Zápis 4/2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 30.9.2009 v Hradišti od 20.00 hodin.

4/2009
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne  30.9.2009 v Hradišti od 20.00 hodin.
Přítomní členové ZO:  F. Červený, J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová,     J. Ladmanová,
Občanů z řad veřejnosti přítomno: 21
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Červený František, Punčochářová Hana
Zapisovatel zápisu:  Novák Pavel
Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení č.2/2009.
 3. Určení ověřovatelů zápisu.
 4. Přidělení čísla evidenčního.
 5. CzechPoint-nové podmínky.
 6. Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6/2009.
 7. Pomístní názvosloví – KPÚ Zahorčičky.
 8. Pronájem obecního bytu-přízemí čp. 41 Bezděkov.
 9. Odprodej výpočetní techniky.
 10. Úřední vystěhování z obecního bytu.
 11. Odprodej obecního pozemku.
 12. Inventarizace r.2009.
 13. Příspěvek MŠ Kasejovice.
 14. Žádost o pokácení vzrostlé lípy.
 15. Zábradlí na návsi v Hradišti.
 16. Kulturní centrum Bezděkov
 17. Různé a diskuse.
 18. Závěr

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil s programem jednání.

2/ Po té byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny úkoly, vyplívající z usnesení byly splněny.

3/ Dále byli navrženi a schváleni ověřovatelé zápisu.

4/ Dne 29. 7. 2009 došla na OÚ žádost od Petra Chvátala a Jaroslavy Chvátalové, bytem Blatná o přidělení čísla evidenčního k jejich rekreačnímu domku v k. ú. Hradiště na stavební parcele číslo 62/1. bylo předloženo kolaudační rozhodnutí č.j. 69/2009/Výst. ze dne 25. 5. 2009, které nabylo právní moci dne 16.6.2009 a situační plán umístění stavby. Jelikož se jedná o novostavbu určenou k rekreaci, bylo přiděleno číslo evidenční. Podle číselné řady v k.ú. Hradiště bylo přiděleno evidenční číslo 4.
ZO schvaluje přidělení evidenčního čísla 4 pro rekreační domek Petra Chvátala a Jaroslavy Chvátalové na stavební parcele číslo 62/1 v k.ú..Hradiště.
pro  7 hlasů 
proti 0 hlasů      
zdrželo se hlasování 0  hlasů

5/ Pro dotaci dle výzvy IOP č.02 CzechPOINT byly vydány nové podmínky verze 3. s platností od 11.9.2009. Konkrétně se jedná o činnosti spojené s administrací vyúčtování dotace = přesunutí vyúčtování na regionální pobočky CRR /Centrum pro regionální rozvoj ČR/.
ZO schvaluje nové podmínky verze 3. pro dotaci dle výzvy IOP č.02 CzechPOINT s platností od 11.9.2009.
pro 7 hlasů        
proti 0 hlasů   
zdrželo se hlasování 0  hlasů

6/ zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení rozpočtová opatření č. 4/2009, 5/2009 a 6/2009, která sestavil Finanční výbor obce spolu s účetní obce a schválil je starosta a místostarosta obce.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2009, 5/2009 a 6/2009.
pro 7 hlasů         
proti 0 hlasů   
zdrželo se hlasování  0 hlasů

7/ Na OÚ došla žádost od fy. Georeal spol. s.r.o. o vyjádření k pomístnímu názvosloví při KPÚ Zahorčičky, která probíhá formou obnovy katastrálního operátu. Vzhledem k tomu, že se změnila metodika tvorby pomístního názvosloví, musí se k názvosloví znovu obec vyjádřit.
ZO souhlasí a schvaluje pomístní názvy a místní názvy v k. ú. Zahorčičky dle přiložených příloh od zpracující firmy GEOREAL spol. s.r.o. Plzeň.
pro 7 hlasů     
proti  0 hlasů 
zdrželo se hlasování  0 hlasů

