Zápis 3/2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 26. 6. 2009 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: F. Červený, J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová, J. Ladmanová, 13 občanů z veřejnosti.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Červený František a Chvátal Jiří

Zapisovatel zápisu: Braun Petr

Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení č.2/2009
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2008 a schválení závěrečného účtu
 5. Inventarizace za rok 2008 k 31. 12. 2008.
 6. Zprávy Finančního výboru
 7. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2009
 8. Změna stanov Svazku obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství.
 9. CzechPOINT – nové podmínky o udělení dotace
 10. Smlouva o programátorském servisu a podpoře
 11. Místní poplatek za odpady-žádosti o osvobození
 12. Stromy-žádosti
 13. Vyřazená výpočetní technika /tiskárna s kopírkou a počítač/
 14. Obecní byt v Hradišti čp. 77
 15. Přidělení grantu v částce 10.000,-Kč na publikaci o obci Zahorčičky
 16. Územní plán obce
 17. II. kolo podání žádosti o dotaci na opravy obec. komunikací a veř. prostranství
 18. Informace o rozborech pitné vody
 19. Ostatní žádosti /Kubalík, Lehečková, VHD Hradiště/
 20. Různé a diskuse.

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil s programem jednání.

2/ Po té byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Kontrolou bylo zjištěno, všechny úkoly, vyplívající z usnesení byly splněny.

3/ Dále byli navrženi a schváleni ověřovatelé zápisu.

4/ Návrh závěrečného účtu za rok 2008 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2008 byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 23. 4. 2009 do 8. 5. 2009. Z řad veřejnosti a zastupitelů nebyly vzneseny připomínky.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hradiště za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2008 bez výhrad.
Pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

5/ ZO byly předloženy výsledky inventarizace majetku obce za rok 2008 k 31. 12. 2008, které byly zkontrolovány při přezkoumání hospodaření obce pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje.
ZO schvaluje inventarizaci majetku Obce Hradiště k 31. 12. 2008.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

6/ Byly přečteny zprávy č. 2 a 3/2009 Finančního výboru obce. Obě zprávy popisují kontrolu rozpočtu.
ZO bere zprávy finančního výboru obce č.2 a 3/2009 na vědomí.

7/ Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení rozpočtová opatření č.2/2009 a 3/2009, která sestavil Finanční výbor obce spolu s účetní obce a schválil starosta a místostarosta obce.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č.2/2009 a 3/2009.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

8/ Na posledním shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství dne 12. 3. 2009 byly upraveny stanovy Svazku v odstavci 2, článku V. /výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce uvedeného na stránkách ČSÚ vždy k 1. 1. příslušného roku. Tato výše činí 30,- Kč na jednoho obyvatele a jeden rok.
ZO souhlasí se změnou stanov Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství v bodě 2, článku V. stanov. Konkrétně se změnou výše poplatku na obyvatele a rok z dosavadních 20,-Kč na navrhovaných 30,-Kč za obyvatele každé členské obce Svazku a to s účinností od 1. 1. 2009.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

9/ Pravidla pro zřízení pracoviště CZECH POINT a na obdržení dotace byly opět změněny. Ministerstvo vnitra vydalo s platností od 29. 5. 2009 novou verzi „Podmínek pro poskytnutí dotace na zřízení pracoviště CZECH POINT. MV ČR rozhodlo prodloužit termín ukončení realizace projektu u žádostí o dotaci v rámci výzvy 02 eGovernment v obcích CzechPOINT. Projekty byly rozděleny podle data předložení žádostí do 3 skupin s termínem ukončení realizace projektu následovně: u žádostí finalizovaných v termínu do 25. 2. 2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15. 8. 2009, u žádostí finalizovaných v termínu od 26. 2. 2009 do 15. 3. 2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15. 9. 2009, u žádostí finalizovaných v termínu od 16. 3. 2009 je termín ukončení realizace projektu stanoven na 15. 10. 2009.
ZO souhlasí s novými Podmínkami rozhodnutí o udělení dotace na typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo, Prioritní osa IOP 6. 2. – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

