Zápis 5/2008

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 5.8.2008 od 7.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hradišti.

Zápis 5/2008
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 5.8.2008 od 7.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hradišti.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Ladmanová Jaroslava, Punčochářová Hana, Suda Josef

Omluveni: Ing. Červený František

Přítomní z řad veřejnosti:
Zapisovatel zápisu: Tesařová Alžběta- pracovnice OÚ

Zahájení
Mimořádné zahájení Zastupitelstva obce Hradiště zahájil a řídil starosta obce Petr Braun. Zasedání bylo zahájeno.

Program:

  1. Převzetí osvědčení člena zastupitelstva a složení slibu.
  2. Volba předsedy kontrolního výboru.
  3. Odměna nového člena ZO.

Program byl schválen.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se:

Návrhová a mandátová komise:
Ve složení: Braun Petr, Novák Pavel
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se:
Návrhová a mandátová komise byla schválena

Ověřovatelé zápisu:
Ladmanová Jaroslava, Suda Josef
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se:
Ověřovatelé zápisu byli schváleni

1/ Převzetí osvědčení člena zastupitelstva a složení slibu.
Předkládá: Braun Petr – starosta obce
Dne 23.7.2008 členka Zastupitelstva obce Hradiště a předsedkyně kontrolního výboru PeadDr. Bohumila Kotyzová podala rezignaci na funkci členky zastupitelstva a na mandát člena Zastupitelstva obce Hradiště z důvodu nespokojenosti a nepochopení ze strany některých členů zastupitelstva obce. Proto byl vyzván náhradník téže volební strany „Sdružení nezávislých kandidátů-Změna“ z výsledků voleb do Zastupitelstva obce Hradiště konaných ve dnech 20.10. – 21.10.2006, k nastoupení na uvolněný mandát a to p. Jiří Chvátal, bytem Hradiště čp.10. Dalšími náhradníky v pořadí jsou: Miroslav Merhout, Marcela Čadová , Marta Šulcová. Pan Jiří Chvátal souhlasí s nastoupením na uprázdněný mandát po bývalé člence zastupitelstva obce za stranu „Sdružení nezávislých kandidátů- Změna“ paní PeadDr. Bohumilu Kotyzovou. V souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších změn a předpisů předává nastupujícímu členovi zastupitelstva obce na uvolněný mandát v zákonné lhůtě osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a to dne 24.7.2008 tj. v souladu se zákonem následující den po vzdání se mandátu bývalým členem zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Hradiště konstatuje, že člen Zastupitelstva obce Hradiště složí po přečtení slibu člena zastupitelstva obce v souladu s § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů, před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem.
Převzetí osvědčení člena zastupitelstva a složení slibu.
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí, že členka Zastupitelstva obce Hradiště a předsedkyně kontrolního výboru PaedDr. Bohumila Kotyzová podala rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce Hradiště dne 23.7.2008.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se:
Převzetí osvědčení člena zastupitelstva a složení slibu.
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí, že na základě výsledků voleb do Zastupitelstva obce hradiště v roce 2006 se náhradníkem na uvolněný mandát po PaedDr. Bohumile Kotyzové stal kandidát z volební strany „Sdružení nezávislých kandidátů – Změna“ pan Jiří Chvátal.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se:
Převzetí osvědčení člena zastupitelstva a složení slibu.
Zastupitelstvo obce Hradiště v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obce ve znění pozdějších změn a předpisů předalo po ověření výsledků voleb do zastupitelstva obce v roce 2006 panu Jiřímu Chvátalovi nar. 18.4.1953, trvale bytem Hradiště čp.10, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce dne 24.7.2008.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se:
Převzetí osvědčení člena zastupitelstva a složení slibu.
Zastupitelstvo obce Hradiště konstatuje, že člen Zastupitelstva obce Hradiště pan Jiří Chvátal složil slib člena Zastupitelstva obce Hradiště v souladu s § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů, před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a potvrdil složení slibu svým podpisem.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se:

2/ Volba předsedy kontrolního výboru
Návrhová a mandátní komise navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru pana Jířího Chvátala, bytem Hradiště čp.10. Pan Jiří Chvátal tuto funkci odmítl, a chce být pouze členem zastupitelstva obce.
Dále návrhová a mandátní komise navrhla na funkci předsedkyně kontrolního výboru paní Jaroslavu Ladmanovou. Paní J. Ladmanová tuto funkci přijímá. ZO schvaluje do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Jaroslavu Ladmanovou.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se: 1

3/ Odměna nového člena zastupitelstva obce
Návrhová a mandátní komise navrhla odměnu pro člena zastupitelstva obce ve výši 140,- Kč, ve smyslu nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Zastupitelstvo obce Hradiště stanovuje ve smyslu nařízení vlády č.37/2003 Sb. odměnu členovi zastupitelstva obce panu Jiřímu Chvátalovi ve výši 140,- Kč. Odměna ve stanovené výši mu bude vyplácena od 1.8.2008.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se: 1
Návrhová a mandátní komise navrhla odměnu pro člena zastupitelstva obce, který zároveň vykonává funkci předsedy kontrolního výboru ve výši 550,- Kč, ve smyslu nařízení vlády č.37/2003 Sb.
Zastupitelstvo obce Hradiště stanovuje a schvaluje ve smyslu nařízení vlády č.37/2003 Sb. odměnu předsedkyně kontrolního výboru paní Jaroslavě Ladmanové ve výši 550,- Kč. Odměna ve stanovené výši jí bude vyplácena od 1.8.2008.
hlasy pro: 5 hlasy proti: zdrželi se: 1

Zapsala: Tesařová Alžběta
Ověřovatelé: Ladmanová Jaroslava
Suda Josef

Zveřejněno: 06.8.2008