Zápis 3/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 7.6.2016 v Bezděkově od 19.00 hodin.

3/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 7.6.2016 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Benešová Daniela,
Rolníková Jana, Krliš Václav,  Braun Petr (dostavil se v 19.20 hod.)

Hosté:  pí. Eva Chárová –předsedkyně VHD Hradiště

Přítomní z řad veřejnosti:  6 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu pí. Janu Rolníkovou a p. Václava Krliše                              a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2016
5/ Závěrečný účet sestavený k 31.12.2015
6/ Účetní závěrka za rok 2015
7/ Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
8/ Závěrečný účet Svazku obcí okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015
9/ Smlouva o dílo na rekonstrukci místní komunikace Hradiště - Lnáře v k. ú. Hradiště
10/ Proplácení cestovních náhrad
11/ Pronájem obecního bytu
12/ Pronájem části pozemku v k. ú. Bezděkov u Kasejovic
13/ Různé
14/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro:   6  hlasů      Proti:    0 hlasů  Zdrželi se:    0 hlasů
Usnesení č. 83  bylo schváleno.

3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 2/2016.

4/  Rozpočtové opatření č. 2/2016

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.2/2016 ze dne
5.5.2016. Toto opatření navrhla a sestavila účetní obce a schválila jej starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.

Výsledek hlasování:   Pro:   6  hlasů            Proti:   0 hlasů           Zdrželi se:     0 hlasů
Usnesení č. 84  bylo schváleno.

5/  Závěrečný účet sestavený k 31.12.2015

Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12.2015 byl zveřejněn na úřední desce obce včetně příloh a Zprávy o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2015 od 10.5.2016 do 31.5.2016. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2015 bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro:   6  hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:     0 hlasů
Usnesení č. 85  bylo schváleno.

6/  Účetní závěrka za rok 2015

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za rok 2015 dle předložených dokladů. Obec Hradiště v roce 2015 hospodařila s přebytkem ve výši 50.160,62 Kč. Na základě předložených dokladů zastupitelstvo obce nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje účetní závěrku Obce Hradiště za rok 2015.

Výsledek hlasování:   Pro:    6 hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:    0  hlasů
Usnesení č. 86  bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku Obce Hradiště, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky za rok 2015 protokol.

7/ Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Při přezkoumání ÚSC Hradiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2015 byla zveřejněna na úřední desce obce od 10.5.2016 do 31.5.2016. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2015.

8/ Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2015 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, jehož členem je Obec Hradiště. Tento návrh byl zveřejněn na úřední desce OÚ Hradiště od 5.5.2016. do 20.5.2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015.

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015. Tato zpráva byla zveřejněna na úřední desce OÚ Hradiště od 5.5.2016. do 20.5.2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015.

9/ Smlouva o dílo na rekonstrukci místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú. Hradiště

Starostka obce seznámila přítomné se zněním smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú. Hradiště“ mezi zhotovitelem HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, Třeboň a objednatelem Obec Hradiště, Hradiště 62,
p. Kasejovice. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování (při tomto  projednávání byl již přítomen pan P. Braun).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú. Hradiště“ mezi zhotovitelem HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň a objednatelem Obec Hradiště, Hradiště 62.

Výsledek hlasování:   Pro :    7 hlasů      Proti:    0 hlasů           Zdrželi se :   0  hlasů
Usnesení č. 87 bylo schváleno.

10/  Proplácení cestovních náhrad

Zastupitelstvo obce projednávalo proplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, zaměstnancům obce a členům SDH Hradiště a SDH Bezděkov v roce 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje proplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Hradiště, účetní obce, zaměstnanci obce, starostovi, veliteli a strojníkovi SDH Hradiště a SDH Bezděkov na rok 2016.

Výsledek hlasování:   Pro :   6  hlasů      Proti:   1 hlasů           Zdrželi se :   0  hlasů
Usnesení č. 88  bylo schváleno.

11/ Pronájem obecního bytu

Na OÚ došla dne 4.5.2016 žádost o pronájem obecního bytu v Hradišti č.p.62 od pana Jiřího Bílého bytem Mladý Smolivec 95. Od 1.5.2016 je byt 2+1 v Hradišti č.p. 62 uvolněn. Jiná žádost o pronájem obecního bytu na OÚ Hradiště k dnešnímu dni nedošla. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pronájem obecního bytu č.2 v Hradišti č.p. 62 panu Jiřímu Bílému, bytem Mladý Smolivec 95 od 13.6.2016.

Výsledek hlasování:   Pro :   7 hlasů      Proti:   0  hlasů           Zdrželi se :   0  hlasů
Usnesení č. 89  bylo schváleno.

12/ Pronájem části pozemku v k. ú. Bezděkov

Na minulém zasedání zastupitelstva byla projednávána žádost pí. J. Hájkové o pronájem části obecního pozemku p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic ze dne 11.4.2016. V žádosti nebylo uvedeno přesné označení části pozemku, proto se rozhodnutí o pronájmu odložilo. Pí. J. Hájková nyní doložila na mapce přesné označení části výše zmíněného pozemku - cca 150 m2, který chce od Obce Hradiště pronajmout. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje záměr pachtu části pozemku (cca 150 m2) p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic.

