Zápis 3/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 5.6.2014 v BEZDĚKOVĚ od 19.00 hodin.

3/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 5.6.2014 v BEZDĚKOVĚ od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:,Merhout Miroslav, Ladmanová Jaroslava,
Novák Pavel, , Čada Karel, Petr Braun-dostavil se v 19.20 hod.

Omluvení členové ZO:  Šulc Václav
              
Přítomní z řad veřejnosti: 4

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Merhout Miroslav a Ing. Červený František

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
  1/ Schválení programu
  2/ Určení ověřovatelů zápisu
  3/ Kontrola usnesení
  4/ Rozpočtové změny
  5/ Odpadové hospodářství
  6/ Vybavení jednotky SDH
  7/ Studie dopravní únosnosti
  8/ Různé
  9/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 219    bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Miroslava Merhouta a Ing. Františka Červeného a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
   
    
     3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 2/2014 ze 10.4.2014 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

  Návrh usnesení:
       Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení č.2/2014 z 10.4.2014.

      4/ Rozpočtové změny

Zastupitelstvu obce bylo předloženo „Rozpočtové opatření č.1/2014“ ze dne 5.5.2014. Toto opatření sestavila a navrhla účetní obce spolu s Finančním výborem obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č.1/2014.

5/ Odpadové hospodářství

Starostka obce seznámila přítomné s možností využití sběrného dvora v Kasejovicích pro občany obce Hradiště. Původní nabídka podmínek a úhrady za tyto služby od Města Kasejovice byla 70,-Kč na osobu a rok. Po dalším jednání se starostkou Města Kasejovice došlo k sjednání ceny 50,-Kč na osobu a rok. Obec Hradiště by využila sběrný dvůr jen v tom případě, že bude možno úhradu provést za skutečně uložený odpad. Po projednání této možnosti bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje uzavření smlouvy s Městem Kasejovice na využívání sběrného dvora občany Obce Hradiště za cenu 50,-Kč na osobu a rok. 

Výsledek hlasování:   Pro: 0      Proti:  5     Zdrželi se: 0

6/ Vybavení jednotky SDH

Jednotce SDH Hradiště byla nabídnuta k odkoupení ojetá hasičská AVIE od SDH Kasejovice za cenu 22.000,-Kč. Na toto vozidlo se neplatí povinné ručení ani ekologická daň. Po projednání této nabídky bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zakoupení ojeté hasičské AVIE od Města Kasejovice za cenu 22.000,-Kč

Výsledek hlasování:   Pro: 5    Proti:  0    Zdrželi se: 1
Usnesení č. 220   bylo schváleno.

7/ Studie dopravní únosnosti

Starostka obce informovala přítomné o jednáních ohledně řešení průjezdu těžké nákladní dopravy na komunikaci Tchořovice-Chanovice, která vede našimi obcemi Zahorčičky a Bezděkov. V dubnu 2014 nechala Obec Chanovice zpracovat nabídku na „Studii dopravní únosnosti trasy Tchořovice-Chanovice“ od firmy Atelier SIS, České Budějovice. Nabídková cena za studii činila 55.898,-Kč.
V květnu 2014 dala Obec Hradiště vypracovat nabídku na tuto studii znovu u téže firmy a nabídka činila částku 39.835,-Kč. Tato studie dopravní únosnosti se týká komunikace ve vlastnictví Plzeňského kraje. Proto starostka obce jednala s Ing. Vejpravou z Plzeňského kraje  o studii dopravní únosnosti.  Ing. Vejprava nedoporučuje zpracování dopravní únosnosti. Je ale nutné žádat ŘSD o úpravu křižovatky silnic I/20 s II/188, která nezajišťuje bezpečný průjezd v trase Životice – Oselce.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování, zda výše zmíněnou studii dát vypracovat na náklady Obce Hradiště.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje úhradu nákladů na vypracování „Studie  o dopravní únosnosti trasy Tchořovice-Chanovice „.

Výsledek hlasování:   Pro:   0      Proti:   6    Zdrželi se: 0

8/ Různé

 • V souvislosti s opravou obecní komunikace od Jamského rybníka do Zahorčiček byla zpracována nabídka na opravu místní komunikace u autobusové zastávky v Zahorčičkách firmou EURIVIA Silba, a.s. Plzeň. Tato nabídka činí částku 204.941,22 Kč. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje opravu místní komunikace u autobusové zastávky za celkovou cenu 204 941,22 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:   5      Proti:   0    Zdrželi se: 1
Usnesení č. 221 bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné s problémem odvodnění polní cesty v Hradišti. Je zpracovaná nabídka na odvodnění této cesty firmou EUROVIA Silba a.s. Plzeň v celkové ceně 35.266,65 Kč.  Problémem je splavování vody z polí, na kterých hospodaří VHD Hradiště. Tato situace se bude muset řešit společně s vedením VHD Hradiště.
 • Obci Hradiště byla Svazem měst a obcí ČR učiněna nabídka členství v tomto svazu. Členové  Svazu mají možnost prostřednictvím svých zástupců v orgánech a pracovních skupinách Svazu přímo ovlivňovat řešení problémů, s nimiž se územní samosprávy v ČR potýkají. K tomu je jim ze strany Kanceláře Svazu poskytován servis v podobě přípravy podkladů a materiálů pro jednání. Nadto je členům Svazu poskytováno bezplatné právní poradenství. Kromě toho mohou využívat i další služby nabízené prostřednictvím internetových stránek. Od členů Svazu jsou vybírány členské příspěvky takto:

 1) pevná část členského příspěvku:

 • pro obec a městys ve výši 2.200,- Kč
 • pro město ve výši 5.000,- Kč
 • pro statutární město a hlavní město Prahu ve výši 10.000,- Kč

               2) variabilní část členského příspěvku ve výši 1,80 Kč za občana.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje členství Obce Hradiště ve Svazu měst a obcí České republiky.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 222  bylo schváleno.