8/ Dne 27. 7. 2009 zaslal nájemce bytu v přízemí čp. 41 v Bezděkově výpověď z nájmu. Tím došlo k uvolnění obecního bytu. Po té došly na OÚ dvě žádosti o přidělení tohoto bytu. První žádost od pana Josefa Jandy a druhá od Zdeňka Soukupa. ZO se dohodlo, že přidělení bytu proběhne tajnou volbou. Z tajné volby vyplynulo, že byt v přízemí čp. 41 v Bezděkově bude pronajat panu Josefu Jandovi t. č. bytem Svéradice čp. 15. Na návrh člena ZO bude nájemní smlouva sjednána na dobu určitou 6 měsíců.
ZO schvaluje pronajmutí obecního  bytu v přízemí čp. 41 v Bezděkově panu Josefu Jandovi  t.č. bytem Svéradice čp. 15.
pro 4 hlasů        
proti 3 hlasů   
zdrželo se hlasování  0 hlasů

9/ Od 5.8.2009  do 20. 8. 2009 byl zveřejněn na úřední desce obce záměr prodeje výpočetní techniky. Do dnešního dne se přihlásil pouze František Kondel, který má zájem o osobní počítač CAMPAQ DESKPRO včetně monitoru za prodejní cenu 2.000,-Kč.
ZO schvaluje odprodej osobního počítače včetně monitoru panu Fr. Kondelovi za cenu 2.000,-Kč.
pro 7 hlasů   
proti  0 hlasů   
zdrželo se hlasování  0 hlasů

10/  ZO bylo seznámeno se stavem vyklizení obecního bytu v čp. 77 v Hradišti na základě podané žaloby Obcí Hradiště. Byt je k dnešnímu dni vyklizen a předán na základě zpětvzetí  žaloby  z důsledku chování žalovaných, kdy oni sami byt vyklidili.  Původní nájemci  se k dnešnímu dni z trvalého pobytu v čp. 77 v Hradišti neodhlásili. S tímto bylo ZO seznámeno a bylo navrženo a odsouhlaseno úřední vystěhování všech přihlášených občanů v bytě č.5 v čp. 77 v Hradišti.
ZO schvaluje úřední  vystěhování občanů přihlášených k trvalému pobytu v obecním bytě č.5 v čp. 77 v Hradišti.
pro 7 hlasů         
proti  0 hlasů     
zdrželo se hlasování  0 hlasů

11/  ZO projednalo záměr prodeje nebo směny části pozemku p. č. 2268 v k. ú. Hradiště, na základě žádosti pana Martina Kubalíka, bytem Máchova 1623/3, Plzeň  a René Pedála, bytem Klatovská tř. 1307/152, Plzeň. Jedná se o obecní pozemek o celkové výměře 4530 m2  – ostatní komunikace.  Po dohodě s kupujícím i obec odprodá pouze část tohoto pozemku o výměře cca 1050 m2 dle přiloženého nákresu z KN  mapy, který je přílohou žádosti ze dne 7. 9. 2009.  ZO dále schválilo tyto podmínky prodeje:

 • schválená prodejní cena za pozemek ve výši  7.500,-Kč
 • kupující zajistí zpracování a odsouhlasení geometrického plánu a předloží jej  prodávajícímu k nahlédnutí
 • obec zajistí sepsání kupní smlouvy s vyznačením věcného břemene přístupu  na pozemek za účelem  opravy  a údržby kanalizace
 • kupující uhradí prodávajícímu daň z převodu nemovitostí

 ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku p. č. 2268 v k. ú. Hradiště dle nákresu z KN mapy p. M. Kubalíkovi, bytem Máchova 1623/3, Plzeň a p. R. Pedálovi, bytem Klatovská tř. 1307/152, Plzeň za prodejní cenu 7.500,-Kč  a  za sjednaných podmínek prodeje.
pro 7 hlasů        
proti  0 hlasů    
zdrželo se hlasování  0 hlasů

12/ ZO byl starostou obce předložen návrh inventarizační komise pro inventarizaci za rok 2009 ve složení: Ing.F.Červený, P. Novák, J. Ladmanová a A. Tesařová. Inventarizace bude zahájena do 15. 12. 2009.
ZO schvaluje navrženou inventarizační komisi pro inventarizaci za rok 2009.
pro 7 hlasů                   
proti  0 hlasů         
zdrželo se hlasování  0 hlasů

