Zápis 4/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.7.2008 v Hradišti od 19.00 hod.

Zápis 4/2008
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.7.2008 v Hradišti od 19.00 hod.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Ing. Červený František, Punčochářová Hana.

Přítomní z řad veřejnosti: 24 občanů

Ověřovatelé zápisu: Punčochářová hana, Ing. Červený František
Zapisovatel zápisu: Pavel Novák
Jednání řídil: Braun Petr-starosta obce

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO

 1. Rozpočtové změny č.4/2008.
 2. Schválení příjmu grantu na publikaci obce Hradiště / Zahorčičky v příštím roce/
 3. Revitalizace Hradiště II B v k.ú.Hradiště- stanovisko a souhlas
 4. Žádost V.Štolby o úklid sousedního pozemku
 5. Legalizace stavby společenského objektu v Hradišti
 6. žádost o odkoupení obec. pozemku 336/8 v k.ú. Hradiště
 7. žádost o odkoupení popř. směnu obec. pozemků p.č. 2891 a 2914 v k.ú. Hradiště
 8. změna firemního označení KONZUM na COOP KONZUM a barevné označení
 9. námitka proti obsahu zápisu
 10. Veřejnoprávní smlouva s Městem Kasejovice
 11. žádost o sdělení - Pozemkový fond ČR
 12. Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 2434 ve vlastnictví Obce Hradiště
 13. informace o umístění e-boxu
 14. informace o kontrole z EKO-KOMU
 15. informace o kontrole příspěvků na les
 16. Finanční plnění „Hry bez hranic“, Rodáci – zhodnocení akcí.
 17. CD historie obce, CD foto Hry, CD Rodáci, DVD Hry – seznam zájemců
 18. oprava komunikací + dotace, nutné zaměření

Před zahájením zasedání požádala zastupitelka paní B.Kotyzová o slovo. Sdělila všem přítomným svoji rezignaci na funkci členky Zastupitelstva obce Hradiště za stranu „Sdružení nezávislých kandidátů – Změna“. Jako důvod své rezignace na svoji funkci uvedla nespokojenost a nepochopení ze strany některých členů zastupitelstva obce. Po té , předala svoji rezignaci v písemné formě starostovi obce. Tato záležitost nebyla ZO projednávána.

Nejprve byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.

1/ Starosta obce spolu s místostarostou obce schválili 25.6.2008 rozpočtové změny č.4/2008. S jednotlivými změnami položek seznámili zastupitelstvo obce. Jednalo se o jednotlivé položky do částky 50.000,- Kč.
ZO schvaluje „Rozpočtové změny č. 4/2008.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

2/ Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace určené pro Obec Hradiště na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s organizací projektu „Hradiště , vydání publikace o historii a současnosti obce“. Poskytovatelem je Plzeňský kraj a poskytuje obci částku 10.000,- Kč. ZO souhlasí s přijetím dotace podle smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 1434/2008, VS: 200005757 v celkové částce 10.000,- Kč.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

3/ Projednání žádosti o stanovisko a souhlas se stavbou „Revitalizace Hradiště II B v k.ú.Hradiště. Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy pracoviště Písek žádá obec Hradiště o vydání závazného stanoviska z hlediska obecních zájmů k projektové dokumentaci na akci „Revitalizace Hradiště II B“ v k.ú. Hradiště. V dané trase potoka bude provedeno částečné odtrubnění trubního kanálu a celkové zamezení průtoku jeho zbylými částmi. Vybudováno bude nové zemní koryto, které se bude co nejvíce blížit přirozenému stavu. Dále Zemědělská vodohospodářská správa žádá obec Hradiště o písemný souhlas se stavbou propustku na pozemku č. 2434 v k.ú. Hradiště, který je v majetku obce Hradiště.
ZO souhlasí se stavbou propustku na pozemku č. 2434 v k.ú.Hradiště.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0
ZO nesouhlasí s projektovou dokumentací na akci „Revitalizace Hradiště II B“v k.ú. Hradiště.
hlasů pro 1 hlasů proti 4 se zdrželo hlasování 0

4/ Dne 11.6.2008 došel na OÚ dopis od pana V.Štolby z Hradiště. Poukazuje v něm, že asi před dvěma roky požadovali na obci, aby zjednala nápravu při úklidu meze, kde si pan J. Honsa udělal skládku. Pozemky, na kterých je skládka jsou ve vlastnictví obce Hradiště /p.č. 2030/1 /. Jelikož nebyla provedena náprava, požaduje p. Štolba úklid tohoto pozemku na obci Hradiště.
ZO projednalo dopis od pana Štolby a rozhodlo takto:
Vzniklá situace se bude řešit na místním šetření za přítomnosti zástupců obce a pana Štolby.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

