Zápis 3/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 25.5.2011 v Hradišti od 19.00 hodin.

3/2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 25.5.2011 v Hradišti od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, Braun Petr, Čada Karel, Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel

Přítomní z řad veřejnosti: 11

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Šulc Václav, Braun Petr

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu:  p.Šulc Václav a p. Braun Petr a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 2/2011 z  24.3.2011 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Rozpočtové opatření k 31.3.2011
2/ Kupní smlouva na prodej částí pozemků
3/ Geometrický plán-směna a prodej pozemků v Hradišti
4/ Příspěvek ZKD Plzeň
5/ KC Bezděkov
6/ Různé
7/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6              Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 53 bylo schváleno.

1/  Rozpočtové opatření k 31.3.2011

Zastupitelstvu obce bylo  předloženo rozpočtové opatření č. 2/2011, které bylo sestaveno k 31.3.2011 účetní obce a schváleno starostkou a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č.2/2011.

Výsledek hlasování:   Pro:   6            Proti:                         Zdrželi se:
Usnesení č. 54   bylo schváleno.

2/ Kupní smlouva na prodej částí pozemků

Byla sepsána“Kupní smlouva“ na prodej částí obecních pozemků p.č. 614 a p.č. 618 v k.ú. Bezděkov. Celková výměra prodávaných pozemků činí 5.419 m2. Dohodnutá kupní cena činí 10.838,-Kč.  Kupní cenu ve výši 10.838,-Kč uhradil kupující p.Suda před podpisem smlouvy na účet obce dne 21.1.2011. Záměr prodeje těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce dne 22.7.2010 a sejmut z úřední desky dne 6.8.2010. Prodej těchto nemovitostí byl ZO schválen dne 29.12.2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje Kupní smlouvu na prodej částí pozemků p.č.614 a p.č.618 v k.ú.Bezděkov ze dne 25.1.2011.

Výsledek hlasování:   Pro:   6         Proti:            Zdrželi se:  
Usnesení č. 55   bylo schváleno.

3/ Geometrický plán-směna a prodej pozemků v Hradišti

Na zasedání ZO dne 24.3.2011 byl schválen návrh na rozdělení pozemků p.č. 99/4, 99/2, 2135/20 a st. 51 v k.ú. Hradiště pro vyhotovení geometrického plánu. Geometrický plán byl dle návrhu vyhotoven p.Martinem Bártou dne 6.4.2011 za cenu 10.900,-Kč. Tato částka byla uhrazena Obcí Hradiště dne 27.4.2011. Dotčeny jsou tyto obecní pozemky dle GP:  p.č. 2122/4, 2135/22, 2122/3, 2113/2 v k.ú. Hradiště a pozemky žadatelů:
p.č. 99/5 –Chvátalová Hana
p.č. 99/3 – Jiřincová Marie, Šedivá Věra, Haisová Marie
p.č. 79/3 – Krejčová Marie
Návrh – žadatelé o směnu se budou finančně podílet na úhradě zpracovaného GP, každý částkou 2.725,-Kč. Náklady spojené se sepsáním smlouvy a správní poplatek z návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí žadatelé o směnu.
Návrh p.Holuba- do smlouvy nechat zapracovat odkaz o tom, že nabyvatel pozemku umožní vstup na pozemek za účelem údržby a opravy vodovodního řádu. Tento odkaz zpracuje p. Holub osobně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu a prodej částí obecních pozemků dle
geometrického plánu č. 136-18/2011 ze dne 6.4.2011  za daných podmínek.      

Výsledek hlasování:   Pro:    6          Proti:                         Zdrželi se:  
Usnesení č. 56   bylo schváleno.

4/  Příspěvek ZKD Plzeň

Na jednání ZO 24.3.2011 bylo poukázáno na to, že nebyl poskytnut finanční příspěvek ZKD Plzeň a že se v tomto ohledu nejednalo. Po osobním jednání starostky obce s vedením ZKD v Plzni bylo řečeno, že obě prodejny jak v Hradišti tak v Bezděkově jsou ztrátové. Aby byly tyto prodejny rentabilní, musely by mít tržby kolem 180.000,-Kč za měsíc. Vedení ZKD doporučilo apelovat na obyvatele obce, aby využívali nákupy v místních prodejnách. Bylo jednáno o tom, že Obec Hradiště poskytne ZKD Plzeň jednorázový příspěvek na provoz místních prodejen. Starostka obce navrhla příspěvek v částce 5000,-Kč na rok. P. Novák navrhl projednat tuto záležitost s instruktorkou ZKD Plzeň a nechat si objasnit na co konkrétně bude příspěvek použit. Po vzájemné debatě  bylo dohodnuto, že se o této záležitosti  bude znovu jednat se zástupci ZKD Plzeň. O příspěvku se zatím rozhodovat nebude. ZO pověřilo starostku obce jednáním s vedoucími  pracovníky ZKD Plzeň.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku obce jednáním se zástupci ZKD Plzeň ohledně zachování místních prodejen v Hradišti a Bezděkově.