13/ Na OÚ došla žádost od MŠ Kasejovice o příspěvek na přepravu dětí do mateřské školy. MŠ ve spolupráci s Městem Kasejovice od září 2009 zajistila dozor nad dětmi, které dojíždějí do MŠ Kasejovice z okolních obcí autobusovou dopravou. Celkem je tato služba zajišťována pro 9 dětí, z toho z naší obce 5 dětí. Celkové měsíční náklady se budou pohybovat kolem 5.200,-Kč. MŠ bude ráda za každý finanční příspěvek.  ZO tuto žádost projednalo a schválilo příspěvek v celkové částce 10.000,-Kč na školní rok 2009/2010 /12 měsíců/.
ZO schvaluje finanční příspěvek na dozor při dopravě dětí autobusovou dopravou MŠ Kasejovice v celkové částce 10.000,-Kč na školní rok 2009/2010  /12 měsíců/.
pro 7 hlasů     
proti  0 hlasů      
zdrželo se hlasování  0 hlasů

14/ Na OÚ došla žádost od p. A. Šůsové, majitelky nemovitosti čp. 6 v Bezděkově o povolení kácení vzrostlé lípy v prostoru u hřbitovní zdi proti nemovitosti čp. 35 a čp. 6 v k. ú. Bezděkov. Jako důvod k pokácení uvádí ohrožení poškození její nemovitosti čp.6. ZO žádost projednalo a rozhodlo takto. Jelikož se jedná o vzrostlý strom, který se nachází uprostřed obce již několik desítek let. ZO nechá občany obce Bezděkova rozhodnout o pokácení vzrostlé lípy. Bude vypsána anketa a dle výsledku bude vydáno rozhodnutí.
ZO schvaluje vypsání ankety na pokácení vzrostlé lípy u hřbitovní zdi naproti čp. 35 a čp. 6 v k. ú. Bezděkov.
pro 7 hlasů              
proti  0 hlasů      
zdrželo se hlasování  0 hlasů

15/ Na OÚ došla žádost od pí. B. Kotyzové na souhlas se zajištěním a zhotovením zábradlí na veřejném prostranství v Hradišti z prostředků získaných z dobročinného bazaru rodiny pí. Kotyzové. Po projednání ZO souhlasí se zhotovením bezpečnostního zábradlí, které bude umístěno u opěrné zdi u čp. 20 na obecním pozemku p. č.2135/1 v k.ú.Hradiště.
ZO schvaluje a povoluje pí. Kotyzové zajištění a zhotovení bezpečnostního zábradlí na obecním pozemku p. č. 2135/1 , které bude umístěno k opěrné zdi u čp. 20 v k.ú.Hradiště.
pro 7 hlasů       
proti  0 hlasů      
zdrželo se hlasování  0 hlasů

16/ Členové ZO p.Novák  a  p.Suda předložili ZO k projednání studii a cenovou nabídku na vybudování „Kulturního centra Bezděkov“, který vypracoval Ateliér PENTA, Raisova 1004, Strakonice. Projekt na „Kulturní centrum Bezděkov“ zahrnuje tyto práce:

 • zastřešený  a podsklepený parket s klubovnou
 • asfaltové hřiště
 • stavební úpravy stávajícího objektu čp. 25
 • hasičská zbrojnice
 • dětské hřiště
 • chodníky a plochy
 • veřejné osvětlení
 • ČOV a kanalizace.

Odhad stavebních nákladů činí 7.021.000,-Kč včetně DPH + cena projektových prací a inženýrské činnosti celkem 311.636,-Kč včetně DPH. Na tento projekt je možno získat  90 % dotaci  - podpory od SZIF.  ZO tento záměr projednalo a usneslo se takto:
ZO schvaluje realizaci stavby „Kulturní centrum Bezděkov“ dle předložené projektové dokumentace Ateliéru PENTA Strakonice za celkovou cenu stavebních nákladů 7.021.000,-Kč včetně DPH.
pro 4 hlasů     
proti  2 hlasů    
zdrželo se hlasování  1 hlas

