Zápis 3/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 17.5.2012 v Bezděkově od 19.00 hodin.

3/2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 17.5.2012 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, , Čada Karel,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Braun Petr,

Omluvení členové ZO:   František Červený 
              
Přítomní z řad veřejnosti:  15

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová  Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Merhout, Karel Čada

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Plán společných zařízení KPÚ Bezděkov
5/ Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
6/ Inventarizace majetku obce za rok 2011
7/ Různé
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 116   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisup. Miroslava Merhouta a p. Karla Čadu a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č.2/2012 z 20.3.2012 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Plán společných zařízení KPÚ Bezděkov

Paní Kaderová z Pozemkového úřadu Plzeň-jih seznámila přítomné s průběhem KPÚ Bezděkov. Na zpracování KPÚ Bezděkov byla výběrovým řízením vybrána společnost GEOREAL Plzeň. Uvedla, co vše bylo do dnešního dne v této věci provedeno. Nyní byl společností GEOREAL Plzeň zpracován Plán společných zařízení  v rámci KPÚ Bezděkov. S tímto plánem seznámil přítomné za společnost GEOREÁL Plzeň Ing. Libor Bolda. Uvedl, co obsahuje kostra plánu:

 • cestní síť
 • ochrana půdy a ochrana vody (spádnice) – není navrženo
 • ekologická stabilita (biokoridor).

Všechna společná zařízení jsou navržena do vlastnictví obce. Byly projednány všechny nesoulady uvedené v katastru nemovitostí (orná a zastavěná půda). Vše je sladěno i s územním plánem obce.
Bylo navrženo, aby společné zařízení nav. Č.21 – LBK v RBK 275-02-275-03 nebylo ve vlastnictví obce Hradiště.
Po projednání se přistoupilo k hlasování o schválení „Plánu společných zařízení“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje „Plán společných zařízení“ v rámci KPÚ Bezděkov, vypracovaný společností GEOREAL Plzeň s podmínkou, že společné zařízení nav.č. 21-LNK v RBK 275-02-275-03 nebude ve vlastnictví obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:    6         Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 117    bylo schváleno.

5/ Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  

„Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2011“ a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2011“ byly zveřejněny na úřední desce obce od 30.4.2012 do 15.5.2012.
Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje závěrečný účet obce Hradiště za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště-bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro:  6          Proti:                           Zdrželi se:
Usnesení č. 118    bylo schváleno.

6/ Inventarizace majetku obce za rok 2011

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání „Inventarizační zpráva“ včetně příloh  k inventarizaci majetku obce Hradiště k 31.12.2011. Po projednání zastupitelstvo obce přistoupilo k hlasování o schválení inventarizace za rok 2011.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizaci majetku obce Hradiště k 31.12.2011.

Výsledek hlasování:   Pro: 6       Proti: 0           Zdrželi se: 0
Usnesení č.  119    bylo schváleno.

7/ Různé

 • Starostkou obce byla podána informace ohledně dotačních titulů. Obec podala dvě žádosti o dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012.  Obě žádosti byly schváleny.
 • Dotace na Územní plán obce Hradiště v částce 134.000,-Kč (požadováno: 268.800,-Kč)
 • Dotace na opravu obecních budov v částce 250.000,-Kč (požadováno: 343.000,-Kč)
 •  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje příjem dotace v rámci PSOV PK 2012 na „Územní plán obce Hradiště“ v částce 134.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:   6          Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 120     bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje příjem dotace v rámci PSOV PK 2012 na „Opravu obecních budov“ v částce 250.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:    6         Proti:               Zdrželi se:

Usnesení č. 121     bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné s nabídkami firem, které předložily rozpočet nákladů na jednotlivé práce při opravě obecních budov.

        
  Oprava elektroinstalace v budově čp.25 v Bezděkově:
           ELIMONT spol.s.r.o. Přeštice –75.596,-Kč vč. DPH, cenová nabídka neobsahuje
                                                            zednické a malířské práce
Pavel Panuška Olšany-elektroinstalace –56.876,-Kč vč. DPH
ELEKTRO Petr Soukup -  95.767,-Kč vč. DPH

          Výměna oken a dveří v budově čp.25 v Bezděkově:   
IQ PLAST OKNA-DVEŘE -  57.160,-Kč
DYNAL s.r.o.                     -  52.828,-Kč
GEUS OKNA a.s. Plzeň      - 58.111,-Kč

Sanace zdiva budovy OÚ v Hradišti čp.62:
STAFIS-KT spol.s.r.o.                         -  158.917,-Kč
J.P.STAVBY s.r.o.                               -  176.795,-Kč
JAN BOHATÝ-BBF, Nepomuk         -  167.294,-Kč 

         Po projednání všech nabídek se přistoupilo k hlasování o schválení nejlepší nabídky.  
         
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje pro provedení opravy elektroinstalace v budově čp.25 v Bezděkově  fa. Pavel Panuška-elektroinstalace, Olšany.

Výsledek hlasování:   Pro:    5         Proti:               Zdrželi se: 1
Usnesení č. 122     bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje pro výměnu oken a dveří v budově čp.25 v Bezděkově společnost DYNAL s.r.o., Čistá

Výsledek hlasování:   Pro:  5           Proti:               Zdrželi se: 1
Usnesení č. 123     bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje pro provedení sanace zdiva budovy OÚ v Hradišti čp.62 společnost STAFIS-KT s.r.o. , Pačejov.

