Zápis 3/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.6.2015 v Bezděkově od 18.00 hodin.

3/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.6.2015 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef,
Benešová Daniela, Vařeková Jana, Krliš Václav

Přítomní z řad veřejnosti: 11 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu pí. Janu Vařekovou a p. Pavla Nováka a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Rozpočtová opatření č. 3/2015 a č. 4/2015
4/ Prodej pozemků v k. ú. Hradiště u Kasejovic
5/ Přístupová cesta k zem. pozemkům v Hradišti
6/ Výběr zhotovitele oprav veřejných prostranství
7/ Různé
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro:  7 hlasů              Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:   0 hlasů
Usnesení č. 39 bylo schváleno.

Po schválení programu proběhla kontrola plnění minulého usnesení zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 2/2015.

3/  Rozpočtová opatření č. 3/2015 a č. 4/2015
Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.3/2015 ze dne
3. 4. 2015 a rozpočtové opatření č.4/2015 ze dne 1. 6. 2015. Tato opatření sestavila a navrhla účetní obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtová opatření č.3/2015 a č. 4/2015.

4/  Prodej pozemku v k.ú. Hradiště u Kasejovic

Zastupitelstvo obce Hradiště na svém zasedání dne 28. 4. 2015 schválilo záměr prodeje částí pozemků p. č. 1508/40, 1504/1 a 2072/2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic na základě žádosti pana V. Topinky. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 30. 4. 2015 do 15. 5. 2015. K dnešnímu dni o odkoupení zmíněných pozemků projevil zájem V. Topinka. Část pozemku p. č. 1508/40 se nachází pod částí garáže (cca 12 m2) V. Topinky. Z této části pozemku V. Topinka platí roční nájemné ve výši 72,- Kč od roku 1997. Části pozemků p. č. 1504/1 a p. č. 2072/2 chce V. Topinka odkoupit z důvodu zarovnání celkového tvaru pozemku.
Starostka obce navrhla prodej pouze části pozemku p. č. 1508/40, který je pod garáží V. Topinky. P. Braun navrhl odprodej všech požadovaných částí pozemků. Po projednání žádosti o odprodej částí pozemků zastupitelstvo přistoupilo k hlasování.
Nejprve se hlasovalo o části pozemku p. č. 1508/40.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje odprodej části pozemku p. č. 1508/40 v k. ú. Hradiště u Kasejovic V. Topinkovi za cenu 30,-Kč za m2. Kupující zajistí zpracování kupní smlouvy, podání a úhradu za vklad do katastru nemovitostí a zpracování geometrického plánu na své náklady.

Výsledek hlasování:   Pro:    7 hlasů            Proti:     0 hlasů        Zdrželi se:      0 hlasů
Usnesení č. 40 bylo schváleno.

Po té bylo přistoupeno k hlasování o odprodeji částí pozemků p. č. 1504/1 a p. č. 2072/2.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje odprodej částí pozemků p. č. 1504/1 a p. č. 2072/2 v  k. ú. Hradiště u Kasejovic V. Topinkovi za cenu 30,-Kč za m2. Kupující zajistí zpracování kupní smlouvy, podání a úhradu za vklad do katastru nemovitostí a zpracování geometrického plánu na své náklady.

Výsledek hlasování:   Pro:     5 hlasů         Proti:    0 hlasů           Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 41 bylo schváleno.

5/  Přístupová cesta k zemědělským pozemkům v Hradišti

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla projednávána žádost pana J. Řehoře ze dne
31. 3. 2015 o řešení přístupové cesty k zemědělským pozemkům v k. ú. Hradiště u Kasejovic. Bylo navrženo sjednat povolení k vybudování sjezdu ze státní komunikace na pozemek p. č. 2267 v k. ú. Hradiště u Kasejovic. Jednáním na příslušných úřadech bylo zjištěno, že je nutné nejdříve nechat zpracovat projekt s vyjádřením policie ČR a SÚS a po té jej předložit dopravnímu odboru k posouzení a ke schválení. Až po té je povoleno vybudování sjezdu ze státní komunikace na zemědělské pozemky. Dále je nutno zjistit, zda je vypracování projektu
nutné i v případě, kdy se bude pouze legalizovat stávající sjezd. Po zjištění dalších potřebných informací bude v této věci jednání pokračovat na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informace o jednání ohledně přístupové cesty na zemědělské pozemky v Hradišti

