Zápis 4/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 9.7.2014 v HRADIŠTI od 16.00 hodin.

4/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 9.7.2014 v HRADIŠTI od 16.00 hodin.

Přítomní členové ZO:,Merhout Miroslav, Ladmanová Jaroslava,
Čada Karel, Šulc Václav

Omluvení členové ZO: Novák Pavel, Braun Petr, Červený František
              
Přítomní z řad veřejnosti: 2

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Merhout, Václav Šulc

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
  1/ Schválení programu
  2/ Určení ověřovatelů zápisu
  3/ Kontrola usnesení
  4/ Stanovení počtu členů nově zvoleného ZO Hradiště při volbách konaných ve dnech
     10. a 11. 10. 2014
  5/ Různé
  6/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   4     Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 225    bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p.Miroslava Merhouta a Václava Šulce a  zapisovatelem    pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
   
    
     
3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 3/2014 z 5.6.2014 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

  Návrh usnesení:
       Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení č.3/2014 z 5.6.2014.

 4/ Stanovení počtu členů nově zvoleného ZO Hradiště při volbách konaných ve dnech
     10. a  11. 10. 2014

Zastupitelstvo obce projednalo stanovení počtu členů do nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště . Po projednání zastupitelstvo stanovilo počet členů 7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje stanovení počtu členů nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště při volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 v počtu 7 členů.

Výsledek hlasování:   Pro: 4                  Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 226   bylo schváleno.

5/ Různé

  1. Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání „Rozpočtové opatření č. 2/2014“ ze dne 4.6.2014. Toto opatření sestavila a navrhla účetní obce spolu s Finančním výborem obce a schválila starostka obce. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č.2/2014.

  1. Starostka obce podala informaci o projektu „Digitální technické mapy Plzeňského kraje“ (DTM PK). V současnosti je projekt DTM PK v provozní fázi a je plně připraven plnit požadovanou funkčnost. Je na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda se do projektu obec zapojí. Podklady k tomuto projektu budou zaslány jednotlivým členům zastupitelstva obce k posouzení a rozhodnutí . O zapojení obce do projektu DTM PK se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva obce.

10/ Diskuse

  1. pí. Vlková -  upozornila na ucpané okapy na obecní budově čp.10 v Zahorčičkách. Je nutno okapy co nejdříve vyčistit, aby nedošlo k poškození budovy.
  2. pí. Vlková – navrhla úklid veřejného prostranství u čp. 7 v Zahorčičkách.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 16.30 hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.2/2014

Zápis byl vyhotoven dne: 10.7.2014

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Miroslav Merhout, Václav Šulc a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 15.7.2014