Zápis 5/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 27.10.2015 v Bezděkově od 18.00 hodin.

5/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 27.10.2015 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Braun Petr,
Benešová Daniela, Vařeková Jana, Krliš Václav
Hosté:   p. Pavel Mareš

Přítomní z řad veřejnosti:  10 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Josefa Sudu a p. Václava Krliše                    a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2015.
4/ Zpráva Finančního výboru
5/ Rozpočtový výhled
6/ Inventarizace 2015
7/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
8/ Pasport místních komunikací a dopravního značení
9/ Rozpočet na rok 2016
10/ Různé
11/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro: 7  hlasů      Proti: 0 hlasů        Zdrželi se: 0  hlasů
Usnesení č. 47 bylo schváleno.

Po schválení programu proběhla kontrola plnění minulého usnesení zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 4/2015.
3/  Rozpočtové opatření č. 6/2015 a č. 7/2015
Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání rozpočtová opatření č.6/2015 ze dne 3.8. 2015 a č. 7/2015 ze dne 2.9.2015. Tato opatření navrhl a sestavil finanční výbor spolu s účetní obce a schválila je starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtová opatření č.6/2015 a č. 7/2015.

4/  Zpráva Finančního výboru obce Hradiště

Přítomní byli seznámeni se zprávou Finančního výboru ze dne 2.9.2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 2.9.2015.

5/  Rozpočtový výhled.

Přítomní byli seznámeni s rozpočtovým výhledem obce Hradiště na roky 2015-2017. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.   

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2015-2017.

Výsledek hlasování:   Pro: 6  hlasů      Proti: 0 hlasů           Zdrželi se:   1 hlas
Usnesení č. 48  bylo schváleno.

6/  Inventarizace 2015

Pro zajištění inventarizace majetku obce za rok 2015 navrhla starostka obce jmenování inventarizační komise v tomto složení:
Předseda:        Pavel Novák
člen:                Petr Braun
člen:                Jana Rolníková
člen:                Alžběta Tesařová

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2015 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro:   7 hlasů                Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:  0  hlasů
Usnesení č. 49  bylo schváleno.

7/  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

„Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka“, jehož je Obec Hradiště členem, pořídilo stroje a náčiní na údržbu veřejných ploch. Na tyto stroje a náčiní byla poskytnuta svazku účelová dotace z PSOV PK 2015-integrované projekty s názvem „Společná péče mikroregionu o vzhled a funkčnost veřejných ploch a místních komunikací-soubor strojů a náčiní“. Obec Hradiště touto cestou obdržela mulčovač. Usnesením č.3/2015 všechny členské obce sdružení schválily podíly spolufinancování projektu. Pro Obec Hradiště bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 52.000,-Kč. Na tuto dotaci bude uzavřena se „Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka“  veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dotaci ve výši 52.000,-Kč „Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka“ na spolufinancování projektu „Společná péče mikroregionu o vzhled a funkčnost veřejných ploch a místních komunikací“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se „Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka.

Výsledek hlasování:   Pro:    7  hlasů              Proti:   0 hlasů           Zdrželi se:   0 hlasů
Usnesení č. 50  bylo schváleno.

8/ Pasport místních komunikací a dopravního značení

Starostka obce pozvala pana Pavla Mareše, zhotovitele pasportu místních, účelových  komunikací a dopravního značení v k.ú. Hradiště u Kasejovic, k.ú. Bezděkov u Kasejovuc a v k.ú. Zahorčičky. Pan Mareš předložil a představil přítomným zpracovaný pasport. Po té vyzval přítomné k připomínkám, dotazům a návrhům. Řešily se sporné situace - zařazení chodníků, které nesplňují normu chodníku, řešení vlastnictví třech mostů a dopravní značení. Po té starostka obce poděkovala p. Marešovi za důkladné vysvětlení a seznámení s pasportem komunikací a dopravním značením v obci. Pak bylo přistoupeno k hlasování o schválení usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje seznam parcelních čísel vybraných úseků komunikací, které budou předány na OÚ se žádostí o zařazení do kategorie místních komunikací.

Výsledek hlasování:   Pro:    7  hlasů              Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č.  51 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje doplnění dopravního značení na úsecích komunikací ve správě Obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:    7  hlasů              Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č.  52 bylo schváleno.

9/ Rozpočet na rok 2016

V současné době se sestavuje návrh rozpočtu na rok 2016. Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva, aby podávali návrhy na sestavení rozpočtu obce na rok 2016.
Starostka: -     pasport komunikací s dopravního značení

 • oprava sociálního zařízení v čp.41 v Bezděkově
 • domácí ČOV-zpracovat podmínky příspěvku obce občanům
 • p. Braun:  -     vytvořit FRB(fond rozvoje bydlení) a stanovit podmínky poskytování půjček občanům obce.

