Zápis 3/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 28.5.2008 v Hradišti od 17.00 hodin.

Zápis 3/2008
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 28.5.2008 v Hradišti od 17.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, PaeDr. Kotyzová Bohumila

Přítomní z řad veřejnosti: 4 občané

Ověřovatelé zápisu:Ladmanová Jaroslava, Suda Josef
Zapisovatel zápisu: Novák Pavel
Jednání řídil: Braun Petr.

Program:

  1. Kontrola minulého usnesení
  2. Rozpočtové změny č. 3/2008
  3. Přidělení čísla evidenčního
  4. Studie umístění ČOV v Zahorčičkách
  5. Došlá pošta, různé

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky ani nedoplnil program o další body a byl schválen 6 hlasy.

1/ Nejprve byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání. K zápisu byly přiloženy písemné připomínky ověřovatele zápisu /p. Kotyzové/ k doplnění zápisu č.2/2008 ze dne 25.4.2008. Jedná se o dvě připomínky , které byly předloženy zastupitelstvu obce k projednání a ke schválení.
Připomínka první je k bodu č.3 minulého zápisu. Tento bod se týká přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok 2007. V této připomínce je dále uvedeno,že někteří členové ZO měli připomínky k vysoké částce na paragrafu 6171 místní správa. Tato připomínka nesouvisí se schválením závěrečného účtu a výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Toto je možné připomínkovat při schvalování rozpočtu či rozpočtových změn. V minulém zápise je v odstavci „Diskuse“ uveden požadavek členek ZO o podrobnější vyúčtování paragrafu 6171. Připomínka druhá se týkala zveřejnění výběrového řízení do Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště. Tato připomínka je bezpředmětná. Vyhlášení výběrového řízení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce stanovený počet dnů. Vyhlášení výběrového řízení bylo projednáno na zasedání ZO dne 28.2.2008 a ZO jej vzalo na vědomí.
S uvedenými připomínkami bylo ZO seznámeno a bylo požádáno, zda doplnit o tyto připomínky zápis č.2/2008.
ZO neschvaluje doplnění připomínek ze dne 9.5.2008 ověřovatele zápisu č.2/2008 p. Kotyzové.
0 hlasů pro 5 hlasů proti 1 se zdržel hlasování

2/ Starosta obce přednesl návrh rozpočtových změn, které vypracoval finanční výbor spolu s účetní obce. Rozpis jednotlivých příjmových a výdajových změn je vyčíslen v příloze k tomuto zápisu .
ZO schvaluje návrh rozpočtových změn č.3/2008 v nezměněném znění.
5 hlasů pro 0 hlasů proti 1 se zdržel hlasování

3/ Dne 28.5.2008 došla na OÚ žádost od manželů Ježkových, bytem Blatná o přidělení čísla popisného k jejich rekreačnímu domku v k.ú.Hradiště na stavební parcele č.113. Bylo předloženo kolaudační rozhodnutí č.j. 164/2008/Výst. ze dne 7.5.2008, které nabylo právní moci dne 28.5.2008 a geometrický plán pro vyznačení budovy č.114/2007 ze dne 5.11.2007. Jelikož se jedná o novostavbu rekreačního domku, bylo přiděleno číslo evidenční. Podle číselné řady v k.ú. Hradiště bylo přiděleno evidenční číslo 3. ZO schvaluje přidělení evidenčního čísla 3 pro rekreační domek manželů Ježkových na stavební parcele č. 113 v k.ú. Hradiště.
6 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

4/ Starosta seznámil přítomné se studijním návrhem umístění čistírny odpadních vod a vedení kanalizace v rámci pozemkových úprav v k.ú. Zahorčičky. Tuto studii vypracovala firma EGYPROJEKT, Janáčkova 67, Plzeň. ZO souhlasí s umístěním ČOV a vyčleněním pozemku na její stavbu dle předloženého návrhu.
5 hlasů pro 0 hlasů proti 1 se zdržel hlasování

5/ Starosta obce předložil jednotlivým členům ZO rozpočet a plnění rozpočtu paragrafu 6171 na jednotlivé položky k 25.5.2008. V případě zájmu je možno jednotlivé položky blíže vyčíslit.
ZO vzalo tuto informaci na vědomí.

6/ Diskuse
- Připomínka pí. Kotyzové ohledně Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova. FRB by mělo být zveřejněno objektivním způsobem a měli by s ním být seznámeni všichni občané obce.
- Druhá připomínka členů ZO se týkala zasílání podkladů projednávaných bodů. Důležité dokumenty je nutné zasílat před zasedání ZO členům zastupitelstva.

Zapsal - Pavel Novák
Ověřovatelé – Ladmanová Jaroslava
- Suda Josef

Zveřejněno: 29.5.2008