Zápis 5/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 25.8.2011 v Hradišti od 19.00 hodin.

5/2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 25.8.2011 v Hradišti od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, Braun Petr, Čada Karel, Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel
Omluveni:  Červený František  

Přítomní z řad veřejnosti:

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Karel Čada, Pavel Novák

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisup.Karla Čadu a p. Pavla Nováka a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 4/2011 z 27.6.2011 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Rozpočtová opatření č.4/2011 a č.5/2011
2/ Příspěvek na žáka-město Blatná
3/ Obecně závazné vyhlášky Obce Hradiště
4/ Směnná smlouva
5/ Různé
6/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6         Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 70 bylo schváleno.

1/  Rozpočtová opatření č.4 k 30.6.2011 a č.5/2011 k 31.7.2011

Zastupitelstvu obce byla  předložena rozpočtová opatření č.4/2011, které bylo sestaveno k 30.6.2011 a č. 5/2011, které bylo sestaveno k 31.7.2011 . Rozpočtová opatření sestavila účetní obce a opatření byla schválena starostkou a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2011 k 30.6.2011 a č. 5/2011 k 31.7.2011.

Výsledek hlasování:   Pro:     6          Proti:                         Zdrželi se:
Usnesení č. 71   bylo schváleno.

2/ Příspěvek na žáka-město Blatná

Na OÚ došlo dne 13.7.2011 vyúčtování neinvestičních výdajů na žáka za rok 2010 a plánované neinvestiční výdaje na 1 žáka na rok 2011 z Města Blatná, zřizovatele ZŠ T.G.Masaryka, Blatná. Z Obce Hradiště se jedná o dva žáky a požadovaný příspěvek (záloha na výdaje na rok 2011) činí celkovou částku 13.000,-Kč. Zastupitelstvo vyúčtování projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  schvaluje úhradu neinvestičních výdajů na žáka na rok 2011 Městu Blatná, zřizovateli ZŠ T.G. Masaryka Blatná, ve výši 13.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:    6          Proti:                          Zdrželi se:
Usnesení č. 72   bylo schváleno.

3/  Obecně závazné vyhlášky Obce Hradiště

Byly vypracovány návrhy obecně závazných vyhlášek Obce Hradiště, které byly konzultovány s referentem rozvoje systému veřejné správy Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Plzeň Bc. Vladimírem Štruncem. Celkem bylo vypracováno a zkonzultováno 5 obecně závazných vyhlášek.

 • Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:   Pro:    5            Proti: 1              Zdrželi se: 
Usnesení č. 73   bylo schváleno.

 • Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání OZV č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                Proti:                Zdrželi se: 
Usnesení č. 74     bylo schváleno.

 • Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze psů. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování:   Pro:  6               Proti:                Zdrželi se: 
Usnesení č. 75     bylo schváleno.

 • Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání OZV č. 4/2011 o zrušení obecně závazných vyhlášek. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o zrušení obecně závazných vyhlášek.

Výsledek hlasování:   Pro:  6               Proti:                Zdrželi se: 
Usnesení č. 76     bylo schváleno.

 • Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání OZV č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradiště. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:  6               Proti:                Zdrželi se: 
Usnesení č. 77     bylo schváleno.

4/  Směnná smlouva

 • Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání „Směnná smlouva“ mezi Obcí Hradiště a paní M. Krejčovou na směnu pozemku p.č. 79/3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic o výměře 90 m2 ve  vlastnictví pí. Krejčové za pozemek p.č. 2113/2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic o výměře 107 m2. Rozdíl výměr činí 17 m2 . Byla dohodnuta cena 30,-Kč za m2.  Paní Krejčová doplatí obci Hradiště 510,-Kč při podpisu smlouvy. Záměr směny pozemku byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 22.7.2010 do 6.8.2010 na základě usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze dne 7.5.2010.  Podmínky směny a prodeje  výše uvedených pozemků byly schváleny zastupitelstvem obce Hradiště dne 25.5.2011.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje směnnou smlouvu na směnu obecního pozemku p.č. 2112/2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic za pozemek p.č. 79/3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Výsledek hlasování:   Pro:  6              Proti:                 Zdrželi se: 
Usnesení č. 78  bylo schváleno.

5/ Různé

 • Starostka obce informovala  přítomné o prezentaci na portále www.ziveobce.cz.                             

            Obec Hradiště zřídila prezentaci obce na portále www.ziveobce.cz a databanku českých firem 2011. Vyhledávač firem z naší obce umožňuje vyhledávání firem a  služeb z naší obce přímo prostřednictvím webových stránek obce. Vyhledávač podporuje místní firmy a živnostníky v obci. Zájemci z řad firem a živnostníků v obci,
kteří si přejí zveřejnění na portálu ŽIVÉ OBCE, vyplní na OÚ Hradiště patřičný formulář. Po odeslání formuláře bude firma zdarma zveřejněna v katalogu na portále
www.ziveobce.cz (v rámci obce svého působení-sídla, provozovny, pobočky). Firma bude zároveň zveřejněna na portále www.zivefirmy.cz , který obsahuje ověřenou
celorepublikovou databázi více než 300 tisíc firem celé ČR.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o zřízení prezentace obce Hradiště na portále www.ziveobce.cz.