5/ Dále se projednávala možnost legalizace již postaveného společenského objektu v Hradišti na obecním pozemku p.č. 2032 /KN/ . Po projednání se ZO usneslo takto:
ZO souhlasí s legalizací společenského objektu v Hradišti na p.č. 2032 /KN/ a s tím spojenými úkony za finančně nejvýhodnější náklady.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

6/ Dne 21.7.2008 došla na OÚ žádost od M.Nové, Blatná a p. M.Zacha, Kasejovice žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 2900 v k.ú. Hradiště. Tento pozemek se nachází mezi lesním pozemkem p.č.430 ve vlastnictví žadatelů a cestou, která je ve vlastnictví obce Hradiště. Jako důvod k odprodeji uvádějí trvalé zajištění přístupu na jejich pozemek p.č.430.
ZO bere žádost M.Nové a M.Zacha na vědomí s tím, že bude projednána na příštím zasedání ZO z důvodu obsáhlého programu zasedání.
ZO bere na vědomí.

7/ Dne 21.7.2008 došla na OÚ žádost o odprodej obecních pozemků od p.Mašíka bytem Kasejovice. Pan Mašík žádá o koupi obecního pozemku p.č. 2891 a p.č. 2914 v k.ú.Hradiště. Důvodem pro zakoupení těchto pozemků je skutečnost, že výše uvedené pozemky sousedí s pozemky p.č.2913 a p.č. 2912 v k.ú. Hradiště, které jsou ve vlastnictví žadatele a které by mohl společně obhospodařovat. Pro případ, že by obec Hradiště nepřistoupila na odprodej výše uvedených pozemků, nabízí p. Mašík možnost směny těchto pozemků za pozemky v k.ú.Kasejovice. Jedná se o tři pozemky, které jsou ve vlastnictví p. Mašíka. Jsou to pozemky p.č.567/5, p.č. 559/2 a p.č. 558/2 v k.ú. Kasejovice. Výměra těchto pozemků odpovídá výměře obecního pozemku p.č. 2891 v k.ú. Hradiště, za který by p. Mašík své pozemky směnil.
ZO bere žádost p. Mašíka na vědomí s tím, že bude projednána na příštím zasedání ZO z důvodu obsáhlého programu zasedání.
ZO bere na vědomí.

8/ Dne 10.7.2008 došla na OÚ žádost Západočeského konzumního družstva Plzeň o souhlas s provedením úprav. V souvislosti se změnou firemního označení všech družstevních prodejen , která proběhne v srpnu 2008, ZKD Plzeň žádá obec Hradiště jako majitele budovy čp.25 v Bezděkově, kde je umístěna prodejna potravin, o souhlas s provedením následujících úprav. Namísto stávajícího zeleného štítu KONZUM bude umístěna nová tabule /nesvítící štít/ o rozměrech 3000 mm x 500 mm s nápisem coop KONZUM. Na výlohách budou rovněž provedeny nové polepy dle přiloženého návrhu. ZO souhlasí s provedením úprav na obecní budově čp.25 v Bezděkově, kde je umístěna prodejna potravin Západočeského konzumního družstva Plzeň dle přiloženého návrhu.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

9/ Na OÚ došla námitka proti obsahu zápisu č.2/2008 ze dne 9.5.2008 od B. Kotyzové , která je přílohou tohoto zápisu. Tuto námitku ZO projednalo a bere námitku na vědomí.
Zveřejňování informací bude mimo úřední desku OÚ a webové stránky obce prováděno prostřednictvím „Kasejovických novin“.

10/ Dne 12.6.2008 zaslala Obec Hradiště žádost Městu Kasejovice o uzavření nové veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem bude projednávání přestupků správního obvodu Obce Hradiště.
Dne 17.7.2008 došla na OÚ odpověď na žádost od Města Kasejovice . Město Kasejovice souhlasí s uzavřením nové veřejnoprávní smlouvy k projednání přestupků s obcí Hradiště za cenu 500,-Kč za přestupek.
ZO projednalo tuto záležitost a rozhodlo takto:
ZO souhlasí, aby obec Hradiště uzavřela veřejnoprávní smlouvu k projednání přestupků s městem Kasejovice za cenu 500,-Kč za přestupek a pověřuje starostu obce k jejímu uzavření do 31.12.2010.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

