Zápis 3/2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 24.6.2010 v Bezděkově od 20.00 hodin.

3/2010
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne  24.6.2010 v Bezděkově od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO:  J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová, J. Ladmanová, F. Červený
Občanů z řad veřejnosti přítomno:  9
Ověřovatelé zápisu:  Novák Pavel, Punčochářová Hana
Zapisovatel zápisu:  Braun Petr
Jednání řídil:        Braun Petr
Program:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kulturní centrum Bezděkov
4/ Rozpočtové opatření č.1/2010 a 2/2010
5/Projednání ceny pozemků
6/ Došlá pošta, různé

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil s programem jednání.

2/ Dále byli navrženi a schváleni ověřovatelé  zápisu :  Novák Pavel, Punčochářová Hana

3/ Ateliéru PENTA byla uhrazena  dílčí faktura v částce 62.850,-Kč za projednání územního souhlasu  k realizaci KC Bezděkov s dotčenými orgány.  ZO bylo požádáno ze strany Ateliéru PENTA o projednání předložených rozpočtů investiční akce a k celkovému  vyjádření k projednávanému územnímu souhlasu.  ZO rozhodlo -  pozvat zástupce projekční kanceláře k jednání na OÚ Hradiště se zastupiteli obce.
Pro 7 hlasů                        

4/ ZO byly předloženy zpracované rozpočtové změny k 30.4.2010 /č.1/2010/  a k 31.5.2010 /č.2/2010/ , které navrhl Finanční výbor obce spolu s účetní obce. Tyto rozpočtové změny schválil starosta a místostarosta, jelikož se jednalo o položkové částky do 50.000,-Kč.

ZO schvaluje rozpočtové změny č.1/2010 a 2/2010.
Pro 7 hlasů

5/ Na žádost  přítomného pana Sudy, Bezděkov čp.  4 4 se ZO dohodlo, že pozemky  pro stavbu rybníka v  k.ú. Bezděkov budou prodány za cenu 2,-Kč za m2  dle předloženého geometrického plánu.
Pro 7 hlasů

6/  Různé a došlá pošta:

  • Starosta obce požádal přítomné o zapracování  návrhů do předloženého územního plánu sídelních celků.
  • Po diskusi přítomného pana R.Vlka, Zahorčičky 12 a členů ZO bylo dohodnuto, že obec zadá zpracování odborného odhadu na obecní nemovitost  p.č. KN 20 v k.ú. Zahorčičky a po té bude dohodnuta prodejní cena nemovitosti.
  • Na opravu cest byl dovezen z lomu Slatina kamen na opravu obecních komunikací v Bezděkově a Hradišti  v částce 30.850,-Kč  + 5.338,-Kč za dopravu.
  • ZO bylo seznámeno s tím, že obec podala u Krajského úřadu  žádost o dotaci v rámci programu obnovy venkova na opravu oplocení a snížení hladiny spodní vody na víceúčelovém hřišti v Hradišti v celkové výši  375.000,-Kč. Požadovaná dotace je 225.000,- Kč.  Dotace byla obci schválena ve výši 150.000,-Kč.
  • Starosta podal návrh členům ZO na převod částky  300.000,-Kč ze základního běžného účtu na účet Fondu rozvoje bydlení  pro  účely financování stavebních úprav nemovitostí občanů obce.
  • Starosta obce informoval  ZO o porušení  tarasu  ve vodním toku ve vlastnictví  českého státu  u nemovitosti čp.59 v Hradišti .
  • ZO byly předloženy návrhy veřejnoprávních smluv s městem Nepomuk a Kasejovice na zajištění evidence obyvatel dálkovým přístupem. Po zjištění případných podmínek si obec bude evidenci obyvatel dálkovým přístupem zajišťovat sama na vlastní náklady.
  • V letních měsících tohoto roku bude proveden vnitřní a venkovní nátěr autobusových čekáren ve všech spádových obcích.

ZO bere tyto informace na vědomí.

Zapsal:  Braun Petr
Ověřovatelé:  Punčochářová Hana, Novák Pavel 

Zveřejněno: 25.6.2010