Zápis 5/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.9.2014 v BEZDĚKOVĚ od 19.00 hodin.

5/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.9.2014 v BEZDĚKOVĚ od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:,Merhout Miroslav, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Čada Karel, Šulc Václav

Omluvení členové ZO:

Přítomní z řad veřejnosti: 2

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Karel Čada, Pavel Novák

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění: byl navržen k projednání „Rozpočtový výhled na roky 2015-2017.  Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o upraveném návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Rozpočtová opatření č. 3/2014 a č. 4/2014
5/ Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
6/ Zpráva Finančního výboru
7/ Zpráva Kontrolního výboru
8/ Odpadové hospodářství
9/ Pachtovní smlouvy
10/ Různé
11/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:        Proti:         Zdrželi se:
Usnesení č. 227    bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka   obce určila  ověřovateli  zápisu  p.Karla Čadu a p. Pavla Nováka a  zapisovatelem  
pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.


3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 4/2014 z 9.7.2014 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení č.4/2014 z 9.7.2014.

4/ Rozpočtová opatření č.3/2014 a č.4/2014

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání rozpočtová opatření č.3/2014 ze dne 1.7.2014 a č.4/2014 ze dne 3.9.2014. Tato opatření sestavila  a navrhla účetní obce spolu s Finančním výborem obce a schválila je starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtová opatření č.3/2014 a č.4/2014.

5/  Rozpočtový výhled

Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem obce Hradiště  na roky 2015 – 2017, který byl vypracován účetní obce spolu se starostkou a místostarostou obce. Po té bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtového výhledu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtový výhled Obce Hradiště na roky 2015 až 2017.

Výsledek hlasování:   Pro:   5     Proti: 0       Zdrželi se: 0

Usnesení č. 228  bylo schváleno.

6/ Zpráva Finančního výboru

Předseda Finančního výboru obce Hradiště pan Karel Čada seznámil přítomné se zápisy finančního výboru v roce 2014 Zápisy obsahovaly návrh rozpočtu na rok 2013 a návrhy rozpočtových opatření č.1/2014 až 4/2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru obce Hradiště v roce 2014.

7/ Zpráva Kontrolního výboru

Předseda Kontrolního výboru obce Hradiště pan Václav Šulc podal přítomným zprávu o činnosti kontrolního výboru obce ke konci roku 2013 a v roce 2014. Jednalo se o kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce od 31.10.2013 do 25.8.2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru obce Hradiště od 31.10.2013 do 25.8.2014.

8/ Odpadové hospodářství

Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání podklady pro stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hradiště na rok 2015 (Příloha č-1/2014 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 obce Hradiště). Po projednání zastupitelstvo obce rozhodlo, že výše místního poplatku za odstraňování odpadů v obci na rok 2015 bude stejná jako v roce 2014, tedy 500,-Kč na osobu trvale bydlící v obci a 500,-Kč na jeden rekreační objekt. Přidělování registračních známek bude v roce 2015 změněno dle přiloženého návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hradiště na rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014 a přidělování registračních a jednorázových  známek na likvidaci  SKO dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                 Proti: 0        Zdrželi se: 0

Usnesení č. 229    bylo schváleno.

9/ Pachtovní smlouvy

Starostka obce informovala přítomné o stavu nájemních smluv na pronájem obecních zemědělských pozemků. Dosud obec pronajímala zemědělské pozemky za cenu 800,-Kč za hektar a rok. VHD Hradiště nabízí obci částku pronájmu 1700,-Kč/ha a rok. Starostka navrhla, aby se obecní zemědělské pozemky pronajímaly všem za stejnou cenu. Byla navržena cena pronájmu 1700,-Kč /ha a rok. Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje cenu za pronájem obecních zemědělských pozemků od roku 2015 v částce 1.700,-Kč/ha a rok.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                 Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 230   bylo schváleno.

