Zápis 5/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 31.10.2013 v BEZDĚKOVĚ od 19.00 hodin.

5/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 31.10.2013 v BEZDĚKOVĚ od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav, Merhout Miroslav, Petr Braun,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Čada Karel

Omluvení členové ZO:  František Červený
              
Přítomní z řad veřejnosti: 6

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Václav Šulc, Petr Braun

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
  1/ Schválení programu
  2/ Určení ověřovatelů zápisu
  3/ Kontrola usnesení
  4/ Rozpočtové opatření č. 7/2013
  5/ Zpráva Finančního výboru
  6/ Zpráva Kontrolního výboru
  7/ Územní plán obce
  8/ Hřbitov Bezděkov
  9/ Různé
10/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                Proti:  0        Zdrželi se: 0
Usnesení č. 189   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Václav Šulc a p. Petr Braun a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 4/2013 z 29.8.2013 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Zpráva Finančního výboru

Přítomní byli seznámeni se zprávou Finančního výboru ze dne 30.10.2013.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 30.10.2013

5/ Zpráva Kontrolního výboru

Přítomní byli seznámeni se zprávou Kontrolního výboru ze dne 16.9.2013.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne 16.9.2013.

6/ Rozpočtové opatření č.7/2013

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.7/2013, které bylo sestaveno k 31.10.2013. Toto opatření sestavila a navrhla účetní obce spolu s Finančním výborem obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č. 7/2013.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti:   0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 190  bylo schváleno.

7/ Územní plán obce Hradiště

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na vydání územního plánu obce Hradiště, jehož pořizovatelem je Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí. ZO návrh projednalo a rozhodlo takto.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o projednání návrhu územního plánu Hradiště.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště vydává opatření obecné povahy – územní plán Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:  6   Proti:   0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 191    bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje  územní plán Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:  6   Proti:   0    Zdrželi se: 0
Usnesení č.  192   bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště ukládá starostce obce:
zajistit zveřejnění vydaného územního plánu Hradiště podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

8/ Hřbitov - Bezděkov

Starostka obce podala informaci o podmínkách pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Bezděkově. Na webových stránkách, na úřední desce obce a v Kasejovických novinách byla zveřejněna informace o blížícím se konci sjednaného nájmu hrobových míst (31.12.2013).  OÚ vydal formulář pro aktualizaci údajů a informací pro podklady na nové nájemní smlouvy. Formuláře si mohou nájemci vyzvedávat na OÚ nebo stáhnout na webových stránkách obce a vyplněné odevzdat do 30.11.2013 na OÚ Hradiště. Během měsíce prosince 2013 budou nájemcům hrobových míst zaslány nové nájemní smlouvy na období od 1.1.2014 do 31.12.2023 spolu se složenkou na úhradu nájemného.
Obec pořídila vývěsní skříňku pro zveřejňování informací ohledně hřbitova.  Vývěsní skříňka je umístěna před hřbitovem v Bezděkově.
V nejbližší době bude nutné zkontrolovat na hřbitově stav jednotlivých hrobů včetně jejich očíslování. Chybějící čísla hrobů bude nutno doplnit.
Dále starostka informovala o upozornění majitelů hrobů na poškození hrobových míst způsobeného kořeny lípy, rostoucí vně hřbitovní zdi na pozemku ve správě SÚSPK.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o veřejném pohřebišti v Bezděkově.
8/ Různé

 • Inventarizace za rok 2013.
  Starostka obce navrhla jmenování inventarizační komise k zajištění inventarizace pro rok 2013 v tomto složení:
  předseda: Merhout Miroslav
  člen:         Čada Karel
  člen:         Červený František
  člen:         Tesařová Alžběta

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2013 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro: 6     Proti:   0   Zdrželi se:  0
Usnesení č. 193   bylo schváleno

