Zápis 5/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 30.10.2012 v BEZĎEKOVĚ od 19.00 hodin.

5/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 30.10.2012 v BEZĎEKOVĚ od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, ,  Čada Karel, Červený František,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Braun Petr,

Omluvení členové ZO:   Merhout Miroslav
              
Přítomní z řad veřejnosti: 

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová  Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  František Červený, Karel Čada

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Rozpočtová opatření č.6/2012 a 7/2012
5/ Rozpočtový výhled, rozpočet
6/ Inventarizace za rok 2012
7/ Dohoda o úhradě nákladů na žáka ZŚ a MŠ Kasejovice na rok 2012
8/ Volba předsedy kulturní komise
9/ Odpadové hospodářství
10/ Převod hřbitova v k.ú. Bezděkov do vlastnictví obce
11/ Různé
12/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6    Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 134   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p.Františka Červeného a p. Karla Čadu a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č.4/2012 ze 16.8.2012 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtová opatření č.6/2012 a 7/2012.

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání rozpočtová opatření č.6/2012, které bylo sestaveno k 31.8.2012 a č.7 /2012, které bylo sestaveno k 30.9.2012 . Tato opatření sestavila účetní obce a byla schválena starostkou obce a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2012 a č. 7/2012.

Výsledek hlasování:   Pro:    6         Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 135   bylo schváleno.

5/ Rozpočtový výhled, rozpočet

Starostka obce vyzvala členy ZO Hradiště, aby podali návrhy položek, které by bylo možno zařadit do  rozpočtu na rok 2013. Dále starostka seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem obce Hradiště na roky 2013 – 2015, který vypracovala účetní obce spolu se starostkou a místostarostou obce. Po té dala starostka hlasovat o schválení rozpočtového výhledu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2013 až 2015.

Výsledek hlasování:   Pro:  5           Proti:           Zdrželi se:  1
Usnesení č. 136  bylo schváleno.

6/ Inventarizace za rok 2012

Starostka obce navrhla jmenování inventarizační komise k zajištění inventarizace pro rok 2012 v tomto složení:
předseda:        -           Merhout Miroslav
člen:                -           Čada Karel
člen:                -           Červený František
člen:                -           Tesařová Alžběta

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2012 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro: 5              Proti:  1    Zdrželi se:
Usnesení č. 137  bylo schváleno.

7/ Dohoda o úhradě nákladů na žáka ZŠ a MŠ Kasejovice na rok 2012

Starostka obce seznámila přítomné s náklady ZŠ a MŠ Kasejovice na rok 2012 na žáky z Obce Hradiště. Náklady na ZŠ a MŠ činí celkem 84.400,- Kč. Tyto náklady jsou vyčísleny v „Dohodě na rok 2012“ mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2012 dle „Dohody na rok 2012“ v celkové částce 84.400,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:  6      Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 138     bylo schváleno.

8/ Volba předsedy kulturní komise

Na minulém zasedání ZO Hradiště dne 16.8.2012 vzalo ZO na vědomí výpověď z členství v kulturní komisi obce paní Hany Punčochářové . Protože pí. Punčochářová vykonávala funkci předsedy kulturní komise obce Hradiště, je nutno zvolit nového předsedu . Starostka obce navrhla do funkce předsedy kulturní komise obce Hradiště paní Olgu Šulcovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Paní Olga Šulcová sdělila, že tuto funkci přijímá. Jiné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí předsedkyní kulturní komise paní Olgu Šulcovou s účinností od 1.11.2012.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 139     bylo schváleno.

9/ Odpadové hospodářství

Starostka obce předložila k projednání obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla konzultována s referentem rozvoje systému veřejné správy Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 140    bylo schváleno.

10/  Převod hřbitova v k.ú. Bezděkov do vlastnictví obce

V minulém volebním období ZO Hradiště schválilo bezúplatný převod hřbitova o výměře 850 m2 na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Bezděkov do vlastnictví obce Hradiště, který obci nabídla Římskokatolická farnost Kadov u Blatné. Do dnešního dne nebyla uzavřena smlouva o převodu mezi obcí a římskokatolickou farností. Bylo vyvoláno jednání ze strany obce Hradiště ohledně této věci. Nyní byl obci Hradiště nabídnut bezúplatný převod hřbitova i s márnicí o rozměru 22 m2, která se nachází na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Bezděkov. Je na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda převede do vlastnictví obce pouze hřbitov samotný nebo hřbitov i s márnicí. Po projednání ZO rozhodlo , že do vlastnictví obce bezúplatně převede hřbitov i s márnicí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje bezúplatný převod hřbitova a márnice na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Bezděkov ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kadov u Blatné do vlastnictví obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 141    bylo schváleno.