5/  KC Bezděkov

Starostka obce navrhla zastupitelstvu obce, aby bylo zadáno zpracování žádosti o dotace na část projektu KC Bezděkov – hasičská zbrojnice. Pokud by obec dotaci získala, byla by nucena vzít si krátkodobý úvěr. Původní velkolepý projekt je rozdělen na etapy. Žádost o dotace je nutno podávat postupně dle nejvíce preferovaného požadavku občanů. Občané Bezděkova nejvíce preferují dílčí projekty v tomto pořadí: hasičská zbrojnice, oprava budovy čp.25 v Bezděkově, malé pódium bez podsklepení, dětské hřiště.
Návrh - P. Braun- nedržet se původního velkolepého projektu a realizovat raději v menší míře, aby realizace projektu nebyla pro obec přítěží.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zadání zpracování žádosti na dotace na část projektu KC Bezděkov-hasičská zbrojnice.

Výsledek hlasování:   Pro:    6             Proti:                Zdrželi se:  
Usnesení č.57  bylo schváleno.

6/  Různé

 • Starostka obce navrhla, aby byla stanovena cena za prodej obecních pozemků v intravilánu obce.. Byla navržena cena 30,-Kč za m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 30,-Kč/m2 jako prodejní cenu obecnćh pozemků
v intravilánu obce.

Výsledek hlasování:   Pro:      6           Proti:                Zdrželi se: 
Usnesení č. 58   bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci ohledně pojištění majetku obce. V současné době je platná pojistná smlouva uzavřená v roce 1998 s  Pojišťovnou KOOPERATIVA . Z  jednání se zástupcem pojišťovny bylo konstatováno, že hrozí podpojištění tj. že hodnota obecního majetku je nízká. Nyní se bere cena nová o 30% vyšší. Bylo domluveno, že původní pojistná smlouva se nahradí smlouvou novou. Dále bylo nabídnuto, že je možnost sjednat pojištění zastupitelstva obce  za finanční škodu způsobenou obci chybným rozhodnutím. Cena pojištění je cca 2000,-Kč/rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pojištění zastupitelů za finanční škodu způsobenou obci chybným rozhodnutím u pojišťovny Kooperativa.

Výsledek hlasování:   Pro:   6        Proti:           Zdrželi se: 
Usnesení č. 59    bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zadání vypracování nové pojistné smlouvy na pojištění majetku obce Hradiště u pojišťovny Kooperativa.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se:  
Usnesení č. 60  bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné se stavem zpracování ÚP Hradiště. Předložila návrh zpracování ÚP, kde jsou zapracovány změny, které občané požadovali. Po projednání se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje návrh zadání Územního plánu ÚC Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:              Zdrželi se: 
Usnesení č. 61  bylo schváleno.

 • Dále seznámila starostka obce přítomné se žádostí pí. Sílové o pronájem obecního bytu v přízemí čp.41 v Bezděkově po jejím zemřelém druhovi panu Jandovi. 

            Starostka obce – připomínka: v uvedeném bytě jsou kamna v dezolátním stavu.
Po projednání žádosti se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pronájem obecního bytu v přízemí čp.41 v Bezděkově paní Miroslavě Sílové od 1.6.2011 do 31.12.2011.

Výsledek hlasování:   Pro:   6         Proti:             Zdrželi se:
Usnesení č. 62 bylo schváleno.

 • Dále byl projednáván  prodej obecního bytu v Hradišti čp.77. Byla podána informace o úpravě a úklidu bytu. Byt je stále k prodeji, přihlásilo se několik zájemců, ale zatím se nerozhodli.

          
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere informaci o prodeji obecního bytu v čp.77
v Hradišti na vědomí.

 • Přítomným byla starostkou obce podána informace o sběru velkoobjemového odpadu v obci. Sběr proběhne jiným způsobem než v minulých letech. Dále dala podnět na zvážení zda  pořídit další kontejnery na plast a nově kontejnery na papír.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o sběru velkoobjemového odpadu v obci.

 • Starostka obce seznámila přítomné se žádostí p.Zólda, která nemá patřičné náležitosti. Oficielně se se smlouvou obec nebude zatím zabývat.
 • Starostka obce podala informaci o pořádání 5.ročníku „Hry bez hranic“ dne 25.6.2011 od 13.00 hodin ve Starém Smolivci. Po té sdělila, že předpokládá, že naši obec bude i v letošním roce na hrách reprezentovat stejné soutěžní družstvo jako v minulých ročnících soutěže.

7/  Diskuse

 • P.Novák podal vysvětlení záměru projektu KC Bezděkov v takovém rozměru jaký je. Apeloval na rychlé jednání ohledně realizace projektu, ale v menším rozsahu.

Závěr: Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání  v 21.00 hod.

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové změny č.2 /2011
 • Geometrický plán č. 167-78/2010

Zápis byl vyhotoven dne:  30.5.2011.

Podepsáni: zapisovatel, ověovatelé, starostka.

Zveřejněno: 07.6.2011