 • Na zasedání ZO Hradiště dne 10.4.2014 bylo schváleno uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0008865/B002  Hradiště, U Mlýna p.č. 2343 – VN, DTS, knn“ mezi obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem  Teplická 874/8, Děčín“. Tento projekt řeší stavbu nového vedení VN, trafostanice a napojení nových odběrných míst kabelem NN v lokalitě Hradiště – U mlýna. Z důvodu nesouhlasu OŽP s venkovním vedením VN bylo toto vedení navrženo jako kabelové. Tím došlo k snížení zasažených pozemků ochranným pásmem a snížením počtu sloupů pro venkovní vedení. Na starou trasu byla již smlouva zaslána. Zpracovatelskou společností SUDOP Energo s.r.o., Praha byla zaslána smlouva nová, která nahrazuje původní smlouvu s venkovním vedením. Technické řešení stavby je provedeno podle norem a souvisejících předpisů pro výstavbu venkovních a kabelových vedení.       Po projednání předložené nové smlouvy bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0008865/B002 Hradiště, U mlýna p.č. 2343 – VN, DTS, knn“ s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, Děčín ze dne 6.6.2014.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 223   bylo schváleno.

 • .Dne 26.5.2014 došla na OÚ Hradiště žádost od SÚSPK o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o pokácení lípy u hřbitova v Bezděkově na pozemku p.č. 1018/1 v majetku Plzeňského kraje. Součástí žádosti je i znalecký posudek od Ing. Václava Kouckého, znalce v oboru ekonomika a lesní hospodářství a záznam telefonické stížnosti pana Bohumila Němečka, majitele hrobu č.68 na veřejném pohřebišti v Bezděkově.

      Po projednání  bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  schvaluje  pokácení lípy u  hřbitova v  Bezděkově na pozemku     p.č. 1018/1.

Usnesení č. 224   bylo schváleno.
Výsledek hlasování:   Pro: 4                  Proti:  0      Zdrželi se: 2

 • Starostka informovala přítomné o programu GEOPORTÁL. Obec má na jeden měsíc přístupy k tomuto programu na zkoušku. Členové ZO si jej v této době mohou vyzkoušet. Na webových stránkách obce je odkaz na GEOPORTÁL.
 • Starostka obce informovala přítomné o písemném oslovení majitele vyhořelého statku v Bezděkově (Farm Praha) o zajištění objektu proti ohrožení občanů v rámci bezpečnosti.
 • Dále starostka obce podala informaci o černé skládce plastů po bývalé firmě pana Paďoura na pozemcích bývalé firmy. Část plastů se nachází i pod obecní cestou, jejíž část byla v minulosti prodána. Odbor životního prostředí v Nepomuku provedl šetření na místě. Bývalý majitel firmy byl osloven a obec jako bývalý majitel pozemku bude také situaci řešit.
 • Starostka obce dala na zvážení, zda by obec nezakoupila techniku na odvážení materiálu při hospodaření v obecních lesích a na veřejných prostranstvích.
 • Starostka obce oznámila, že bude zakoupena plechová garáž ke klubovně v Hradišti. Tato garáž bude sloužit k uskladnění přístrojů a nářadí na údržbu hřiště a ostatního prostranství kolem klubovny.
 • Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2013 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, jehož členem je Obec Hradiště. Tento návrh byl zveřejněn na úřední desce OÚ Hradiště od 6.5. do 22.5. 2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  bere na vědomí účetní závěrku Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2013.

10/ Diskuse

 • p. Suda J. (Bezděkov čp.20) – vznesl dotaz na žádost o dotaci na požární nádrž. V letošním roce se žádalo pouze na jednu dotaci a to na opravu obecní komunikace.
 • Dále se dotázal na žádost o dotaci na dětské hřiště v Bezděkově. Žádost o tuto dotaci byla podána. Zda obec dotaci obdrží bude známo v červenci 2014.
 • P. Suda J. (Bezděkov čp.44) – vysvětlil situaci ohledně přístupové cesty k nemovitosti čp.50 v Bezděkově.
 • p. Novák – požadoval vyřešení  způsobu opravy veřejného osvětlení v Bezděkově.
 • p. Bláha Jan -   upozornil na nutnost vyklizení garáže hasičské zbrojnice v Hradišti, aby bylo možno garážovat nově získaný automobil Avia.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 20.45 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO
 • Rozpočtové opatření č.1/2014

Zápis byl vyhotoven dne: 9.6.2014

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Miroslav Merhout, František Červený a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 23.6.2014