11/ Různé

 • Na OÚ došla žádost od fa. AKTIV Opava s.r.o. o udělení souhlasu na užívání znaku Obce Hradiště na výrobu „BUTTONŮ“ pro sběratelské účely.

ZO navrhuje nejprve zjistit informace o této firmě a zjistit za jakých podmínek se bude obecní znak používat, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. Po té bude ZO rozhodovat.

 • Zástupce HZS Plzeňského kraje jednal s obcí ohledně funkčnosti sirény v Hradišti. Ta je v současné době umístěna na soukromém objektu čp.2 v Hradišti a je tedy pro obec nepoužitelná a nefunkční. Je možno toto zařízení přemístit na objekt OÚ čp.62 v Hradišti. Další možností je pořízení přijímače SSRN HZS ČR  na dálkové ovládání pomocí JSVV k stávajícímu bezdrátovému informačnímu systému ORKAN/MEDES.  Fa VATEC electronics spol.s.r.o., která instalovala obecní bezdrátový informační systém ORKAN/MEDES, zaslala cenový návrh na doplnění stávajícího bezdrátového informačního systému v celkové částce 31.806,-Kč. Po projednání se zastupitelstvo rozhodlo, že pořídí přijímač SSRN HZS ČR na dálkové ovládání pomocí JSVV. Nákupem a instalací pověří fa. VATEC electronics spol.s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dokoupení přijímače SSRN HZS ČR na dálkové ovládání pomocí JSVV ke stávajícímu bezdrátovému informačnímu systému ORKAN/MEDES.

Výsledek hlasování:   Pro:  6      Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 142    bylo schváleno.

 • Na OÚ došla dne 24.10.2012 žádost pana Radka Vlka o směnu části obecního pozemku p.č. 611 v k.ú. Zahorčičky za část pozemku p.č. 614 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví Radka Vlka. ZO rozhodlo, že vyhoví žádosti. Žadatel dá na své náklady vyhotovit geometrický plán, kde bude vyznačena směna v m2 v poměru 1:1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 611 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví obce Hradiště za část pozemku p.č. 614 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví Radka Vlka.

Výsledek hlasování:   Pro: 6       Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 143   bylo schváleno.

 • Na OÚ došli dvě žádosti o pronájem obecního bytu č.4 v Bezděkově v čp.41. Zájemci jsou: František Kondel ml. a manželé Slukovi. O pronájmu bytu se rozhodovalo tajnou volbou. 

Hlasování: František Kondel    – 2 hlasy
manželé Slukovi       - 2 hlasy
zdrželi se hlasování – 2 hlasy.
Protože výsledek hlasování je nerozhodný, bude se pronájem obecního bytu řešit na příštím zasedání ZO Hradiště.

 • Dalším bodem jednání byla výše nájemného v obecních bytech za m2 od 1.1.2013. Nájemné v obecních bytech se nezvyšovalo od r.2002. Byla navržena částka 35,-Kč za m2 obytné plochy. Tato částka byla schválena. Nájemné za byt č.5 v přízemí v čp.41 v Bezděkově bude posuzováno samostatně s ohledem na kvalitu bytu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje částku 35,-Kč za pronájem 1 m2 obytné plochy v obecních bytech od 1.1.2013.

Výsledek hlasování:   Pro: 5          Proti: 1        Zdrželi se: 
Usnesení č.  144   bylo schváleno.

 • Na OÚ došla žádost  paní J.Kovářové o zakoupení krbových kamen na tuhá paliva do pronajatých obecních prostor v čp. 25 v Bezděkově (prodejna smíšeného zboží). Zastupitelstvo po projednání žádosti rozhodlo, že poskytne J. Kovářové  na pořízení kamen na tuhá paliva částku do celkové výše 5000,-Kč s tím, že kamna budou majetkem obce Hradiště. Další požadavky  ze strany nájemce na vybavení pronajatých prostor se zařízením nebudou akceptovány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí nejvýše 5000,-Kč na zakoupení kamen na tuhá paliva do pronajatých obecních prostor v Bezděkově čp.25 nájemkyni pí. J. Kovářové s tím, že kamna budou ve vlastnictví Obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro: 6       Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 145   bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci o průběhu stavby polních cest HPC 1, 3  v k.ú. Hradiště, které byly vyprojektovány v rámci KPÚ Hradiště. Stavbu provádí a financuje Pozemkový úřad Plzeň-jih.
 • Dále starostka informovala o prodeji obecního bytu v Hradišti čp.77.

8/ Diskuse

 • P. Novák upozornil, že nebyl dosud dodán do úřadovny OÚ v Bezděkově čp.25 průtokový ohřívač.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve  22.05 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 6/2012
 • Rozpočtové opatření č. 7/2012
 • Rozpočtový výhled na roky 2013-2015

Zápis byl vyhotoven dne:   31.10.2012

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé František Červený a Karel Čada a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 05.11.2012