Zápis 5/2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 16.9.2010 v Hradišti od 20.00 hodin.

5/2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne  16.9.2010 v Hradišti od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO:  J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová, J. Ladmanová,
F. Červený
Občanů z řad veřejnosti přítomno:  8
Ověřovatelé zápisu:  F. Červený, J. Ladmanová
Zapisovatel zápisu:  Braun Petr
Jednání řídil:        Braun Petr

Program:

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola zápisů č. 2 a 3/2010
  4. Grant na publikaci
  5. Rozpočtové opatření č.3/2010, 4/2010 a 5/2010
  6. Oprava hřiště v Hradišti
  7. Prodej staré hasičské zbrojnice v Zahorčičkách
  8. Došlá pošta, různé

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil s programem jednání.

2/ Dále byli navrženi a schváleni ověřovatelé  zápisu :  J. Ladmanová a F. Červený.

3/ Po té proběhla kontrola zápisu č. 2/2010 ze 7. 5. 2010 a zápisu č.3/2010 z 24. 6. 2010.

4/ Na OÚ došel návrh smlouvy č. 4670/2010 o poskytnutí účelové dotace  v částce 10.000,- Kč  Obci Hradiště od Plzeňského kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Publikace Bezděkov. Historie a současnost“  v rámci „Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010.  ZO návrh smlouvy projednalo a souhlasí s přijetím dotace podle této smlouvy.

ZO souhlasí s přijetím dotace od Plzeňského kraje podle „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace“
č. 4670/2010“ v částce 10.000,-Kč.
pro  7       hlasů                         
proti     0   hlasů                            
zdrželo se hlasování   0   hlasů

5/ Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání a  ke schválení rozpočtová  opatření č. 3/2010, 4/2010 a 5/2010, která sestavil Finanční výbor obce spolu s účetní obce a schválil je starosta a místostarosta obce.

ZO schvaluje rozpočtová opatření č.3/2010, 4/2010 a 5/2010.

pro  7       hlasů                         
proti        hlasů                           
zdrželo se hlasování      hlasů

6/ Obci Hradiště byla v rámci  PSOV Plzeňského kraje schválena dotace v částce 150.000,-Kč na opravu hřiště v Hradišti. Proto obec  požádala  tři stavební firmy  o zpracování nabídky na opravu hřiště v Hradišti. Nabídku zaslaly 3 firmy :       
Prima a.s. Strakonice, nabídka za                            449.809,- Kč vč. DPH
Hruška stavební spol.s.r.o. Záboří nabídka za     531.131,- Kč vč. DPH
Boris Kapr, ZEDNICTVÍ, Blatná, nabídka za           410.224,- Kč vč. DPH.
Po projednání a posouzení nabídek  ZO vybralo na opravu oplocení a odvodnění  hřiště v Hradišti firmu  Boris Kapr, ZEDNICTVÍ, Blatná, s nejnižší cenou. ZO schválilo realizaci stavby jen v poměrné výši vlastních a dotačních prostředků (v poměru: 40% vlastní prostředky a 60% dotace dle podmínek PSOV). Před podpisem smlouvy o dílo  bude upraven rozpočet stavby tak, aby zásah opravy včetně funkčního odvodnění tvořil celek ve výši celkových nákladů  v rozmezí  250.000,- Kč  až 270.000,-Kč.

ZO schvaluje pro opravu hřiště v Hradišti fa.  Boris Kapr, ZEDNICTVÍ, Blatná za podmínek snížení nákladů realizace díla.
pro  7      hlasů                         
proti   0     hlasů                           
zdrželo se hlasování   0   hlasů

7/ dne 7.5.2010 byl ZO schválen záměr prodeje obecní nemovitosti na pozemku KN st.20 v k.ú. Zahorčičky o výměře 43 m 2. Záměr prodeje  byl zveřejněn od 22.7.2010 do 6.8.2010 na úřední desce OÚ.  Na výše uvedenou nemovitost byl zpracován znalecký posudek č. 2001-66/2010 Ing. Janou Cihlářovou. Cena nemovitosti dle znaleckého posudku činí celkem  42.410,-Kč.  Po projednání ZO rozhodlo, že výše uvedenou nemovitost prodá  panu R. Vlkovi, bytem Zahorčičky čp.12 za cenu dle znaleckého posudku č. 2001-66-2010 s tím, že na pozemek  p.č. KN  611  bude  zřízeno věcné břemeno přístupu k prodávané nemovitosti. Pokud s tímto rozhodnutím bude výše jmenovaný souhlasit, zašle na OÚ Hradiště písemné sdělení , že uvedenou cenu nemovitosti akceptuje a souhlasí s podmínkami prodeje.

ZO souhlasí s prodejem budovy na pozemku st. 20 v k. ú. Zahorčičky za cenu dle znaleckého posudku č. 2001-66-2010 a se  zřízením věcného břemene přístupu na pozemek p.č. KN 611 v k.ú. Zahorčičky.
pro    7  hlasů                         
proti    0 hlasů                           
zdrželo se hlasování     0 hlasů

8/ Došlá pošta:
a/  Na OÚ došla dne 9.7,2010 žádost o odkoupení části obecního pozemku  p.č.  KN 2329 v k. ú. Hradiště od p. Stanislava Hlavsy, bytem Libušská 251/180, Praha 4. ZO žádost projednalo a rozhodlo, že část tohoto obecního pozemku   neprodá .
ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 2329 v k.ú. Hradiště
pro    6 hlasů                         
proti    1 hlas                           
zdrželo se hlasování    0  hlasů

b/ Na OÚ došla dne 7. 9. 2010 žádost od MŠ Kasejovice o příspěvek na dozor při přepravě dětí  do mateřské školy. Z naší obce se jedná o 4 děti.  ZO žádost projednalo  a schválilo příspěvek v celkové částce  10.000,-Kč. na školní rok 2010/2011 (12 měsíců).
ZO schvaluje finanční příspěvek na dozor při dopravě dětí autobusovou dopravou MŠ Kasejovice v celkové částce 10.000,- Kč  na školní rok 2010/2011  (12 měsíců)
pro 7     hlasů                         
proti 0       hlasů                           
zdrželo se hlasování  0    hlasů

 

c/  Na OÚ došla dne 7. 9. 2010 žádost od rodiny Lehečků, bytem Hradiště 72 o pokácení 6 olší u potoka. ZO žádost projednalo a rozhodlo, že je nutné kácení olší u potoka v Hradišti řešit  celkově. Je nutno přizvat a požádat o vyjádření orgány životního prostředí a vlastníka vodního  toku.  Tato žádost bude muset být  řešena až po zvolení nového ZO.     
ZO bere žádost rodiny  Lehečkových  ohledně kácení olší na vědomí.

Zapsal:  Braun Petr

Ověřovatelé: F. Červený, J. Ladmanová

Zveřejněno: 20.9.2010