11/ Dne 2.7.2008 došla na OÚ od Pozemkového fondu ČR územního pracoviště Plzeň žádost o sdělení podle ust.§ 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby …, ve znění pozdějších předpisů. , zda zemědělský pozemek p.č. 2153/1 v k.ú. Hradiště není vyloučen z převodu podle výše citovaného zákona dle ust. § 2 odst. 1 písm. b/, zda je pozemek /nebo jeho část/ určen závaznou částí schváleného územního plánu /vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnou stavbou/.
ZO konstatuje, že pozemek p.č. 2153/1 v k.ú. Hradiště je určen k zástavbě.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

12/ Dne 22.7. došla na OÚ „Smlouva o výpůjčce ev.č. půjčitele: 42/OPV/1043/2008. Jedná se o výpůjčku obecního pozemku p.č.2434, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7.387 m2 v k.ú.Hradiště pro rekonstrukci stávajícího propustku, který je v majetku státu a nachází se na části výše uvedeného pozemku. Při rekonstrukci propustku bude část výše uvedeného pozemku použita a při stavbě protokolárně předána před zahájením a protokolárně předána po dokončení stavby.
ZO souhlasí s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce ev. č. půjčitele: 42/OPV/1043/2008“ s Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou.
hlasů pro 5 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování 0

13/ Informace o umístění E-boxu.
Společnost ASEKOL s.r.o. poskytla obci Hradiště E-box na sběr drobných elektrozařízení. Tato společnost zajišťuje i bezplatný odvoz sebraného sběru. Občané obce mohou tento E-box plně využívat. E-box je umístěn v budově OÚ v Hradišti čp.62 u vstupu do kanceláře OÚ. Je určen jen pro sběr drobných elektrozařízení jako jsou kalkulačky, drobné počítačové vybavení, mobilní telefony, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače … Do E-boxu nepatří baterie a akumulátory, úsporné žárovky, zářivky a výbojky. Více informací získají občané na adrese: www.asekol.cz. ZO bere tuto informaci na vědomí.

14/ Dne 29.4.2008 byla v naší obci provedena kontrola plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ zástupcem společnosti EKO-KOM a.s. Tato kontrola byla vykonána na základě oboustranně uzavřené smlouvy č. 10/0173 ze dne 14.12.2005 mezi obcí Hradiště a autorizovanou firmou EKO-KOM a.s. ve věci zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v rozsahu, k němuž se obec touto smlouvou zavázala. Předmětem kontroly bylo plnění předmětných povinností za období roku 2007. Vyplacené odměny od spol. EKO-KOM a.s. byly použity na úhradu faktur svozové společnosti. Náklady na separaci v roce 2007 byly 12.657,- Kč a byly použity v souladu se smlouvou. Obec o systému EKO-KOM a separaci odpadů informuje občany na úřední desce obce, místním rozhlasem a na webových stránkách obce. K porušení smlouvy nedošlo.
ZO bere tuto informaci na vědomí.

15/ Informace o kontrole použití finančních prostředků poskytnutých na hospodaření v obecním lese. Dne 20.6.2008 byla provedena v naší obci kontrola použití finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Kontrolou byla ověřena správnost údajů žádosti dle platného LHP. Venkovním šetřením byla kontrolována kvalita a rozsah provedených prací.Kontrolu provedl zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Na základě provedené kontroly bylo konstatováno, že kvalita a rozsah provedených prací je v souladu s Pravidly Plzeňského kraje a bude nutné opakované zalesnění.
ZO bere tuto informaci na vědomí.

16/ Informaci o finančním plnění akce „Hry bez hranic“ podal starosta obce. Konečné vyúčtování bude předloženo po úhradě všech závazků.
ZO bere tuto informaci na vědomí.

17/ Starosta obce informoval o možnosti získání CD historie obce Hradiště, CD fotografií „Hry bez hranic“,CD Sraz rodáků v Hradišti a DVD „Hry bez hranic.
ZO bere tuto informaci na vědomí.

18/ Informaci o možnosti získání dotace na opravu komunikací podal starosta obce. S firmou, zajišťující dotace , bude domluvena schůzka společného jednání se členy zastupitelstva obce.
ZO bere na vědomí.

19/ Starosta obce informoval o akci „Úprava veřejného prostranství v Hradišti“. Podrobněji se touto záležitostí bude ZO zabývat na příštím zasedání ZO.

Zapsal – Novák Pavel
Ověřovatelé – Ing. červený František
Punčochářová Hana

Zveřejněno: 24.7.2008