Zápis 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 9.8.2016 v Hradišti od 19.00 hodin.

4/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 9.8.2016 v Hradišti od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Benešová Daniela,
Rolníková Jana, Krliš Václav,  Braun Petr

Přítomní z řad veřejnosti:   3 občané

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu pí. Danielu Benešovou a p. Petra Brauna a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Před hlasováním starostka obce navrhla doplnění programu o jeden bod a to projednání „Smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-0010224/2 Hradiště u Blatné, č.p. 1, PJ, kNN“ mezi Obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s. Po té dala možnost vyjádřit se přítomným občanům. Pak bylo přistoupeno k hlasování.  

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 3/2016
5/ Zpráva Finančního výboru
6/ Zpráva Kontrolního výboru
7/ Propachtování části pozemku v k.ú. Bezděkov u Kasejovic
8/ Nabídka k prodeji pozemků z majetku státu (vodní plochy)
9/ Příloha k OZV č. 2/2015 na rok 2017
10/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti.
11/ Různé
12/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání v upraveném znění.

Výsledek hlasování:  Pro:   7  hlasů      Proti:    0 hlasů  Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č. 92  bylo schváleno.

3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 3/2016.

4/  Rozpočtové opatření č. 3/2016

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.3/2016 ze dne 1.7.2016. Toto opatření navrhl a sestavil Finanční výbor spolu s účetní obce a schválila jej starostka obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.

Výsledek hlasování:   Pro:   7  hlasů            Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:   0   hlasů
Usnesení č. 93  bylo schváleno.

5/  Zpráva Finančního výboru

Přítomní byli seznámeni se zprávami Finančního výboru obce Hradiště ze dne 31.5.2016 a ze dne 1.7.2016.
Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávy Finančního výboru obce Hradiště ze dne 31.5.2016 a ze dne 1.7.2016.

6/  Zpráva Kontrolního výboru.

Přítomní byli seznámeni se zprávou Kontrolního výboru obce Hradiště ze dne 18.7.2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru obce Hradiště ze dne 18.7.2016.

7/ Propachtování části pozemku v k. ú. Bezděkov u Kasejovic

Na zasedání zastupitelstva dne 12.4.2016 byla projednávána žádost pí. J. Hájkové o pronájem části obecního pozemku p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic ze dne 11.4.2016. V žádosti nebylo uvedeno přesné označení části pozemku, proto se rozhodnutí o pronájmu odložilo. Pí. J. Hájková po té  doložila na mapce přesné označení části výše zmíněného pozemku - cca 150 m2, který chce od Obce Hradiště pronajmout. Na zasedání zastupitelstva obce dne 7.6.2016 byl schválen záměr zemědělského pachtu části tohoto pozemku. Záměr zemědělského pachtu pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od 13.6.2016 do 13.7.2016. Do této doby neprojevil nikdo jiný zájem o propachtování zmíněného pozemku. Po projednání bylo přistoupeno k  hlasování o propachtování  části (cca 150 m2 ) uvedeného pozemku pí. J. Hájkové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje propachtování části pozemku (cca 150 m 2) p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic paní J. Hájkové.

Výsledek hlasování:   Pro:   7  hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:    0  hlasů
Usnesení č. 94  bylo schváleno.

8/ Nabídka k prodeji pozemků z majetku státu (vodní plochy)

Dne 28.6.2016 došla na OÚ Hradiště nabídka k prodeji majetku státu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nabízené nemovitosti:
p. č. KN 2140 o výměře 1390 m 2, 2142 o výměře 486 m 2 a 2143/1.
Jedná se o vodní plochy, koryta vodního toku přirozená nebo upravená v k. ú. Hradiště u Kasejovic. V případě zájmu  bude prodej realizován za cenu v místě a čase obvyklou, která bude stanovená v souladu s platnými oceňovacími předpisy. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště schvaluje odkoupení majetku státu - pozemků p.č. KN 2140, 2142 a 2143/1 v k. ú. Hradiště u Kasejovic.

Výsledek hlasování:   Pro:  7   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:    0  hlasů
Usnesení č. 95    bylo schváleno.

9/ Příloha k OZV č. 2/2015 na rok 2017

Starostka obce seznámila přítomné s přílohou k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 na rok 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí přílohu k vyhlášce č. 2/2015 na rok 2017.

10/  Smlouva o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání a ke schválení „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010224/2 Hradiště u Blatné, č.p. 1, PJ, kNN“ mezi Obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010224/2 Hradiště u Blatné, č.p. 1, PJ, kNN“ mezi Obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s.

Výsledek hlasování:   Pro:  7   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:    0  hlasů
Usnesení č. 96    bylo schváleno.

11/  Různé

a)Starostka obce podala informaci o neposkytnutí požadovaných dotací na věcné vybavení SDH . Důvodem neposkytnutí dotace je, že JSDHO je bez odborné a personální způsobilosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí informaci o neposkytnutí dotací na věcné vybavení SDH.

b)Starostka podala informaci o konání veřejné dražby movitých věcí v Hradišti 77.

c)Starostka obce seznámila přítomné s nabídkou pouťových atrakcí na pouť v Bezděkově. Bylo dohodnuto, že se nabídka na letošní pouť přijme.

d)Starostka obce informovala o průběhu vytváření pasportu komunikací, který pro obec zpracovává p. Mareš.

12/ Diskuse

a)P. Novák – v Bezděkově u č. p. 46 je nutno uklidit chodník
- je nutno u  místního rozhlasu v Bezděkově dodělat odposlech a některé
reproduktory nefungují.

b)P. Suda – navrhl, aby se oba sbory dobrovolných hasičů domluvily a absolvovaly proškolení společně.

c)P. Braun – podal informaci o dotačních titulech na lesní techniku
-  upozornil na propadlé katro v místě napojení na kanalizaci u č.p. 48 v Hradišti
- upozornil na nutnou opravu prostranství před č.p. 59 v Hradišti
- podotkl, že by se měl řešit  problém se skládkou u Jamského rybníka
- požadoval zabetonování uvolněných a rozježděných svodnic na cestě na Vratilovku
- poukázal na splavování zeminy z kukuřičných polí na obecní komunikaci a podotkl, že ten kdo na polích hospodaří,  by měl splavenou zeminu odvézt a nikoli jen odhrnout stranou
- požadoval dohled nad tím, aby se zbytečně nedělaly cesty tam, kde nemají.

d)P. Chvátal – oznámil, že byla opravena poškozená cesta u nově zbudovaného rybníka v Hradišti.

e)Pí. Vlková – vznesla dotaz, proč se stále přemisťují kontejnery na separovaný odpadv Zahorčičkách.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 21:50  hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.3/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 15.8.2016. 

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Daniela Benešová, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 24.8.2016