10/ Různé

a) Pronájem hrobových míst

Starostka obce informovala přítomné o průběhu uzavírání nájemních smluv na pronájem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Bezděkově a o úhradách nájmů na příštích deset let. Zmínila také, že přibylo žádostí o zrušení hrobového místa. Oznámila, že ve vývěsní informační skříňce u veřejného pohřebiště budou zveřejněna čísla volných hrobových míst určených k pronájmu případným zájemcům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o průběhu uzavírání nájemních smluv na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Bezděkově a o úhradách nájmů na příštích deset let.

b) Informace o jednání –Ohořelá zemědělská stavba v Bezděkově

Starostka obce podala informaci o jednání ohledně zabezpečení vyhořelého statku v Bezděkově. Obec písemné oslovila majitele zmíněného objektu, aby provedl zabezpečení vyhořelé stavby tak, aby neohrožovala životy kolemjdoucích osob, a aby tato stavba nehyzdila vzhled návsi. Majitel na písemnou výzvu nereagoval. Proto se obec v tomto směru obrátila na Stavební úřad Kasejovice. Stavební úřad pozval dne 23.9.2014 do Bezděkova  na jednání spojené s místním šetřením ve věci kontrolní prohlídky stavby zástupce majitele dotčeného objektu a zástupce Obce Hradiště. Prohlídkou bylo shledáno, že stav objektu je nebezpečný, neboť hrozí samovolné padání střešních tašek na obecní pozemek. Objekt, který je poškozen požárem je nutno co nejrychleji opravit, neboť hrozí narušení stropů a konstrukce a další chátrání objektu.
Stavební úřad uložil majiteli zmíněné stavby do dvou měsíců zamezit padání střešních tašek a zajistit bezpečnost na přilehlém obecním pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o jednání ohledně zabezpečení ohořelého objektu v Bezděkově.

c) Veřejnoprávní smlouvy

Obec Hradiště má s Městem Kasejovice uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na přestupkovou agendu na období od 4.2.2011 do 31.12.2014 a veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí na období od 14.9.2011 do 31.12.2014. Aby bylo možno i nadále zabezpečovat tyto služby, je nutno uzavřít s městem Kasejovice dodatky ke stávajícím smlouvám platné od 1.1.2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření dodatku k „Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitosti č. MK/693/2011“ s Městem Kasejovice od 1.1.2015.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                 Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 231    bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření dodatku k „Veřejnoprávní smlouvě o přenesené působnosti na přestupkovou agendu v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 4.2.2014“  s Městem Kasejovice od 1.1.2015.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                 Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 232   bylo schváleno.

d) Vlhkost v obecním bytě

Nájemkyně bytu č.3 v Hradišti čp.62 upozornila na zvyšující se vlhkost v bytě. Po prohlídce bytu bylo zjištěno, že vlhkost vzlíná do zmíněného bytu v prvním nadzemním podlaží z přízemních prostor pod uvedeným bytem. ZO se dohodlo, že na dobu než bude zjednána náprava sníží nájemkyni měsíční nájemné. Z původní částky nájemného 1940,-Kč za měsíc bylo navrženo snížené nájemné v částce 1400,-Kč za měsíc, počínaje měsícem 11/2014 až do doby odstranění vlhkosti v bytě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje snížení nájemného v bytě č.3 v Hradišti čp.62 na částku 1400,-Kč za měsíc počínaje 1.11.2014.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                 Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 233    bylo schváleno.

e) Porucha počítače pro místní rozhlas

Starostka obce podala přítomným informaci o porouchaném PC pro místní rozhlas. Je nutno jej opravit, nebo zakoupit jiný. Bez PC nelze hlásit místním rozhlasem. Je nutno řešit co nejdříve z hlediska informovanosti obyvatelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o poruše počítače k místnímu rozhlasu.

f) Oprava požární nádrže Sádlík v Bezděkově

U požární nádrže je nutno vyřešit a opravit především odtok. Byl pozván odborník, který stav nádrže posoudil a odhadl opravu odtoku na 40.000,-Kč. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje opravu odtoku požární nádrže „Sádlík“ v Bezděkově za cenu 40.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                 Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 234    bylo schváleno.

g) Žádost o zakoupení plechové garáže

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o zakoupení plechové nádrže od SDH Bezděkov.
Jedná se o montovanou garáž 5x3 m a 3 kusy panelů pod garáž. Uvedená garáž bude umístěna na obecním pozemku u čp.25 v Bezděkově. Garáž bude sloužit pro uskladnění materiálu a zařízení.
Tři betonové panely vlastní obec pro případné použití - budou dodány pod garáž. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zakoupení plechové garáže o rozměru 5x3 m pro SDH Bezděkov.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                 Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 235    bylo schváleno.

11/ Diskuse

Do diskuse se nikdo nezapojil.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 21.00 hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.3/2014
  4. Rozpočtové opatření č.4/2014
  5. Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
  6. Přidělování registračních známek

Zápis byl vyhotoven dne: 1.10.2014

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Karel Čada, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 21.10.2014