Zápis 4/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 19.8.2015 v Hradišti od 18.00 hodin.

4/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 19.8.2015 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef,
Benešová Daniela, Vařeková Jana, Krliš Václav
Omluveni: Braun Petr  

Přítomní z řad veřejnosti:    občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu pí. Danielu Benešovou a p. Pavla Nováka a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Rozpočtové opatření č. 5/2015.
4/ Zpráva Finančního výboru
5/ Zpráva Kontrolního výboru
6/ Oprava veřejných prostranství
7/ Různé
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro: 6  hlasů      Proti: 0 hlasů         Zdrželi se: 0  hlasů
Usnesení č. 43 bylo schváleno.

Po schválení programu proběhla kontrola plnění minulého usnesení zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 3/2015.

3/  Rozpočtové opatření č. 5/2015
Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.5/2015 ze dne
1.7. 2015. Toto opatření navrhl a sestavil finanční výbor spolu s účetní obce a schválila jej starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č.5/2015.

4/  Zpráva Finančního výboru obce Hradiště

Přítomní byli seznámeni se zprávou Finančního výboru ze dne 1.7.2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 1.7.2015.

5/  Zpráva Kontrolního výboru obce Hradiště

Přítomní byli seznámeni se zprávou Kontrolního výboru ze dne  29.7.2015.    

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 29.7.2015  .

6/  Oprava veřejných prostranství

Arch. Ing. Jiří Kučera zpracoval „Studii řešení veřejných prostranství“. Jedná se o nový povrch těchto řešených území, který je zčásti navržen živičný, zčásti jako betonová nebo kamenná dlažba. Některé části zůstávají travnaté. Tyto tři druhy ploch oddělují obrubníky. V Bezděkově je ještě oproti původnímu , navržena nová kanalizační vpust propojená podzemní kanalizací (nyní povrchový žlab). Do nově navržené vpusti je sveden i podélný povrchový kanálek s mříží, zapuštěný v dlážděné ploše před obecním domem. Firma Eurovia Silba, a.s. Plzeň zpracovala nový položkový rozpočet, který navazuje na studii řešení veř.  prostranství. Jsou zpracovány dva návrhy, jedna varianta je na dláždění betonovou dlažbou (zámková dlažba), druhá varianta je dláždění žulou. V Hradišti se cena obou variant liší o 40.200,-Kč, v Bezděkově o 57.400,-Kč. Celková cena úprav je 896.000,-Kč (kámen). K projednání byla též předložena smlouva o dílo s fa. Eurovia Silba, a.s. Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje opravu veřejných prostranství v Hradišti a v Bezděkově s dlážděním žulou.

Výsledek hlasování:   Pro:    6  hlasů              Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:  0  hlasů
 Usnesení č. 44  bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava veřejných prostranství“ za celkovou cenu úprav 896.052,66 Kč.

7/  Různé

a)Příspěvek na přístupovou cestu k č. p. 50 v Bezděkově.

Na minulém zasedání ZO byla projednávána žádost manželů Holubových na finanční příspěvek na přístupovou komunikaci k rodinnému domu čp.50 v Bezděkově. Tato záležitost byla konzultována s odborným poradenským centrem pro obce. Panem Holubem byl předložen doklad o nákladech na opravu příjezdové cesty k RD č. p.50 v Bezděkově v částce 50.000,-Kč.
Návrhy:
1) D. Benešová – v minulosti obec pochybila, navrhuji úhradu části nákladu v částce 10.000,-Kč. 
2) J. Ladmanová – navrhuji příspěvek v částce 10.000,-Kč. Zdůraznila určité pochybení ze strany obce v minulosti (MNV) při zajištění přístupové cesty
k rodinnému domu č. p. 50 v Bezděkově.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 10.000,-Kč manželům Marii a Václavu Holubovým na úhradu části nákladů na přístupovou cestu k nemovitosti čp.50 v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro:    5  hlasů              Proti:  1 hlas           Zdrželi se:  0  hlasů
Usnesení č. 45   bylo schváleno.

