Zápis 3/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 23.7.2013 v BEZDĚKOVĚ od 20.00 hodin.

3/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 23.7.2013 v BEZDĚKOVĚ od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav, Merhout Miroslav, Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Čada Karel

Omluvení členové ZO:  Červený František, Braun Petr
              
Přítomní z řad veřejnosti:  10

Zapisovatel zápisu:   Merhout Miroslav

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu: Čada Karel, Šulc Václav

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
  1/ Schválení programu
  2/ Určení ověřovatelů zápisu
  3/ Kontrola usnesení
  4/ Zpráva Finančního výboru
  5/ Rozpočtové opatření č. 4/2013
  6/ Údržba veřejné zeleně-smlouva o dílo
  7/ Stanovení ceny za pronájem hrobového místa
  8/ Oprava místních komunikací
  9/ Různé
10/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:5      Proti:      0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 175   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p.Karla Čadu a p. Václava Šulce a zapisovatelem p. Miroslava Merhouta.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 2/2013 z 29.5.2013 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Zpráva Finančního výboru

Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání zápis Finančního výboru ze dne 3.6.2013.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 3.6.2013

5/ Rozpočtové opatření č.4/2013
 
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.4/2013, které bylo sestaveno k 30.6.2013. Toto opatření sestavila a navrhla účetní obce spolu s finančním výborem obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č. 4/2013.

6/ Údržba veřejné zeleně-smlouva o dílo

Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh smlouvy o dílo na údržbu zeleně v katastru Obce Hradiště od fa. Daniel Brunát, Dnešice 266.  Při projednání byly vzneseny námitky na vysoké ceny jednotlivých prací údržby zeleně. P. Novák přislíbil zajištění dalšího odborníka v této činnosti, který by obci provedl cenovou nabídku. Po porovnání nabídek ZO rozhodne která firma bude v obci zajišťovat údržbu zeleně.

7/ Stanovení ceny za pronájem hrobového místa

ZO byl předložen návrh na změnu ceny pronájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Bezděkově od 1.1.2014. Bylo navrženo, aby část nákladů na údržbu hřbitova byla hrazena z rozpočtu obce. Stanovení ceny bylo odloženo na příští zasedání ZO.

8/ Oprava místních komunikací

Na minulém zasedání ZO byly předloženy cenové nabídky na opravu komunikací od fa. Zdeněk Vavřík, Mirošov, fa. ALPINE Bau CZ s.r.o. Valašské Meziříčí a EUROVIA Silba, a.s. Plzeň. K dnešnímu dni byla ještě oslovena fa. Silnice Klatovy a.s. Celkem tedy byly předloženy 4 cenové nabídky.
ZO vybíralo firmy podle cenové nabídky a navrhovaného způsobu opravy:
fa. Z. Vavřík                          – 1.281.173,74 Kč vč. DPH
fa. ALPINE Bau CZ s.r.o.     – 1.747.633,10 Kč vč. DPH
fa. EUROVIA Silba, a.s.        -  1.043.358,50 Kč vč. DPH
fa. Silnice Klatovy a.s.           -  1.061.145,80 Kč vč. DPH

Byla vybrána fa. EUROVIA Silba, a.s. s nejnižší cenou. Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pro opravy obecních komunikací fa. EUROVIA Silba, a.s. Plzeň.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                  Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č.  176      bylo schváleno.

9/ Různé

  • Starostka obce informovala přítomné o neposkytnutí dotace od Plzeňského kraje na opravu místních komunikací v roce 2013.
  • Starostka obce seznámila přítomné s náklady ZŠ Blatná na žáka za rok 2012 na žáky z Obce Hradiště v celkové částce 598,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu nákladů na žáky ZŠ z Obce Hradiště Městu Blatná za rok 2012 v celkové částce 598,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                  Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č.  177      bylo schváleno.

  • Dne 3.7.2013 došla na OÚ žádost pana Jaroslava Houdka, provozovatele pojízdné prodejny, která dojíždí do obce Hradiště a Zahorčičky  o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2013 v částce 7.400,- Kč. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny provozovatele Jaroslava Houdka v částce 7.400,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro: 5                  Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č.  178      bylo schváleno.

  • Na OÚ Hradiště došla dne 18.7.2013 žádost p. Rady z Bezděkova čp.30 o úpravu přístupové cesty k pozemku u čp.30 v Bezděkově. Vzhledem k tomu, že je tento pozemek pravděpodobně ve vlastnictví  SÚSPK nebude obec Hradiště toto prozatím řešit. ZO vzalo tuto žádost na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí žádost pana Václava Rady na úpravu přístupové cesty k budově čp.30 v Bezděkově.

9/ Diskuse

  • Pí. Punčochářová poděkovala vedení obce za zajištění pojízdné prodejny smíšeného zboží a pojízdné prodejny masa v obci.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 21.15 hod.        

Přílohy zápisu:

  • Prezenční listina
  • Rozpočtové opatření č. 4/2013
  • Přehled hlasování ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 30.7.2013

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Karel Čada a Václav Šulc a zapisovatelka Miroslav Merhout.

Zveřejněno: 05.8.2013