Zápis 3/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.6.2017 v Bezděkově od 19.00 hodin.

3/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.6.2017 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Rolníková Jana, Krliš Václav, Benešová Daniela, Braun Petr – příchod v 19:10 hod.

Omluveni:  0

Přítomní z řad veřejnosti:  10

Zapisovatel zápisu:  Daniela Benešová

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava - starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu Pavla Nováka a Václava Krliše, zapisovatelem Danielu Benešovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Poté dala možnost vyjádřit se přítomným občanům. Pak bylo přistoupeno k hlasování.  

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č.3/2017
5/ Závěrečný účet sestavený k 31.12.2016
6/ Účetní závěrka za rok 2016         
7/ Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
8/ Dotace na zajištění dopravní obslužnosti
9/ Různé
10/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro:   6   hlasů      Proti: 0     hlasů  Zdrželi se:  0   hlasů
Usnesení č. 129  bylo schváleno.

3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č.2/2017.

4/  Rozpočtové opatření č. 3/2017

Zastupitelstvu obce  bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č. 3/2017 ze dne 15.5.2017. Toto opatření navrhla účetní obce a schválila jej starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

Výsledek hlasování:   Pro:  6  hlasů             Proti: 0   hlasů           Zdrželi se: 0 hlasů
 Usnesení č. 130   bylo schváleno.

5/ Závěrečný účet sestavený k 31.12.2016

Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31. 12. 2016 byl zveřejněn na úřední desce obce včetně příloh a Zprávy o výsledku hospodaření Obce Hradiště za rok 2016 od 22. 5. 2017 do 6. 6. 2017. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2016 bez výhrad. 

Výsledek hlasování:   Pro:   7 hlasů             Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:  0    hlasů
Usnesení č. 131 bylo schváleno

6/ Účetní závěrka za rok 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za rok 2016 dle předložených dokladů.
Obec Hradiště v roce 2016 hospodařila s přebytkem ve výši 501 150,87 Kč.
Na základě předložených dokladů zastupitelstvo obce nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje účetní závěrku obce Hradiště za rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro: 7   hlasů    Proti: 0   hlasů    Zdrželi se: 0   hlasů
Usnesení   č. 132  bylo schváleno

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku Obce Hradiště, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky za rok 2016.

7/ Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Při přezkoumání ÚSC Hradiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2016 byla zveřejněna na úřední desce od  22. 5. 2017  do   6. 6. 2017. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2016.

8/ Dotace na zajištění dopravní obslužnosti

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání  žádost Plzeňského kraje o poskytnutí příspěvku v celkové částce 4 160,-Kč k zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2017, konkrétně na úhradu prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby v přepravě cestujících vzniklých na základě smluv dopravců  s žadatelem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí příspěvku v částce 4 160,-Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017. Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem.

Výsledek hlasování :  Pro:  7   hlasů       Proti: 0   hlas        Zdrželi se: 0  hlasů
Usnesení   133  bylo schváleno

9/ Různé

a) Školský obvod pro ZŠ

Starostka obce informovala přítomné o povinnosti obce zajistit školním dětem v obci spádovost do základní školy.  Obec je povinna uzavřít smlouvu o vytvoření  školského spádového obvodu. Pro naši obec je vhodné zajistit základní  vzdělávání v ZŠ Kasejovice a uzavřít  smlouvu s Městem Kasejovice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje školský obvod pro základní školu do města Kasejovice.

Výsledek hlasování.  Pro: 7 hlasů    Proti: 0  hlasů      Zdrželi se:  0 hlasů  
Usnesení  134  bylo schváleno

b) Oprava místní komunikace Hradiště – Lnáře

V rámci 2.etapy rekonstrukce MK Hradiště – Lnáře byla navržena rovněž oprava mostu, který  je  součástí této MK. Předpokládaná částka  na tuto opravu se pohybuje okolo 100.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje opravu mostu na MK Hradiště – Lnáře.

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů    Proti: 0 hlasů   Zdrželi se: 0 hlasů
   Usnesení  135  bylo schváleno

c) Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci lesní cesty v Křenči.

Z minulé schůze bylo odloženo rozhodnutí o zpracování projektové dokumentace jako podkladu k žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty v Křenči. Po zhlédnutí situace v terénu bylo schváleno zpracování projektové dokumentace za odhadovanou částku asi 123 000 Kč, přičemž byl vznesen požadavek, aby se následně přikročilo i k rekonstrukci dalších cest u obcí Bezděkov a Zahorčičky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci na opravu lesní cesty v Křenči.

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů    Proti: 0 hlasů   Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení  136  bylo schváleno

d) Žádost o dotaci na měřič rychlosti v Zahorčičkách

Žádost o dotaci na měřič rychlosti v Zahorčičkách byla úspěšná. Jako zhotovitel byla navržena firma SOVT-RADIO, která vypočetla celkovou částku na pořízení, umístění a zprovoznění radaru v obci Zahorčičky na částku 47 890 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo uzavřít s firmou SOVT-RADIO smlouvu o dílo na instalaci měřiče rychlosti v obci Zahorčičky.

Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů    Proti: 1 hlas   Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení  137  bylo schváleno

10/ Diskuse

a) P. Pavel Novák informoval zastupitelstvo a občany o zakoupení nové fotobuňky na regulaci veřejného osvětlení v obci Bezděkov. Zároveň konstatoval, že je třeba opravit osvětlení na několika místech.

b) P. Petr Braun požádal zastupitelstvo obce o uhrazení cestovních nákladů, které mu vznikly při úředním jednání o rekonstrukci místní komunikace Hradiště – Lnáře. P. Starostka ho informovala, že proplacení cestovních nákladů lze pouze na základě podaného cestovního příkazu, pak je možné náklady proplatit.

c) P. Petr Braun se dožadoval opakovaně informace o odměně, která byla vyplacena panu L. Augustýnovi v souvislosti s jeho odchodem do důchodu. Oznámil, že podá písemnou žádost, aby tuto informaci získal. Byl informován o tom, že skutečnosti týkající se výše platu a mimořádných odměn nejsou ze zákona veřejnými informacemi a nesmějí být sdělovány.

d) P. Braun žádal zastupitelstvo, aby se zabývalo problémem eroze na obecních pozemcích a učinilo nutná opatření, která by jí zamezila.

e) P. Braun si stěžoval na jednání paní starostky ve věci mulčovače, který je v majetku obce, ale dosud byl používán a obsluhován pro potřeby obce panem P. Braunem. Nyní, po dohodě s VHD Hradiště, jej obsluhuje zaměstnanec družstva. P. Braun žádal zastupitelstvo o informace, co bude s mulčovačem nyní, kdo s ním bude jezdit a kde. Odpověď paní starostky se týkala způsobu pořízení mulčovače, důvod používání k sekání cesty do Nezdřeva a do Chanovic i důvodu k změně umístění stroje, jejíž příčinou nebyla jakákoliv nespokojenost s provozem ze strany p. Brauna, ale pouze technické a časové problémy  na jeho straně.

Mulčovač patří sdružení Hradišťského potoka, nejen obci Hradiště, proto musí být k dispozici i těmto obcím.

f) P. Braun vznesl dotaz, kdo bude dělat stavební dozor při rekonstrukci 2. etapy opravy místní komunikace Hradiště – Lnáře
Odpověď p. starostky: táž osoba jako při první etapě opravy.

g) P. Vlková vznesla dotaz, v jaké fázi je plánovaná rekonstrukce veřejných prostranství v obcích Zahorčičky a Hradiště. Informace jí byla podána.

h) P. Braun zmínil fakturu na drť na opravu silnice do Kasejovic, kterou požadoval na obci uhradit – pokud obec fakturu neuhradí, chce, aby mu to obec oznámila písemně. P. starostka a další členové zastupitelstva odůvodnili své rozhodnutí tím, že nebyli předem seznámeni se záměrem p. Brauna a neměli možnost se k tomu dopředu vyjádřit, proto nemohou nést zodpovědnost za jeho individuální rozhodnutí. Navíc oprava silnice do Kasejovic podléhá správnímu řízení a jeho nerespektování je porušením zákona.

i) P. Braun vznesl dotaz ohledně poškozených rigolnic na cestě na Vratilovku – podle p. starostky bylo poškození reklamováno zhotoviteli, který však reklamaci neuznal. Rozbité jsou rigolnice podélné a budou se opravovat. Podle názoru P. Brauna je třeba rigolnice vyndat, aby přes ně stále nejezdily traktory VHD Hradiště.

j) P. Braun dále zmínil, že ořezal větve při cestách na Vratilovku a na zastávku, protože ač o to žádal obecní zastupitelstvo, nebylo mu vyhověno. Na to p. starostka odpověděla, že obec nedisponuje takovou technikou, aby mohla řezat větve ve výši několika metrů.

k) Dále se p. Braun zabýval nežádoucím odtokem vody na cestu z pozemku p. Merhauta a v souvislosti s tím požadoval, aby byl i vyřešen odtok vody okolo p. Vachušky v rámci úpravy veřejného prostranství v Hradišti.

l) Déle p. Braun požadoval, aby obec zajistila větší osvětu a informace ke „kotlíkovým dotacím“ a navrhoval pozvat odborníky na přednášku pro občany obce. P. starostka odpověděla, že sama může také podat informace pro žadatele jak o kotlíkové dotace, tak i o výzvě Zelená úsporám.

                           

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 20:50  hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.3/2017

Zápis byl vyhotoven dne:

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Václav Krliš a zapisovatel Daniela Benešová

Zveřejněno: 20.6.2017