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Kulturní centrum Bezděkov“ dle předložené projektové dokumentace Ateliéru PENTA Strakonice za celkovou cenu stavebních nákladů 7.021.000,-Kč včetně DPH a úhradu projektových prací a inženýrské činnosti Ateliéru PENTA Strakonice v celkové výši 311.636,-Kč včetně DPH.
pro 4 hlasů         
proti  2 hlasů     
zdrželo se hlasování  1 hlas

Dále ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s fy. ATELIER Penta s.r.o., Raisova 1004, Strakonice na vypracování projektu stavby pro územní řízení, projekt stavby pro stavební řízení a zajištění územního a stavebního řízení na stavbu „Kulturní centrum Bezděkov“ za dohodnutou cenu  díla 311.636,-Kč včetně DPH.
pro 6 hlasů                    
proti  0 hlasů              
zdrželo se hlasování  1 hlasů

17/ Dne 21. 9. 2009 obdržel OÚ Hradiště žádost o přezkoumání produkce komunálního odpadu p. J.Honsy, bytem Hradiště 65. V žádosti uvádí, že žádný komunální odpad neprodukuje, jelikož topí dřevem.  Dle OZV obce Hradiště č.1/2006 je stanoven poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vztahuje se na fyzické osoby, které mají v obci Hradiště trvalý pobyt. Poplatek za kalendářní rok je splatný bez vyměření nejpozději do 31. 3. příslušného roku. Správce poplatku /OÚ Hradiště/ může poplatek prominout na základě písemné žádosti poplatníka, který se prokazatelně dlouhodobě zdržuje mimo území správce poplatku. Jelikož tomu tak není, místní poplatek za odpady na rok 2009 p. J. Honsovi nemůže být prominut.
ZO neschvaluje prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 p. J. Honsovi, bytem Hradiště čp. 65.
pro 7 hlasů         
proti  0 hlasů     
zdrželo se hlasování 0 hlasů

 Z řad veřejnosti bylo poukázáno na černou stavbu plechové garáže, která byla postavena na obecním pozemku p. č.  2113/2 v k. ú. Hradiště  občany žijícími v sousední nemovitosti čp.13 . Na OÚ nebylo doručeno ohlášení této stavby.
ZO navrhlo:
1/ zjistit vlastníka pozemku, na němž je postavena garáž
2/ v případě, že je výše uvedený pozemek ve vlastnictví  obce Hradiště,  zaslat majiteli sousední nemovitosti   čp.13 v Hradišti písemné nařízení k odstranění nelegální stavby .
ZO bere tuto zprávu na vědomí.

Diskuse:
V diskusi vyjádřil nesouhlasné stanovisko člen zastupitelstva Petr Braun k projednávanému bodu č. 16 o předloženém návrhu „Kulturní centrum Bezděkov“. K nesouhlasnému stanovisku se připojil další člen zastupitelstva  Jiří  Chvátal :

 • nesouhlasím s jednostranně směřovanou takto vysokou investicí do jedné obce – navrhuji rozdělit poměrnou částí do všech spravovaných obcí a toto není v rozporu s dotačními podmínkami  SZIF
 • obec bude nucena po přiznání dotace nést z celkové částky poloviční náklady do doby odsouhlasení dotace /kolaudační rozhodnutí/ - cca 4,5 mil. Kč úvěr v roce 2010, pokud bude žádost o dotaci  schválena , to znamená splátka úvěru do doby kolaudace cca 200 tisíc Kč
 • pokud nebude DPH zahrnuto do uznatelných nákladů dotace bude celková výše dotace na schválený projekt celkově 71 %
 • od r. 2000 dochází v obci k neustálému úbytku obyvatel – neekonomické využití dotované akce /pouze několik dní v roce/ a nepromyšleně  a neperspektivně odsouhlaseno a z důvodu časové tísně neprojednáno
 • tímto došlo k znevýhodnění  všech občanů ve zbývajících obcích Hradiště a Zahorčičky a když se fin. prostředky z obecních lesů v k.ú. Hradiště a k.ú. Zahorčičky investovali i v obci Bezděkov.

Zapsal: Novák Pavel 
Ověřovatelé:  Punčochářová Hana, Ing. Červený František 

Zveřejněno: 02.12.2009