 • Starostka obce seznámila přítomné s obsahem dopisu od pana Šedivého, zmocněnce vlastníků pozemků v k.ú. Hradiště, které se budou směňovat. Pan Šedivý nesouhlasí s podmínkami směny. Zastupitelstvo obce schválilo podmínky směny dne 25.5.2011 a ty jsou dané. Pokud jedna ze zúčastněných stran (pí. Chvátalová nebo majitelky pozemků zastoupené p. Šedivým)  s podmínkami směny pozemků nesouhlasí, nemůže být směna uskutečněna. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že podmínky směny pozemků v k.ú. Hradiště měnit nebude.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje neměnit podmínky směny pozemků v k.ú. Hradiště schválené  dne 25.5.2011.

Výsledek hlasování:   Pro:  6              Proti: 0              Zdrželi se: 
Usnesení č. 79  bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci o Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Připravuje se a postupně bude zprovozněn systém základních registrů vytvářených pro potřeby veřejné správy ČR podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Stavební úřady budou zapisovat do systému základních registrů údaje o většině nových stavebních objektů a nových adresách. Zákon o základních registrech ukládá povinnosti při práci s adresami každé obci bez výjimky. Je žádoucí, aby se do konce září 2011 k systému RUIAN připojila každá obec a to přímo nebo prostřednictvím jiné obce, na kterou přenese kompetenci veřejnoprávní smlouvou. Po jednání s městem Kasejovice je možné tuto veřejnoprávní smlouvu s nimi uzavřít. Po projednání této záležitosti se přistoupilo k hlasování o tom, zda veřejnoprávní smlouvu s městem Kasejovice uzavřít.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech  s městem Kasejovice.

Výsledek hlasování:   Pro:   6             Proti:                 Zdrželi se: 
Usnesení č. 80  bylo schváleno.

 • Dále starostka obce seznámila přítomné se žádostí manželů Zimmermannových z Hradiště čp.75 o zprostředkování jednání s panem Braunem za účasti starostky obce ohledně znečištění studny na pitnou vodu. Žádost byla na OÚ Hradiště doručena dne 15.6.2011. Starostka obce oznámila přítomným, že jednala v této věci nejprve s oběma účastníky a po té s vedoucím životního prostředí a výstavby Městského úřadu Nepomuk. Z jednání vyplynulo, že obec nemá právo tuto situaci řešit. Vzniklá situace je na řešení účastníků. Bylo doporučeno, aby se účastníci dohodli mezi sebou po dobrém. Jednání účastníků za přítomnosti starostky obce bylo přislíbeno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere žádost manželů Zimmermannových na vědomí.

 • Dále byla podána informace o připravované akci KC Bezděkov. V současné době se vyřizuje stavební povolení. Z původního rozsáhlého projektu na KC Bezděkov se do žádosti o dotaci zařadí jen některé části původního projektu. Po projednání se ZO dohodlo, že se v žádosti o dotaci uplatní tyto části projektu: hasičská zbrojnice, sportovní hřiště, čistička odpadních vod, parkoviště před čp.25, rekonstrukce čp.25, pódium zastřešené nepodsklepené, popřípadě dětské hřiště. Z původní garáže bude klubovna. Z původního projektu budou rozhodně vynechány vrty na tepelná čerpadla. Celková částka na realizaci stavby by měla být 5.000.000,-Kč. Dotace na tuto akci by měla být minimálně 80 %. Obec si bude muset vzít krátkodobý úvěr.

Připomínky:
p. Chvátal – vznesl návrh vybudovat pouze pódium, hasičskou zbrojnici a              zrekonstruovat čp.25.
pí. Bláhová – konstatovala že je to velice nákladná akce na takovou malou vesnici. Ale bude-li to využito , bude to přínos pro občany obce.
p. Kubalík -  navrhl, aby si obec při uzavírání smlouvy o dílo schválila podmínku, že obec bude mít 20 % podíl na akci, zbývající část bude zafinancována dodavatelskou firmou.
p.Čada – v Bezděkově se několikrát ročně konají různé kulturní akce. Už se těšíme, až se tyto akce budou uskutečňovat v lepších podmínkách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotaci na část akce KC Bezděkov dle  původního projektu.

