Zápis 4/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 27.6.2011 v Bezděkově od 19.00 hodin.

4/2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 27.6.2011 v Bezděkově  od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, Braun Petr, Čada Karel,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Červený František

Přítomní z řad veřejnosti:

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Merhout, František Červený

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisup.Miroslava Merhouta a p. Františka  Červeného a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 3/2011 z  25.5.2011 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.3/2011 k 31.5.2011
 2. Závěrečný účet za r. 2010  a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce     za r. 2010
 3. Příspěvek ZKD Plzeň
 4. Různé
 5. Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:     7            Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 63 bylo schváleno.

1/  Rozpočtové opatření k 31.5.2011

Zastupitelstvu obce bylo  předloženo rozpočtové opatření č. 3/2011, které bylo sestaveno k 31.5.2011 účetní obce a schváleno starostkou a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č.3/2011.

Výsledek hlasování:   Pro:     7          Proti:                         Zdrželi se:
Usnesení č. 64   bylo schváleno.

2/ Závěrečný účet za rok  2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za   rok  2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2010“ byly zveřejněny na úřední desce obce od 17.5.2011 do 2.6.2011. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2010 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  schvaluje „Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2010“  a „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2010“.

Výsledek hlasování:   Pro:   7            Proti:                         Zdrželi se:
Usnesení č. 65   bylo schváleno.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny závažné chyby a  nedostatky (§ 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) , neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky. Za předchozí roky byly v roce 2010 odstraněny čtyři  nedostatky z pěti zjištěných. Jeden nedostatek nebyl napraven: -§ 4 odst.8 – Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. Jedná se o ocenění pozemků z důvodu pozemkové reformy , kdy z účtu 031 – Pozemky byla odúčtována částka ve výši rozdílu mezi původním a novým oceněním.
Po projednání „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2010“  ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. b)  zákona č. 420/2004 Sb. Zastupitelstvo obce  Hradiště rozhodlo přijmout toto systémové opatření k nápravě chyb a nedostatků za předchozí roky,  uvedených v této zprávě:

 • inventarizace pozemků bude prováděna u každého pozemku zvlášť, nebudou inventarizovány celkovou částkou za katastrální území, náprava bude provedena do 30.9.2011.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje přijetí systémového opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných za uplynulé roky ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. b/ zákona č.420/2004 Sb.

Výsledek hlasování:   Pro:     7      Proti:             Zdrželi se: 
Usnesení č. 66   bylo schváleno.

3/  Příspěvek ZKD Plzeň
Starostka obce  informovala přítomné o jednání s vedením ZKD Plzeň a o stavu místních prodejen v Hradišti a Bezděkově. Obě prodejny jsou k 31.5.2011 ztrátové. Vedení ZKD Plzeň zvažuje jejich uzavření a zrušení. Nyní budou sledovat, zda nedojde ke zlepšení a ke konci r.2011 bude zasedat předsednictvo ZKD, které rozhodne o chodu těchto prodejen. Při jednání vzešel požadavek na finanční příspěvek od obce na zachování provozu obou prodejen. Příspěvek by byl použit na vybavení prodejen a umoření prodělku. Byly vzneseny různé návrhy z řad členů zastupitelstva i veřejnosti. Po vzájemné dohodě bylo dohodnuto, že bude o případném finančním příspěvku jednáno s vedením ZKD Plzeň, kde se také dohodnou podmínky , za jakých bude příspěvek poskytnut a vše bude ošetřeno písemnou smlouvou. Jednáním za Obec Hradiště s vedoucími pracovníky ZKD Plzeň byli  pověřeni členové obecního zastupitelstva pan Pavel Novák a pan Miroslav Merhout.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ZKD Plzeň na zachování místních prodejen v Hradišti a Bezděkově, za podmínek, které budou dohodnuty se zástupci ZKD Plzeň.

Výsledek hlasování:   Pro:    6             Proti:                Zdrželi se:  1
Usnesení č. 67   bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje jednáním se zástupci ZKD Plzeň ohledně zachování provozu prodejen v Hradišti a Bezděkově pana Pavla Nováka a pana Miroslava Merhouta.
Výsledek hlasování:   Pro:  6               Proti:                Zdrželi se:  1
Usnesení č. 68     bylo schváleno.