10/ Dosavadní firma na zpracování mezd NJK UNICOS Klatovy se rozdělila a její oddělení zpravující mzdy se přesunula do jiné organizace Alfa Software, s.r.o. Proto je nutno uzavřít smlouvu novou a stávající smlouvu s NJK UNICOS Klatovy vypovědět.
ZO schvaluje „Smlouvu o programátorském servisu a podpoře„ na poskytování služeb k programovému vybavení MZDY 2000 s firmou Alfa Software, s.r.o. se sídlem Pražská 22, Klatovy a zároveň schvaluje výpověď „Smlouvy o poskytování programátorského servisu“ s NJK UNICOS, spol. s.r.o.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

11/ Na OÚ Hradiště došlo od začátku roku 2009 patnáct žádostí o osvobození místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo rozhodlo takto: Neosvobozují se od poplatku tyto žadatelé: Kratochvíl Ladislav Zahorčičky č. p. 3, Beneš Miroslav Hradiště č. p. 4, Dardová Nikola a Roman Hradiště č. p. 28. Od výše uvedeného poplatku se osvobozují tito žadatelé: Dardová Nataša, Nepokojová Iva, Nepokojová Laura, Kondel František ml., Braunová Michaela, Punčochář Josef, Novák Pavel ml., Palečko Milan ml., Jiřinec Petr, Petrášková Hana, Petrášek Matouš.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

12/ Na podkladě došlé žádosti od Z. Šindeláře ze dne 10. 2. 2009 o pokácení a ořezání vzrostlých stromů zastupitelstvo obce povoluje Zdeňkovi Šindelářovi, nar. 3. 6. 1979, bytem Hvězdná 45, 377 01 Jindřichův Hradec, pokácení 6 kusů stromů /bříz/, které mají obvod kmene 75 cm ve výšce kmene 130 cm na pozemku p. č. 32 a 14/2 v k. ú. Bezděkov a dále povoluje redukční řez vzrostlé vrby na pozemku p. č. 13 v k. ú. Bezděkov.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů
Dále byla projednána žádost pana Fr. Ciny bytem Horňátecká 786/9, Praha 8 o provedení prořezu stromu na pozemku p. č.1508/9 v k. ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště. Větve tohoto vzrostlého stromu zasahují do střešní krytiny a střešního okna na rekreačním domku čp. 67 a rovněž zasahují do drátů elektrického vedení.
ZO souhlasí s provedením redukčního řezu vlastníkem sousední nemovitosti čp. 67, případně budou požádány ČEZ o provedení redukčního řezu větví, zasahujících do elektrického vedení.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

13/ ZO projednalo návrh na vyřazení a odprodej nevyužité výpočetní techniky. Jedná se o multifunkční zařízení SAMSUNG SCX 4200 – prodejní cena 2.000,-Kč a osobní počítač COMPAQ DESKPRO včetně monitoru – prodejní cena 2.000,-Kč. Nabídka odprodeje bude zveřejněna na úředních deskách obce Hradiště, případně zveřejněna v Kasejovických novinách.
ZO schvaluje záměr odprodeje vyřazeného majetku: multifunkční zařízení a osobní počítač.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

14/ ZO projednalo situaci ohledně uvolněného obecního bytu v Hradišti čp. 77. Bylo dohodnuto, že po vyřešení soudního sporu s nájemci bude byt nabídnut k odprodeji. Podmínky odprodeje budou upřesněny a zveřejněny na dalších zasedáních ZO.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

15/ Obec Hradiště podala v letošním roce žádost o poskytnutí finančních prostředků z „Grantového programu Plzeňského kraje“. Dne 15. 6. 2009 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č.109/09 Obci Hradiště finanční příspěvek na projekt „Zahorčičky, vydání publikace o historii a současnosti sídelní lokality“ ve výši 10.000,-Kč.
ZO souhlasí s přijetím finančního příspěvku v částce 10.000,-Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje na projekt „Zahorčičky- vydání publikace o historii a současnosti sídelní lokality“ a zároveň pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Krajským úřadem Plzeňského kraje.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

16/ ZO byly předloženy ke zhlédnutí „Průzkumy a rozbory“, zpracovávaného „Uzemního plánu zájmového území Obce Hradiště“, které zpracoval Ing. aut. Arch. Pavel Valtr.
ZO bere na vědomí zpracované „Průzkumy a rozbory“ Územního plánu zájmového území Obce Hradiště.