Výsledek hlasování:   Pro:  6              Proti:                 Zdrželi se: 
Usnesení č. 81 bylo schváleno

 • Starostka obce podala informaci o provedené kontrole na využití poskytnuté účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole na akci „Víceúčelové hřiště-oprava betonového základu oplocení, oplocení a drenáž spodních vod hrací plochy“, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru regionálního rozvoje dne 25.8.2011. Bylo zjištěno, že evidence poskytnutých finančních prostředků je řádně vedena. Fyzickou prohlídkou místa stavby bylo zjištěno, že ukončená akce odpovídá účelu, na které byly finanční prostředky poskytnuty. Dotace byla dle předmětné smlouvy užita účelově. Nedostatky  a formální pochybení nebyly zjištěny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o provedené kontrole na využití poskytnuté dotace z „PSOV 2010 Plzeňského kraje“.

 • V minulých letech byl vypracován projekt na opravu obecních komunikací. Starostkou obce bylo navrženo využít tento projekt a podat žádost o získání dotace na opravu komunikací v obci. Po projednání ZO rozhodlo žádost o dotaci podat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu obecních komunikací.

Výsledek hlasování:   Pro:  6              Proti:                 Zdrželi se: 
Usnesení č. 82 bylo schváleno

 • Zastupitelstvu obce byl starostkou obce předložen k projednání návrh na přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci směsného komunálního odpadu v obci od 1.1.2012. Ttento návrh je přílohou tohoto zápisu. Po projednání zastupitelstvo obce  tento návrh odsouhlasilo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci směsného komunálního odpadu v obci od 1.1.2012 dle předložené přílohy.

Výsledek hlasování:   Pro:  6              Proti:                 Zdrželi se: 
Usnesení č. 83 bylo schváleno

 • Dalším bodem jednání byla stížnost paní Vodňanské ze dne 25.8.2011 na obtěžující celodenní štěkot mnoha psů pocházející z domu čp.25 v Hradišti. V této věci se bude jednat osobně s paní Vodňanskou a majiteli čp.25 v Hradišti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere stížnost paní Vodňanské ze dne 25.8.2011 na vědomí.

6/ Diskuse

 • p. Honsa požádal zastupitelstvo obce o možnost zbudování vrat na rohu budovy čp. 36 v Hradišti. Starostka obce odpověděla, že se jedná o obecní pozemek a ten zahradit nelze bez příslušných povolení (jedná se o pozemek p.č. 2030/1). Starostka obce uložila p. Honsovi uvést do původního stavu výkop, který před lety na obecním pozemku provedl.
 • p.Novák podal informaci o jednání s instruktorkou ZKD Plzeň ohledně zachování místních prodejen v Hradišti a Bezděkově. Navrhl částku 1000,-Kč příspěvku  měsíčně ze strany obce  pro zachování chodu prodejen. Návrh finančního příspěvku obce Hradiště bude projednán vedením ZKD Plzeň v září 2011. Po té bude jednáno dál. V dalším jednání s vedením ZKD Plzeň je nutno jednat společně s p. Merhoutem. Obě prodejny mají v současné době ztrátovost. ZKD Plzeň plánuje do budoucna pořádat akce, které budou zveřejňovány letáky.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci p. Nováka o jednání se zástupcem ZKD Plzeň.

 • p. Kubalík vznesl dotaz, jak je to s realizací splaškové kanalizace v obci Hradiště.

Odpověď starostky obce:
Zatím není zadáno vypracování projektu na stavbu kanalizace. V nejbližším termínu bude obec žádat o dotace na KC Bezděkov , na opravu obecních komunikací a na územní plán obce. Další akce by byla pro obec neúnosná. Zadání vypracování projektu na stavbu kanalizace v Hradišti je plánována na rok 2012, protože je to nutné. Problematikou kanalizace se zastupitelstvo obce bude co nejdříve zabývat.
Návrh p. Kubalíka:
Nechat zpracovat projekt na kanalizaci v Hradišti ihned, protože vypracování a vyřízení stavebního povolení trvá několik měsíců.
Byl podán návrh hlasovat o tom, aby se dal vypracovat projekt na kanalizaci v Hradišti. Po té bylo přistoupeno k hlasování.
Projektem na kanalizaci v Hradišti se bude zastupitelstvo obce zabývat na příštím zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zadání vypracování projektu na kanalizaci v Hradišti.

Výsledek hlasování:   Pro: 6              Proti:                  Zdrželi se: 
Usnesení č. 84   bylo schváleno

 • sl. Kubíková vznesla dotaz: kdy bude upraven prostor u silnice od čp.71 k čp.44 v Hradišti. Starostka obce odpověděla, že v nejbližší době obec zajistí odstranění zeminy až na dláždění a po té zde budou položeny žlabovnice.

Závěr:
Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání   ve 22.20 hod.

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina

2/   Rozpočtové změny č.4 /2011 k 30.6.2011 a č. 5/2011 k 31.7.2011
3)   Přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO od 1.1.2012

Zápis byl vyhotoven dne:   25.8.2011.

Podepsáni: zapisovatel, ověovatelé, starostka.

Zveřejněno: 02.9.2011