Zápis 4/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 16.8.2012 v HRADIŠTI od 20.00 hodin.

4/2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 16.8.2012 v HRADIŠTI od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav,  Čada Karel, Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Braun Petr,

Omluvení členové ZO:   František Červený 
              
Přítomní z řad veřejnosti:  5 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová  Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Braun Petr,  Šulc Václav

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Rozpočtová opatření č.2/2012,3/2012,4/2012 a 5/2012
5/ Příspěvek na žáka-město Blatná
6/ Vyhláška obce Hradiště (Požární řád)
7/ Různé
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 128   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisup.Petra Brauna a p. Václava Šulce a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č.3/2012 ze 17.5.2012 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtová opatření č.2/2012,3/2012,4/2012 a 5/2012

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání rozpočtová opatření č. 2/2012, které bylo sestaveno k 31.3.2012, č.3/2012, které bylo sestaveno k 31.5.2012, č. 4/2012, které bylo sestaveno k 30.6.2012 a č. 5/2012, které bylo sestaveno k 31.7.2012. Tato opatření sestavil finanční výbor obce spolu s účetní obce a byla schválena starostkou obce a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2012, č. 3/2012, č. 4/2012 a č. 5/2012.

Výsledek hlasování:   Pro:   6          Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 129    bylo schváleno.

5/ Příspěvek na žáka-město Blatná

Na OÚ došlo dne 14.6.2012 vyúčtování neinvestičních výdajů na žáka za rok 2011 a plánované neinvestiční výdaje na 1 žáka na rok 2012 z Města Blatná, zřizovatele ZŠ T.G.Masaryka, Blatná. Požadovaný příspěvek  činí celkovou částku 9.749,-Kč. Zastupitelstvo vyúčtování projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu neinvestičních výdajů na žáka na rok 2012 Městu Blatná, zřizovateli ZŠ T.G. Masaryka Blatná, ve výši 9.749,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:  6           Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 130  bylo schváleno.

6/ Vyhláška obce Hradiště

Vyhláška č.1/2012 (Požární řád obce) byla projednávána na zasedání ZO dne 20.3.2012. Bylo zde poukázáno na nedostatky ve vyhlášce. Obec nechala vypracovanou vyhlášku ověřit a posoudit úředně způsobilou osobou. Vyhláška má dle této osoby všechny náležitosti. Po projednání se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyhlášku č.1/2012 (Požární řád)

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se:  
Usnesení č. 131     bylo schváleno.

7/ Různé

 • Dne 2.8.2012 došla na OÚ žádost o vyjádření k pomístnímu názvosloví od firmy GEOREAL spol.s.r.o. Plzeň (zpracovatel  KPÚ Bezděkov) v rámci KPÚ Bezděkov. Byly přiloženy i seznamy místních a pomístních názvů a jejich grafický přehled. Pan Karel Čada zkontroloval a projednal s místními pamětníky všechna názvosloví. Názvy v uvedených seznamech jsou správné a souhlasí. Pouze chybí upřesnění daného místa v mapě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s pomístním názvoslovím v k.ú. Bezděkov dle předložených seznamů .

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 132     bylo schváleno.

 • Dne 8.8.2012 došla na OÚ výpověď z nájmu  z obecního bytu v Bezděkově čp.41 a výpověď  odběru vody z obecního vrtu, obojí ke dni 30.9.2012 od paní Jany Hájkové.

ZO obě výpovědi projednalo a vzalo na vědomí. Dále se ZO usneslo na tom, že schválí záměr pronájmu obecního bytu v Bezděkově čp.41.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí výpověď z nájmu bytu v Bezděkově čp.41 a výpověď na odběr vody z obecního vrtu v Bezděkově ke dni 30.9.2012.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje záměr pronájmu obecního bytu v Bezděkově čp.41.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 133     bylo schváleno.

 • Dne 23.7.2012 na OÚ došla výpověď z členství v Kulturní komisi obce Hradiště ze zdravotních důvodů od paní Hany Punčochářové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere výpověď z členství v kulturní komisi obce od paní Hany Punčochářové na vědomí.

 • Dne 13.8.2012 došla na OÚ žádost od pana Radka Vlka o souhlas se stavebními úpravami na stavbě st. p. č. 20 v k.ú. Zahorčičky. Na minulém zasedání byla projednávána změna užívání této stavby na rekreační. Nyní pan Vlk předložil projektovou dokumentaci , dle které  část stavby zasahuje na obecní pozemek p.č. 611. Po projednání žádosti se ZO usneslo, že nesouhlasí se stavebními úpravami dle předložené dokumentace a  bylo   navrženo, že se situace může  řešit směnou pozemku.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje stavební úpravy na stavbě st. p. č. 20 v k.ú. Zahorčičky dle předložené dokumentace.

Výsledek hlasování:   Pro:   1     Proti: 5       Zdrželi se: 

 • Dále starostka obce podala informaci o konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.
 •  

8/ Diskuse

 • Radek Vlk - námitka na nedostatečné udržování obecních pozemků a zeleně v Zahorčičkách (mez, u vývěsky). Bylo přislíbeno, že dojde k nápravě.
 • Josef Suda – konstatoval, že dříve sekával trávu na obecním prostranství sám a trávu dával svému dobytku. Nyní tato prostranství sečou obecní zaměstnanci, ale trávu odvážejí do odpadu. Pan Suda by měl zájem o posečenou trávu pro dobytek.
 • Anna Vlková – dotaz na průjezd kamionů obcí. Zatím se to ještě nepodařilo vyřídit. Je to stále v jednání a situace se řeší.
 • Petr Braun – podal návrh, aby obec podala žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje na důkladnou opravu komunikací v naší oblasti.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 21.20 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 2/2012
 • Rozpočtové opatření č. 3/2012
 • Rozpočtové opatření č. 4/2012
 • Rozpočtové opatření č. 5/2012

Zápis byl vyhotoven dne:   21.8.2012

Zapisovatel: Tesařová Alžběta

Ověřovatelé: Braun Petr, Šulc Václav

Starostka: Jaroslava Ladmanová

Zveřejněno: 31.8.2012