6/  Výběr zhotovitele oprav veřejných prostranství

Za účelem oprav veřejných prostranství v obci byly osloveny na zpracování cenové nabídky celkem čtyři firmy.
1/ Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy
2/ EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň
3/ HOCHTIEF CZ a.s., Okružní 544, České Budějovice
4/ PP – servis Plzeň s.r.o. U Velkého rybníka 688/35, Plzeň.

Nabídku doručila pouze firma EUROVIA Silba, a.s. a to dne 15. 6. 2015. Ostatní dvě firmy se omluvily a nabídku odmítly, jedna firma nabídku nezaslala vůbec. Proto bylo jednáno o jedné nabídce. Položkový rozpočet fa. EUROVIA Silba, a.s. činí částku 231.932,85 Kč bez DPH pro opravu veřejného prostranství v Hradišti a 265.803,08 Kč bez DPH pro opravu veřejného prostranství v Bezděkově. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje firmu EUROVIA Silba, a.s. na realizaci zakázky „Oprava veřejných prostranství“ za cenu 231.932,85 Kč bez DPH v Hradišti a 265.803,08 Kč bez DPH v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro:   6 hlasů                Proti:   0 hlasů           Zdrželi se:  1  hlas
 Usnesení č. 42 bylo schváleno.

7/  Různé

Starostka obce seznámila přítomné se žádostí o finanční příspěvek na přístupovou komunikaci k rodinnému domu č. p. 50 v Bezděkově od manželů Holubových. Dosud k nemovitosti č. p.50 byla používána účelová komunikace, která je na soukromém pozemku. Územní řízení bylo vedeno na „Zpevněnou manipulační plochu“. Doklad prokazující náklady na zbudování přístupové komunikace nebyl ZO předložen. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a usoudilo, že tuto záležitost bude nutno konzultovat s právníkem. Po té se bude o finančním příspěvku rozhodovat na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na přístupovou komunikaci od manželů Holubových.

Starostka obce podala informaci o prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem bytu č. 4 v  Bezděkově do 31. 12. 2015.

Starostka obce informovala přítomné o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Hradiště u Blatné, č. p. 1, Pj, kNN č. IV-12-0010224/2“.

  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Hradiště u Blatné, č. p. 1, Pj, kNN č. IV-12-0010224/2“.

9/ Diskuse

P. Holub – upozornil na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu u č. p. 36 v Bezděkově. Bude opět povolán p. Slavíček na seřízení hlasitosti místního rozhlasu.      

P. Braun – upozornil na nutnost opravy obecní komunikace Zahorčičky-Pole. Dále navrhl opravit obecní komunikaci Hradiště – Lnáře a zažádat na tuto opravu o dotace v rámci povodňových škod. K této žádosti je nutno nechat vypracovat projekt. Dalším návrhem bylo zpracování projektu na opravy lesních cest.

P. Topinka – dotaz na posečení vysoké trávy na veřejném prostranství na návsi v Hradišti. Prostranství na návsi bude posekáno a uklizeno do pouti tj. do 3. 7. 2015.

Dále navrhl umístění dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ na výjezdu z obecní komunikace vedoucí z návsi do části obce Pod vrchem. Obec nechala zpracovat pasport obecních komunikací, kde se bude řešit osazení komunikací dopravními značkami.

Pí. Vlková – dotaz na průběh řešení situace ohledně průjezdu kamiónů obcí Zahorčičky. Představitelé odboru dopravy přislíbili řešení, ale dosud se nic nerealizuje.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 20.10 hod.        

Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Přehled hlasování ZO

Rozpočtové opatření č.3/2015

Rozpočtové opatření č.4/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 6. 2015

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Jana Vařeková, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 29.6.2015