Zápis 5/2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 27.11.2009 v Bezděkově od 19.00 hodin.

5/2009
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne  27.11.2009 v Bezděkově od 19.00 hodin.
Přítomní členové ZO:  F. Červený, J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová,     J. Ladmanová,
Občanů z řad veřejnosti přítomno:  14
Ověřovatelé zápisu:  Suda Josef, Chvátal Jiří
Zapisovatel zápisu:  Braun Petr
Jednání řídil:        Braun Petr

Program:

 1. Zahájení.
 2. Určení ověřovatelů zápisu.
 3. Rozpočtová opatření č.7 a 8/2009
 4. Přidělení čísla popisného.
 5. Zprávy Finančního výboru
 6. Návrh rozpočtu na rok 2010
 7. Odpadové hospodářství
 8. Došlé žádosti
 9. Došlá pošta
 10. Posouzení stavu lípy v Hradišti
 11. Žádost o pokácení topolů v Bezděkově a Hradišti
 12. Závěr

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil s programem jednání.

2/ Dále byli navrženi a schváleni ověřovatelé zápisu.

3/ Zastupitelstvu  obce byla předložena ke schválení rozpočtová opatření č. 7/2009 a č. 8/2009, která sestavil Finanční výbor obce spolu s účetní obce a schválil je starosta a místostarosta obce.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č.7/2009 a č.8/2009.
pro  7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0  hlasů

4/ Dne 19.11.2009 požádala Obec Hradiště OÚ Hradiště o přidělení čísla popisného ke zkolaudované obecní veřejné klubovně  v  k. ú. Hradiště na stavební parcele číslo 114. Bylo předloženo kolaudační rozhodnutí č.j. 588/2009/Výst. ze dne 8.10. 2009, které nabylo právní moci dne 28.10.2009 a geometrický plán umístění stavby č. 130-30/2009. Podle číselné řady v k.ú. Hradiště bylo přiděleno  popisné číslo  81.
ZO schvaluje přidělení  čísla popisného 81  pro  OBECNÍ VEŘEJNOU KLUBOVNU na stavební parcele číslo 114 v k.ú..Hradiště.
pro  7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0  hlasů

5/ Byly předneseny zprávy  č.8/2009 a 9/2009 Finančního výboru obce. Obě zprávy popisují kontrolu rozpočtu v roce 2009.
ZO bere zprávy Finančního výboru obce  č.8/2009 a č. 9/2009 na vědomí.

6/ Starosta obce požádal přítomné členy ZO , aby se vážně zabývali přípravou rozpočtu na rok 2010 a nedocházelo tak k zbytečným průtahům při schvalování návrhu rozpočtu a samotného rozpočtu. V rámci odsouhlasených žádostí o dotace z „Programu rozvoje venkova“ je nutno věnovat přípravě rozpočtu velkou pozornost. Např. je nutné do rozpočtu začlenit již schválenou položku úhrady územního plánu pro všechny spádové obce cca 300.000,- Kč, a dále projektovou dokumentaci na „Kulturní centrum Bezděkov“ 300.000,- Kč.
ZO vzalo tuto připomínku na vědomí

7/ ZO byla předložena tabulka s průběžným financováním odvozu komunálního a ostatního odpadu v našich spádových obcích.  
V diskuzi k vývozu plastového odpadu se ZO dohodlo, že by bylo nejlepší kontejnery na plasty vrátit, případně vyměnit za kontejnery na sklo a vytříděný plast svážet 4x do roka do přistavěných velkoobjemových kontejnerů. ZO obdrží přehled financování vývozu plastového odpadu a na dalším zasedání ZO se rozhodne, zda se kontejnery na plasty zruší.

8/ Dne 25.11.2009 došla na OÚ žádost pana M.Kubalíka , R.Pedála a zástupce fa. 1st Stone s.r.o.  T.Skály o vyjádření k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 2211 v k.ú. Hradiště dle přiloženého situačního plánku. ZO žádost projednalo a souhlasí se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na výše uvedeném pozemku v k.ú. Hradiště dle předloženého plánku.
ZO souhlasí se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 2211 v k.ú. Hradiště dle předloženého plánku.
pro  7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0  hlasů

9/ Dne 18.10.2009 došla na OÚ žádost od p. H. Chvátalové o odprodej obecního pozemku p.č. 2122/2 o výměře 64 m2. ZO žádost projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště.
ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště.
pro  7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0  hlasů

10/ Starosta obce podal informaci ohledně provozu autobusové linky č. 143445 Praha-Lnáře-Kasejovice-Sušice, kterou provozuje firma BOSÁK BUS, spol.s.r.o. Tato společnost bude provoz na výše uvedené lince provozovat jen do 31.1.2010 z důvodu dlouhodobé záporné ekonomické bilance.
ZO bere na vědomí konec provozu na autobusové lince č. 143445.

11/ ZO byl předložen k projednání geometrický plán č. 132-148/2009 ze dne 21.10.2009, který byl vyhotoven Ing. K.Němečkem za účelem odprodeje části obecního pozemku p.č. 2268 v k.ú.Hradiště.
ZO schvaluje geometrický plán č. 132-148/2009 ze dne 21.10.2009.
pro  7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0  hlasů

12/ ZO projednalo situaci ohledně obecního bytu v Hradišti čp.77, který byl minulým nájemcem uvolněn. Obec Hradiště nechala uvedený byt ocenit , aby jej mohla nabídnout k prodeji. ZO se dohodlo, že uvedený byt nabídne k prodeji.
ZO souhlasí se záměrem odprodeje obecního bytu v Hradišti čp.77.
pro  7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0  hlasů

13/ Při kontrole lipového stromořadí na návsi v Hradišti byl zjištěn výskyt houbových plodnic na předposlední lípě při pohledu od kaple. Starosta obce seznámil přítomné s tím, že bude oslovena fa. Baobab o návrh provedených zásahů a předložení cenové nabídky.
ZO bere na vědomí zajištění ozdravného zásahu na lípě v hradišti na návsi fa. BAOBAB.

14/ Diskuse:

 • písemně požádat SÚS Starý Plzenec o zajištění pokácení vzrostlých topolů před obcí Bezděkov a za obcí Hradiště směrem na Blatnou – důvodem podání žádosti jsou značně proschlé větve, které při povětrnostním počasí padají na vozovku
 • dotaz na výsledky referenda ohledně pokácení lípy u hřbitova v Bezděkově
 • dotaz na výsledky referenda ohledně hluku z fa. Haas Fertigbau Chanovice

Zapsal: Braun Petr

Ověřovatelé:  Suda Josef, Chvátal Jiří

Zveřejněno: 03.12.2009