4/  Různé

 • Zastupitelstvu obce byla  předložena k projednání inventarizace obce za rok 2010 k 31.12.2010. Po projednání zastupitelstvo obce rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizaci za rok 2010 k 31.12.2010.

Výsledek hlasování:   Pro:  7               Proti:                Zdrželi se: 
Usnesení č. 69     bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné s průběhem skartačního řízení, spojeného s odbornou prohlídkou písemností a odbornou archivní dohlídkou spisové služby, které proběhlo dne 17.6.2011 u Obecního úřadu Hradiště. Řízení provedla ředitelka Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Mgr. Petra Martínková. Dokumenty vzniklé z činností Obecního úřadu Hradiště a jeho předchůdce-Místního národního výboru Hradiště byly předány k trvalému uložení v archivu na základě protokolu o skartačním řízení ze dne 22.6.2011, č.j. SOAP/050-0333/2011.

Zjištění a doporučení:

 • bylo zjištěno, že Obec Hradiště nevede kroniku – doporučeno získat pro spolupráci kronikáře a kroniku zavést
 • bylo zjištěno, že místnost spisovny, která je větratelná fyzicky oknem je vlhká, dokumenty zde uložené jsou navlhlé, na některých byla slabá vrstva bílé plísně – doporučeno spisovnu přemístit do lepších prostor nebo pořídit „odvlhčovač“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o skartačním řízení, spojeného s odbornou prohlídkou písemností a odbornou archivní dohlídkou spisové služby, které proběhlo dne 17.6.2011 u Obecního úřadu Hradiště.

 • Starostka obce podala informaci o likvidaci čerstvě posečené trávy ze strany občanů obce. S vedením VHD Hradiště, je dohodnuto, že posečenou trávu ze svých nemovitostí mohou občané obce ukládat na hnojiště VHD.
 • Starostka obce sdělila informaci o „Obecně prospěšných pracích“, které u obce Hradiště vykonává od ledna 2011 pan Petr Pouznar. Z vyměřených 320 hodin má p. Pouznar k 27.6.2011 odpracováno 106 hodin. Zbývající  hodiny by měl odpracovat do konce roku 2011. V současné době bude udržovat veřejná prostranství v Bezděkově.
 • Starostka  obce  informovala  všechny  přítomné  o konání  soutěže  mezi  obcemi  „Hry bez hranic 2011“, které letos pořádala obec Mladý Smolivec ve sportovním areálu ve Starém Smolivci. Poděkovala všem členům družstva a přípravného týmu za skvělou reprezentaci naší obce při této soutěži.

5/ Diskuse

 • p. Bouše Václav - dotaz na průjezd kamiónů obcí, jak pokračuje jednání ohledně zamezení průjezdu. Starostka obce obeznámila přítomné o jednáních s dotčenými orgány.
 • p. Novák Pavel – dotaz v jakém stádiu je územní rozhodnutí pro realizaci KC Bezděkov.  Starostka obce sdělila, že žádost o územní rozhodnutí je podána na Stavebním úřadu v Kasejovicích.
 • p. Braun Petr konstatoval, že při  přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2010 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Poukázal na to, že v minulém volebním období bylo poukazováno na neshody a nesrovnalosti ve financování obce a padalo obvinění na celé minulé obecní zastupitelstvo. Bylo by správné, aby z řad těch, kteří na nesrovnalosti ve financování obce poukazovali vzešla omluva.                                         
 • Dále konstatoval, že byl zrušen Fond rozvoje bydlení obce Hradiště, s čímž osobně nesouhlasí. Upozornil na to, že pokud se zrušil FRB, měla by se také zrušit vyhláška k FRB, která je stále platná.

Závěr:
Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání   v 21.00  hod.

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina

2/   Rozpočtové změny č.3 /2011 k 31.5.2011

 • Závěrečný účet za rok 2010
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2010

Zápis byl vyhotoven dne:   28.6.2011.

Podepsáni: zapisovatel, ověovatelé, starostka.

Zveřejněno: 29.6.2011