Výsledek hlasování:   Pro:   6          Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 124     bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné se situací ohledně bezúplatného převodu obecního pozemku p.č. 1026/1 o výměře 605 m2 v k.ú. Bezděkov, který vznikl  z pozemku p.č. 843 na základě geometrického plánu , Plzeňskému kraji. Záměr bezúplatně převést Plzeňskému kraji pozemek p.č.1026/1 v k.ú. Bezděkov byl zveřejněn na úřední desce obce Hradiště od 2.4.2012 do 18.4.2012. Z řad veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto ZO Hradiště pověřuje starostku obce uzavřením darovací smlouvy s Plzeňským krajem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1026/1 o výměře 605 m2 v k.ú. Bezděkov ve vlastnictví obce Hradiště Plzeňskému kraji a  pověřuje starostku obce uzavřením darovací smlouvy s Plzeňským krajem.

Výsledek hlasování:   Pro:   6          Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 125     bylo schváleno.

 • K probíhajícím KPÚ Bezděkov je nutno určit opatrovníka pro neznámé vlastníky nemovitostí pro řízení o pozemkových úpravách.  Opatrovníkem byl navržen pan Pavel Novák, bytem Bezděkov čp.49.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje pana Pavla Nováka, bytem Bezděkov čp.49 opatrovníkem pro neznámé vlastníky nemovitostí pro řízení o pozemkových úpravách v rámci  probíhajících KPÚ v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro:   5          Proti:               Zdrželi se: 1
Usnesení č. 126     bylo schváleno.

 • Dále byla projednávána žádost pí. Kovářové o zakoupení prosklené lednice do prodejny v Bezděkově. Vyjádření jednotlivých členů zastupitelstva obce:
 •  

p. Novák- je pro zakoupení lednice do majetku obce
            p. Šulc- přiklání se ke koupi do majetku obce
            p. Braun- toto by si měli rozhodnout občané Bezděkova, nelze podnikatelům
poskytovat vybavení pro podnikání
            p. Čada-  je pro zakoupení do majetku obce
p. Merhout- když někdo podniká, měl by do podnikání vložit něco svého
pí. Ladmanová- pronajali jsme prodejnu i s vybavením jen za 1,-Kč a do podnikání         by se mělo něco vnést.
 
Po vyjádření všech členů zastupitelstva obce se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště neschvaluje zakoupení prosklené lednice do prodejny v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro:  3          Proti:     1           Zdrželi se: 2

 • Starostka obce podala informaci o stavbě rekreačního objektu – stavební úpravy, změna užívání na pozemku p.č. st. 20 v k.ú. Zahorčičky. Obec Hradiště jako vlastník sousedního pozemku p.č. 611 má k této stavbě právo se vyjádřit. Původně byla tato stavba (bývalá hasičská zbrojnice) prodána p. Radkovi Vlkovi na sklad. Nyní stavbu opravil a stavebně upravuje na rekreační objekt.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště bere na vědomí změnu užívání stavby na pozemku p.č.st.20 v k.ú. Zahorčičky na rekreační objekt.

 • Dále starostka obce podala informaci o vytvoření jednoho pracovního místa na veřejně prospěšné práce od 1.5.2012 do 31.12.2012 u Obce Hradiště
 • Dalším bodem byla informace o pořízení nových kontejnerů na plast a na papír v Bezděkově a v Hradišti. Starostka obce apelovala na to, aby se separovaný odpad ukládal do patřičných kontejnerů a ne do prostoru mimo kontejnery.
 • Dále byla podána informace o Územním plánu obce Hradiště. Starostka obce vyzvala občany, aby se zajímali o zpracování ÚP a podávali požadavky a připomínky.
 • Dalším bodem byla informace o sběru nebezpečného odpadu v obci. Odpad by měl být shromažďován bezprostředně před dnem odvozu, nebo jej zabezpečit tak, aby nedocházelo k rabování.
 • Na OÚ Hradiště došla žádost od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR , o.s., klubu RADOST, Wolkerova 22, Prostějov.  Občanské sdružení žádá o příspěvek na týdenní pobyt v přírodní lokalitě Křivoklátska pro dětí těžce zdravotně  postižené. Byl navržen příspěvek 1.000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje finanční příspěvek v částce 1.000,-Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST, Wolkerova 22, Prostějov.

Výsledek hlasování:   Pro:   6         Proti:                Zdrželi se:
Usnesení č. 127     bylo schváleno.

8/ Diskuse

 • Za SDH Bezděkov P. Novák informoval o nutné údržbě hasičské stříkačky.
 • V. Martínek vznesl dotaz ohledně opatření proti průjezdu kamionů obcí Bezděkov a Zahorčičky. Starostka obce informovala přítomné o průběhu všech jednání, která dosud proběhla ohledně této situace.
 • J. Braun upozornil na poškození obecní komunikace vedoucí  z Bezděkova do Nezdřeva.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 21.15 hod.        
Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne:   23.5.2012.

Zapisovatel: Tesařová Alžběta

Ověřovatelé: Miroslav Merhout, Karel Čada   dne  24.5.2012

Starostka: Jaroslava Ladmanová dne   24.5.2012

Zveřejněno: 29.5.2012