10/ Různé

 • Starostka obce podala informaci o kompostérech na biologický odpad.
 • Starostka obce informovala přítomné o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty v Křenči. Celkové náklady na rekonstrukci jsou 4.477.000,-Kč, dotace činí částku 3.581.600,-Kč, vlastní podíl obce by byl 895.400,-Kč. Celková hodnota může být v rámci soutěže nižší. Od této žádosti o dotaci se může kdykoliv odstoupit.
 • Dne 21.10.2015 došlo k předání opravených návsí v Hradišti a v Bezděkově fa. EUROVIA Silba a.s. Při opravách došlo k vícepracím. V Hradišti šlo o vydláždění u bývalé prodejny a asfaltovou plochu, navazující na státní silnici – oprava se prováděla na větší ploše než bylo uvedeno v  dokumentaci. Jedná se o částku 35.506,27 Kč bez DPH. V Bezděkově byl proveden živičný povrch na ploše u kostela a u čp.3, dlážděná plocha u čp.25 byla větší(výkaz výměr nesouhlasil na skutečnost). Zde se jedná o částku 39.246,40 Kč bez DPH. Celková částka za vícepráce je 90.450,73 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu víceprací při opravě veřejných prostranství v částce 90.450,73 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:    7  hlasů              Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č.  53 bylo schváleno.

 • Vydavatelství místopisného tisku PROXIMA Bohemia s.r.o. připravuje k vydání publikaci s informacemi o všech správních obvodech jednotlivých krajů. Základní prostor v publikaci je poskytnut každé obci zdarma. Za příplatek je možno objednat větší prezentaci v publikaci..

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje základní prostor  prezentace v publikaci o správních obvodech, kterou připravuje vydavatelství PROXIMA Bohemia s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro:    7  hlasů              Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č.  54 bylo schváleno.

 • Na minulém zasedání byl manželům Holubovým schválen finanční příspěvek na úhradu části nákladů na zřízení přístupové cesty k nemovitosti čp.50 v Bezděkově v částce 10.000,- Kč. Dopisem ze dne 13.10.2015 manželé Holubovi oznámili obci, že tento finanční příspěvek nepřijímají. Důvodem je malá částka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí sdělení manželů Holubových o odmítnutí finančního příspěvku od obce Hradiště.

 • Starostka obce informovala přítomné o pořádání přednášek  „Informovaný senior“ dne 3.11.2015 v Bezděkově.
 • Starostka  obce  podala  informaci  o  uzavírce  a  objížďce  na  silnici  III. třídy  v k. ú. Zahorčičky v termínu od 10.11. do 13.11.2015 z důvodu rekonstrukce propustku pod silnicí III/02018 u letiště Tchořovice.
 • Zastupitelstvu obce bylo navrženo podat žádost o dotaci na rekonstrukci  místní komunikace Hradiště-Lnáře. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Hradiště-Lnáře.

Výsledek hlasování:   Pro:    7  hlasů              Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č.  55 bylo schváleno.

 • Starostka obce informovala o sjezdu ze státní silnice na polní cestu v Hradišti za VHD. Oslovená projektantka jednala o povolení sjezdu na dopravním inspektorátu. Bylo jí sděleno, že sjezd v tomto místě nebude povolen z důvodu nedostatečné rozhledovosti.

11/ Diskuse

 • P. Topinka požádal o vyjádření k zaměření částí obecních pozemků  p.č. 1504/1, p. č. 1508/40 a p. č. 2072/2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic, které chce od obce Hradiště odkoupit . Tyto  části  obecních  pozemků  jsou  uvedeny  v geometrickém  plánu č. 149-29/2015. pozemků. Zastupitelstvo obce předložený geometrický plán projednalo a po té přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje odprodej částí obecních pozemků v k. ú. Hradiště u Kasejovic dle geometrického plánu č. 149-29/2015.

Výsledek hlasování:   Pro:    7  hlasů              Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č.  56 bylo schváleno.

 • P. Holub - Na vybudování přístupové komunikace k jeho nemovitosti požadoval od obce 50.000,-Kč. Schválených 10.000,-Kč odmítá.
 • Pí. Vlková – vznesla dotaz, zda může znovu požádat o odprodej nebo směnu pozemku u bývalé hasičské zbrojnice v Zahorčičkách.
 • P. Braun – žádá o změnu podmínek pro odprodej palivového dřeva z obecních lesů. - Navrhl, aby se pro potřeby lesního hospodářství pořídil štěpkovač.
  - Navrhl zaslat žádost na povodí Vltavy na vyčištění potoka v Hradišti. Potok je zarostlý a zanesený stavebním materiálem.
 • Vznesl dotaz, kde jsou betonové panely z Hradiště. Panely se umístily pod plechové garáže v Hradišti a v Bezděkově a na přejezd přes potok U mlýna v Hradišti.
 • Požadoval zakoupení materiálu na opravu cesty u Jamského rybníka. Materiál je zakoupený v minulých letech a je uložen u OÚ v Hradišti.
 • Poukázal na nutnost vyřezat křoví a trní podél obecních komunikací.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 22.20 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO
 • Rozpočtové opatření č.6/2015
 • Rozpočtové opatření č.7/2015
 • Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
 • Přehled vlastníků pod úseky komunikací správního území Obce Hradiště

Zápis byl vyhotoven dne:  2.11.2015

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Josef Suda, Václav Krliš a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 02.11.2015