bylo schváleno.

3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 4/2016.

4/  Rozpočtové opatření č. 4/2016 a č. 5/2016

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.4/2016 ze dne 4.8.2016. Toto opatření navrhla účetní obce a schválila jej starostka obce.
Dále zastupitelstvo obce projednávalo předložené rozpočtové opatření č. 5/2016 ze dne 5.9.2016, které navrhla účetní obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2016 a č. 5/2016.

Výsledek hlasování:   Pro:  5   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
 Usnesení č. 98  bylo schváleno.

5/  Inventarizace 2016

Pro zajištění inventarizace majetku obce za rok 2016 předložila starostka obce jmenování inventarizační komise v tomto složení:
předseda:        Pavel Novák
člen:                Petr Braun
člen:                Jana Rolníková
člen:                Alžběta Tesařová
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2016 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro:  6   hlasů            Proti:   0 hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
 Usnesení č. 99   bylo schváleno.

6/  Rozpočet na rok 2017

V současné době se sestavuje rozpočet na rok 2017. Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva obce , aby podávali návrhy , které se zařadí do rozpočtu obce na příští rok 2017. Návrhy mohou členové zastupitelstva podat nejdéle do 7.11.2016. Po tomto termínu, již bude sestaven návrh rozpočtu na rok 2017. Při zasedání byly podány tyto návrhy:
p. Suda – oprava staré hasičské zbrojnice v Bezděkově
p. Krliš – oprava hasičské nádrže „Sádlík“ v Bezděkově
p. Novák – oprava nebo výměna drátěného plotu v areálu „Letního kina“ v Bezděkově
pí. Ladmanová – oprava veřejných prostranství v Hradišti u čp.59 a v Zahorčičkách na návsi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí návrhy akcí na zařazení do rozpočtu na rok 2017.

7/  Místní komunikace

Starostka obce navrhla zadat zpracování projektu na opravu komunikace Zahorčičky-Pole pro případnou žádost o dotaci. Dále navrhla podat žádost o dotaci na opravu cesty v k.ú. Hradiště u Kasejovic pod „Křenčem“. Po projednání návrhu bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotace na opravu komunikace  v Hradišti pod „Křenčem“.

Výsledek hlasování:   Pro:  6   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:     0  hlasů
 Usnesení č. 100   bylo schváleno.

8/ Proplácení cestovních náhrad na rok 2017

Zastupitelstvo obce projednávalo proplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, zaměstnancům obce a členům SDH Hradiště a SDH Bezděkov v roce 2017.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje proplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Hradiště, účetní obce, zaměstnanci obce, starostovi, veliteli a strojníkovi SDH Hradiště a SDH Bezděkov v roce 2017.

Výsledek hlasování:   Pro:   6  hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
 Usnesení č. 101   bylo schváleno.

9/  Různé

 1. Starostka obce seznámila přítomné s žádostí „Linky bezpečí, z.s.“ o  finanční podporu. Byla navržena částka 1000,-Kč. Po té bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí finanční částky 1000,-Kč na podporu Linky bezpečí , z.s.

  Výsledek hlasování:   Pro:   5  hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:  1  hlas
   Usnesení č. 102   bylo schváleno.

 2. Starostka obce seznámila přítomné s nabídkou projektu modernizace veřejného osvětlení od firmy AES-LICHT. Zastupitelstvo se dohodlo, že v současné době zpracování projektu na modernizaci veřejného osvětlení nebude obec zadávat.
 3. Starostka obce informovala přítomné o  havarijním stavu přívodu vody v klubovně v Hradišti. Závada je v poškozeném vedení, které vede od studny u hřiště. Je nutno vybudovat nové vedení vody od studny. Bylo dohodnuto, že se vedení vybuduje ještě v tomto roce a to co nejdříve.
 4. Starostka obce – podala informaci o rekonstrukci sociálního zařízení v budově OÚ čp.41 v Bezděkově. Zhotovující firma zahájí rekonstrukci v pondělí 24.10.2016. Je nutno vyklidit dotčené prostory a informovat nájemkyni bytu v přízemí budovy čp.41.
 5. Starostka obce podala informaci o právě zhotoveném pasportu komunikací v obci za částku 31.000,-Kč.

10/ Diskuse

 1. Starostka obce – podala informaci o opravě obecní komunikace Hradiště-Lnáře.
 2. P. Braun – navrhl, aby se polní cesta Zahorčičky-Pole opravila v tom samém rozsahu jako komunikace Hradiště-Lnáře
  - dotaz kdy se počítá s realizací polních cest v Bezděkově, které jsou navrženy v rámci KPÚ Starostka obce slíbila, že vznese dotaz na Pozemkový úřad.
  -  dotaz na financování DČOV u budovy čp.62 v Hradišti a jak se bude řešit kanalizace v obci
  - upozornil na neoprávněné chování kominíků, kteří nabízejí své služby občanům obce
 3. Starostka obce – DČOV u čp.62 byla uvedena do zkušebního provozu v srpnu 2016. Při tomto zkušebním provozu byla vznesena stížnost na zápach u bytu č. 1. Šetřením bylo zjištěno, že v tomto bytě chybí odvětrání kanalizace. Odvětrání bude provedeno v nejbližší době.
  -  DČOV pro občany obce bude obec podporovat (schváleno zastupitelstvem obce v minulosti), nyní je potřeba stanovit za jakých podmínek a v jakém rozsahu bude obec občanům přispívat na zřízení DČOV.
 4. P. Vlk – tlumočil nespokojenost obyvatel Zahorčiček s nadměrným provozem kamionové dopravy v obci.
 5. P. Novák – konstatoval, že je nutné opravit odposlech u místního rozhlasu a instalovat nový mikrofon.
 6. Pí. Rolníková – upozornila na hyzdící stav objektu statku  v Bezděkově uprostřed vsi.
 7. Pí. Vlková – vznesla dotaz jakým způsobem bude zajištěna zimní údržba veřejnýchkomunikací a prostranství v Zahorčičkách.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 8.00  hod.        

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Přehled hlasování ZO
 3. Rozpočtové opatření č.4/2016
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 24.10.2016 

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Josef Suda a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 01.11.2016