17/ ZO souhlasí s podáním žádosti do II. kola o dotaci na obnovu místních komunikací a budování veřejných prostranství v obcích správního obvodu Obce Hradiště.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

18/ Starosta obce předložil ZO zprávu o rozborech pitné vody v obecních studnách a vrtech. U třech zdrojů pitné vody je doporučena opětovná desinfekce zdroje.
ZO bere informaci o rozborech pitné vody na vědomí.

19/ Došlá pošta:
Byla přednesena žádost p. Kubalíka a R. Pedála o vyjádření k umístění fotovoltaické elektrárny na pozemku p. č. KN 2273 v k. ú. Hradiště. Dále požadují posouzení změny vlastnictví pozemku p. č. 2268 v k. ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště.
ZO schvaluje umístění fotovoltaické elektrárny dle předloženého nákresu v KN mapě na pozemku p. č. KN 2273 v k. ú. Hradiště a záměr její výstavby.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

ZO schvaluje záměr prodeje nebo směny části pozemku p. č. 2268 v k. ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště po dohodnutí podmínek.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů
Na OÚ došla žádost od tělesně postižené spoluobčanky paní A. Lehečkové z Hradiště čp. 72 o finanční příspěvek na speciální stavěcí zařízení, které má celkovou hodnotu 58.668,-Kč. ZO tuto žádost projednalo a posoudilo a odsouhlasilo finanční příspěvek v celkové částce 5.000,-Kč z rozpočtu Obce Hradiště. Dále se ZO dohodlo na tom, že tento příspěvek je poslední příspěvek, který byl paní A. Lehečkové poskytnut. Invalidně postižených občanů je ve správním obvodu Obce Hradiště několik a rozhodování o poskytování fin. příspěvků pro tělesně postižené je nerovnoprávné a nevyvážené.
ZO schvaluje finanční příspěvek v částce 5.000,-Kč paní A. Lehečkové, bytem Hradiště 72 na speciální stavěcí zařízení a pověřuje starostu obce dohodnutím způsobu předání nebo převodu finanční částky.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů
Dále byla projednána žádost VHD Hradiště o koupi obecního bytu v Hradišti čp. 77.
ZO bere na vědomí žádost VHD Hradiště o koupi obecního bytu v Hradišti čp. 77.

20/ Diskuse:

 • Oprava komunikací - Braun Jiří, Bezděkov čp. 14 vznesl požadavek na opravu polní cesty k rybníku Velký Bezděkovský, nutno dohodnout podmínky opravy komunikace na jednání ZO.
 • Vznesena kritika na údržbu zeleně na veřejných prostranstvích v obcích – v současné době není možno zajistit potřebnou údržbu zeleně jedním obecním pracovníkem, z důvodu nutného zajištění pěstební činnosti v obecních lesích a kalamitní těžby v porostech napadených kůrovcem. Vzhledem k současnému stavu starosta obce vyzval případné zájemce o možnosti zaměstnání brigádníků na údržbu veřejných prostranství v obci.
 • Dotaz paní J. Ladmanové na připojení vrtu do obecní studny v Zahorčičkách – dohodnout souhlas vlastníka pozemku a zapsat věcné břemeno na studnu a vrt, dohodnout podmínky užívání vody a úhradu nákladů na energii.
 • Braun Petr - dohodnout v zastupitelstvu, které stavební firmy se osloví za účelem zpracování nabídky na stavbu veřejného přístřešku v Bezděkově.

Zapsal: Braun Petr
Ověřovatelé: Červený František, Chvátal Jiří

Zveřejněno: 02.9.2009