b)Exekuce- Doležalovi

 Starostka obce podala přítomným informaci ohledně exekuce manželů Doležalových. Pan Vilém Doležal 22.12.2014 zemřel, dědické řízení bylo zastaveno, neboť nezanechal žádný majetek. Proto nastaly důvody pro zastavení exekuce. Soudní exekutor vyzval Obec Hradiště jako oprávněného , aby se ve lhůtě 10ti dnů od doručení výzvy vyjádřil, zda souhlasí se zastavením exekuce. Přestože Obec Hradiště vyjádřila nesouhlas se zastavením exekuce, Okresní soud Plzeň-jih rozhodl, že řízení proti Vilému Doležalovi se zastavuje. Oprávněný a povinný nemají navzájem nárok na náhradu nákladů řízení podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť řízení proti povinnému bylo zastaveno z důvodu, který procesně žádný z účastníků nezavinil (smrt povinného bez procesního nástupce).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zastavení exekuce proti oprávněnému Vilému Doležalovi.

c) Starostka obce seznámila přítomné o jednání na Katastrálním úřadu ohledně digitalizace intravilánu k. ú. Hradiště u Kasejovic. Digitalizace je naplánovaná v roce 2016.

  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o digitalizaci intravilánu v k.ú. Hradiště u Kasejovic

d) Starostka obce podala informaci o jednání s projektantkou pí. Přibáňovou  o zpracování projektu na sjezd ze státní komunikace na pozemek p. č. 2267 v 

k. ú. Hradiště u Kasejovic.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o zpracování projektu na sjezd ze státní komunikace na pozemek p. č. 2267 v k. ú. Hradiště u Kasejovic.

e) Dále starostka obce informovala přítomné o realizaci projektu na ČOV u obecní budovy čp.62 v Hradišti. Vzhledem k náročnosti zpracování projektu bude ČOV realizována nejdříve v roce 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o projektu na ČOV u č. p. 62 v Hradišti.

f) Starostka obce informovala přítomné o opravě obecního bytu č.3 v budově čp.62 v Hradišti. Byla odstraněna plíseň a provedena sanace zdiva, po té bylo na podlahu  položeno lino místo plísní zničeného koberce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o opravě obecního bytu v Hradišti  č. p. 62.

g) Dále následovala informace starostky obce o dotačních titulech na opravy lesních cest. Navrhla rekonstrukci  cesty, vedoucí podél lesa v Křenči , na kterou by se mohla podat žádost o dotace. Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotace na rekonstrukci lesní cesty v Křenči.

Výsledek hlasování:   Pro:    6  hlasů              Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:  0  hlasů
 Usnesení č. 46  bylo schváleno.

h) Starostka informovala přítomné o znovu  podání žádosti o dotace na zřízení dětského hřiště. V roce 2014 byla naše žádost zamítnuta. V roce 2015 jsme zařazeni jako náhradníci v případě odmítnutí dotace jiného žadatele.

9/ Diskuse

a) Pí.  Kotyzová – dotaz na termín opravy státní komunikace vedoucí od kapličky v Hradišti směrem na Blatnou. 

Odpověď: SÚS PK bude tuto komunikaci opravovat v září 2015.

b) P. Kotyza – dotaz na opuštěnou bývalou prodejnu smíšeného zboží v majetku ZKD Plzeň.
Odpověď: několikrát bylo telefonicky jednáno s vedením ZKD o odkoupení této nemovitosti. Vždy slíbili, že se po projednání ozvou. Dosud se neozvali. Obec bude usilovat o osobní jednání se zástupci ZKD Plzeň.  

c) P. Chvátal J. – dotaz na odizolování budovy HZ v Hradišti. Do budovy stále teče, je vlhký západní štít budovy.

Odpověď: na tuto závadu byli pozváni odborníci, kteří navrhovali řešení, které se místním občanům nelíbilo. Je potřeba najít řešení, aby nedocházelo k poškozování štítu budovy HZ.
Dále  p. Chvátal poukázal na zvážení možnosti napojení odpadních vod z budovy HZ v Hradišti na ČOV.  

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 19.20 hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.5/2015

Zápis byl vyhotoven dne:   20.8.2015  

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Daniela Benešová, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 02.9.2015