 • Dále byl projednáván prodej pozemku p. č. 2700 v k.ú. Hradiště u Kasejovic pod vodním tokem v úseku mezi p.č. 2701 a p.č. 2695 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. Záměr prodeje byl schválen na minulém zasedání ZO Hradiště a byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 10.9.2013 do 25.10.2013. Zájemcem o koupi tohoto pozemku je pan Petr Chvátal, bytem Chlumská 1355, Blatná. Jiný zájemce o koupi se do dnešního dne nepřihlásil. Byla navržena cena pozemku 3,50 Kč za metr čtvereční. Kupující pozemku zajistí zpracování kupní smlouvy, podání a úhradu na vklad do katastru nemovitostí. ZO po projednání přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje prodej pozemku p.č. 2700 v k.ú. Hradiště u Kasejovic pod vodním tokem v úseku mezi pozemky p.č. 2701 a p.č. 2695 panu Petru Chvátalovi, bytem Chlumská 1355, Blatná za cenu 3,50Kč/m2.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:  0    Zdrželi se:  0
Usnesení č. 194   bylo schváleno.

 • Na OÚ došla žádost od SUDOP Energo s.r.o., Praha 3 o vyjádření k realizaci stavby „Hradiště, U Mlýna p.č. 2343 – VN,DTS,kNN“. Jedná se o projekt nového vedení VN, trafostanice a napojení nových odběrných míst kabelem NN v lokalitě Hradiště – U Mlýna.  Při projednávání bylo zjištěno, že dle předloženého plánku povede vedení VN přes obecní pozemek p.č. 2329. Na tomto obecním pozemku je dle Územního plánu obce Hradiště plánovaná stavba. Proto ZO nesouhlasí s realizací vedení VN dle předloženého návrhu..

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště nesouhlasí s realizací vedení VN v k.ú. Hradiště dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro: 0                  Proti:  6     Zdrželi se:  0

 • Starostka obce podala přítomným informaci o schválení dotace od KÚPK v částce 150.000,-Kč na opravu havarijního stavu budovy OÚ čp.62 v Hradišti. Dále informovala o průběhu oprav půdních prostor v této budově. Dala členům ZO na zvážení zda na druhé polovině budovy v prvním patře (bývalá třída) snížit strop. P. Braun navrhl, aby se strop nesnižoval, ale pouze opravil. Navrhl, aby se raději nechala oplechovat střešní krytina po celém obvodu budovy (odebrat 2-3 šablony krytiny od spodního okraje střechy).
 • Starostka obce podala informaci o prodejně ZKD Plzeň v Hradišti. Nájemce prodejny zmizel a prodejnu nepředal. V září 2013 byla prodejna zástupci ZKD za přítomnosti starostky obce otevřena. V prodejně byl velký nepořádek. ZKD musí prodejnu vyklidit, protože jí nabízí k odprodeji

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o prodejně ZKD Plzeň v Hradišti.

 • Dále byla podána informace ohledně sběru nebezpečného odpadu v obci, který proběhl 8.10.2013.

9/ Diskuse

 • p. Novák – v Bezděkově je velmi špatně slyšet hlášení místního rozhlasu. P. Novák žádá o nápravu. Bude přizván technik z fa VATEC, aby navrhl řešení.
 • p. Tíkal – dotaz, kam má odkládat nahrabané listí z obecního pozemku u čp.41 v Bezděkově. Starostka obce domluví a určí místo. Voda v čp.41-tlak vody je v pořádku. P. Tíkal požaduje zajištění odborníka na topení, který by zkontroloval topení a odvzdušnil jej. P. Novák se nabídl, že v čp.41 topení odvzdušní a naprogramuje termostat na vytápění.
 • p. Braun – upozornil na včasné předložení podkladů pro stanovení ceny místního poplatku za likvidaci odpadů v obci na rok 2014.
  Poukázal na nedostatky na nově zbudované polní cestě v Hradišti. Navrhuje vyvolat oficiální jednání o reklamaci polní cesty s tím, že ZO požaduje změnu původního projektu.
  Členové ZO se dohodli, že polní cestu projdou a sepíšou požadavky k úpravě, které předloží při reklamaci stavby polní cesty.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 21.15 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 7/2013
 • Přehled hlasování ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2013

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Václav Šulc, Petr Braun a zapisovatel Tesařová Alžběta.

Zveřejněno: 14.11.2013