Výsledek hlasování:   Pro :   7  hlasů      Proti:   0  hlasů           Zdrželi se : 0    hlasů
Usnesení č.  90  bylo schváleno.

13/ Různé

a)V rámci „Rekonstrukce sociálního zařízení v Bezděkově č.p. 41“ byly osloveny tři firmy o předložení cenové nabídky na tuto akci. Jsou to tyto nabídky:

1/ PREISWET s.r.o., Karla Němce 977, Horažďovice s celkovou cenovou nabídkou 498.616,04 Kč včetně DPH
2/ STAFIS-KT s.r.o., Pačejov-nádraží 74 s celkovou cenovou nabídkou 473.528,79 Kč včetně DPH.
3/ Jan Bohatý, Lesní 493, Nepomuk s celkovou cenovou nabídkou 491.339,18 Kč včetně DPH.

Po prejednání cenových nabídek byla vybrána nabídka firmy STAFIS-KT s.r.o., Pačejov-nádraží 74 s cenovou nabídkou 473.528,79 Kč včetně DPH. Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje zhotovitele pro „Rekonstrukci sociálního zařízení-Bezděkov č.p. 41“ firmu STAFIS-KT s.r.o., Pačejov –nádraží 74.

Výsledek hlasování:   Pro :    7  hlasů      Proti:     0 hlasů        Zdrželi se :    0 hlasů
Usnesení č. 91  bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce Hradiště pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo na „Rekonstrukci sociálního zařízení-Bezděkov č. p. 41 “ s firmou STAFIS-KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74.

b)Starostka podala informaci o plánovaných opravách komunikací v majetku Plzeňského  kraje a ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) na území naší obce. Silnice III/02017 bude zařazena do plánu celoplošných oprav v roce 2017. V letošním roce započnou přípravné práce na opravách propustků, odvodnění a výsprav komunikace. Silnice III/02015 bude opravena běžnou údržbou. V obci Bezděkov bude opravena celoplošná obnova obrusné vrstvy v zúženém úseku průtahu. Provedená celoplošná oprava silnice III/02018 z roku 2014 nevykazuje žádné větší poruchy.

c)Starostka obce podala zprávu o jednání se zástupcem Povodí Vltavy p. Maškem. Zatím se nepodařilo získat dotace na vyčištění Hradišťského potoka. Pokud by se potok čistil bez získání dotací, požaduje povodí Vltavy poskytnutí místa na uložení vyvezeného materiálu z potoka do  vzdálenosti nejvýše 3 km od potoka. Bohužel obec takové místo ve svém katastru nemá.

d)Dále starostka obce dala na zvážení zastupitelstva, zda staré a značně poškozené vývěsní skříňky v Bezděkově u staré hasičské zbrojnice opravit nebo raději odstranit.

14/ Diskuse

a)P. Braun – poukázal na splavování zeminy z polí, kde se pěstuje kukuřice. Navrhlzměnu kultury. Dále požadoval, aby pozemky v jeho vlastnictví nebyly poškozovány erozí a aby na nich VHD Hradiště nepěstovalo kukuřici.

b)Pí. Chárová – reagovala na diskusní příspěvek p. Brauna. Splavování zeminy je věcpřívalových dešťů a to VHD neovlivní. Zemina vyplavená na silnici je
především z cesty, kterou pí. Chárová navrhovala již v minulosti zorat, aby nedocházelo ke splavování. VHD provádí některá opatření proti erozi, ale je na dohodě, jaká opatření ještě provést. Nabídla p. Braunovi výměnu pozemků tak, aby hospodařil na pozemcích v jeho vlastnictví. Dále poukázala na přetrhaná meliorační pera.

c)Pí. Vlková – poukázala na stavební suť na pozemcích u kravína v Zahorčičkách., kterou tam někdo  odložil.

d)P. Novák – požaduje opět opravu veřejného osvětlení v Bezděkově. Je nutno opravit spínač na fotobuňku.
-  Dále nutno seřídit místní rozhlas v Bezděkově. Zkouška sirén je dosti hlučná, některé reproduktory nefungují.
- Požadoval objednat revizi požárního výsuvného žebříku.

e)P. Braun – požadoval odsouhlasení, zda bude  obec žádat o dotace na lesní techniku ( drtič větví).
- dotaz na opravu lesní cesty v Křenči v Hradišti. Bude zažádáno o dotaci na opravu.

f)P. Suda – vznesl dotaz, kdo je proti nově vysazené lípě u hřbitovní zdi v Bezděkově.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve  21.25 hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.2/2016
  4. Účetní závěrka obce Hradiště za rok 2015 včetně příloh.

Zápis byl vyhotoven dne  13.6.2016

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Jana Rolníková, Václav Krliš a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 13.6.2016